Pomoc we wzięciu pożyczki na firmę

Pytania dotyczące procesu ubiegania się o pożyczkę

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pożyczkę w Aasa Polska dla przedsiębiorców?

Aby ubiegać się o pożyczkę w Aasa należy mieć zarejstrowaną działalność gospodarczą oraz prawidło wypełnić wniosek. Aasa po uzyskaniu wniosku przeprowadza szybką analizę kredytową klienta, na podstawie której podejmuje decyzję o przyznaniu pożyczki.

Czy mogę wnioskować o pożyczkę, jeśli mam niespłacony kredyt w banku lub innej instytucji kredytowej?

Jeżeli raty są spłacane terminowo nic nie stoi na przeszkodzie, aby wnioskować o kolejną pożyczkę w Aasa.

Jak mogę ubiegać się o pożyczkę?

O pożyczkę można ubiegać się na stronie internetowej www.aasadlabiznesu.pl oraz u doradcy finansowego współpracującego z firmą Aasa Polska.

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

O pożyczkę może ubiegać się każdy przedsiębiorca już pierwszego dnia od zarejestrowania działalności gospodarczej.

Czy mogę ubiegać się o pożyczkę w Aasa Polska, jeśli figuruję w bazach dłużników BIG?

Każdy wniosek w Aasa Polska rozpatrywany jest indywidualnie. W ramach procesu weryfikacji Aasa Polska sprawdza bazy BIG oraz BIK i ZBP. W przypadku figurowania w rejestrze dłużników Biura Informacji Gospodarczej (InfoMonitor lub ERIF) otrzymanie pożyczki nie jest możliwe.

Jakie są powody odrzucenia wniosku o pożyczkę?

Najczęstszą przyczyną odmowy udzielenia pożyczki jest negatywna ocena wniosku spowodowana:

 1. zadłużeniem Wnioskodawcy widniejącym w rejestrze dłużników Biura Informacji Gospodarczej (InfoMonitor lub ERIF),
 2. zbyt dużym ryzykiem niespłacenia pożyczki stwierdzonym na podstawie informacji zebranych w procesie rozpatrywania wniosku,
 3. brakiem możliwości kontaktu telefonicznego z Klientem w celu zakończenia procedury weryfikacyjnej.

Jakie dokumenty są potrzebne aby otrzymać pożyczkę?

W procesie weryfikacji Aasa Polska nie wymaga żadnych dodatkowych dokumentów. Wystarczy prawidłowo wypełniony wniosek o pożyczkę oraz ważny dowód osobisty.

Czy mogę zapoznać się z treścią umowy przed przyjazdem kuriera?

W celu umożliwienia zapoznanie się z treścią umowy przed jej podpisaniem dokument wraz z wstępnym harmonogramem spłaty jest przesyłany wcześniej na wskazany przez Klienta adres e-mail. Treść umowy oraz informacje o warunkach i kosztach pożyczki dostępne są na naszych stronach internetowych: www.aasadlabiznesu.pl.

Na jaki cel można ubiegać się o pożyczkę dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą w Aasa Polska?

Pożyczka udzielona zostaje na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej tj. np. spłatę zobowiązań publiczno - prawnych jak ZUS czy podatki, a także zobowiązania wobec kontrahentów czy wyposażenie biura.

Czy mogę ubiegać się o pożyczkę, jeśli nie spłaciłem poprzedniej?

Tak, Klient może ubiegać się o kolejną pożyczkę przed całkowitą spłatą bieżącej pożyczki. Jedynym warunkiem jest spłata przynajmniej 4 rat bieżącej pożyczki.

Jak długi jest okres od złożenia wniosku do wypłaty pożyczki?

Zwykle pożyczka wypłacana jest w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia podpisania przez Klienta umowy. W wyjątkowych przypadkach ten termin może wynieść maksymalnie do 7 dni.

W jaki sposób otrzymam uzyskaną pożyczkę?

Klient może wybrać spośród trzech sposobów wypłaty pożyczki: wpłata na konto bankowe lub czek GIRO.

Pytania dotyczące procesu spłaty pożyczki

Od jakiego dnia naliczane są odsetki do pożyczki?

Odsetki od pożyczki naliczane są od dnia wypłaty środków na konto Klienta.

Z jakimi kosztami dla klienta wiąże się pożyczka dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą w Aasa Polska?

Każda pożyczka wiąże się z odsetkami, opłatą przygotowawczą, prowizją oraz ewentualnymi kosztami dodatkowymi, które naliczane są w razie opóźnień w spłacie rat.

Co to jest opłata przygotowawcza?

Opłata przygotowawcza jest to określona należność, pobierana przez pożyczkodawcę na pokrycie rzeczywistych kosztów przygotowań do zawarcia umowy pożyczki. Należy do nich wykonanie czynności takich jak:

 • przygotowanie niezbędnej infrastruktury
 • przygotowanie indywidualnej umowy pożyczki
 • papier firmowy, koperty C4 i C5
 • dostarczenie umowy kurierem do podpisu klienta
 • przesłanie pocztą harmonogramu spłat pożyczki
 • wypłata pieniędzy
 • koszty prowizji wypłacanych pośrednikom
 • koszty marketingowe
 • weryfikacja informacji przedstawionych przez osobę wnioskującą o pożyczkę,
 • sprawdzenie zdolności kredytowej każdego wnioskodawcy w bazach danych BIG (InfoMonitor, ERIF lub KRD),

Co to jest prowizja?

Prowizja jest to opłata na rzecz Pożyczkodawcy pokrywająca koszty związane z przygotowaniem i udzieleniem oraz obsługą pożyczki.

Prowizja obejmuje wynagrodzenie za czynności związane z udzieleniem umowy takie jak:

 • Zarządzanie kontem Klienta
 • Monitorowanie terminowości obsługi pożyczki
 • Obsługa złożonych wniosków Klienta
 • Obsługa Contact Center
 • Wysyłka komunikatów sms
 • Zabezpieczenie kapitału niezbędnego do udzielenia pożyczki
 • Wynagrodzenie pracowników z poszczególnych działów zaangażowanych w procesy udzielania i utrzymania pożyczek
 • Koszty pozyskania kapitału do finansowania oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem systemów IT i licencji
 • Koszty pozyskania klienta związane z aktywnymi promocjami oraz kampaniami sprzedażowymi
 • rezerwa na wypadek niespłaconego w terminie kredytu

Prowizja obejmuje również określoną należność, pobieraną przez pożyczkodawcę na pokrycie rzeczywistych kosztów przygotowań do zawarcia umowy pożyczki. Należy do nich wykonanie czynności takich jak:

 • przygotowanie niezbędnej infrastruktury
 • przygotowanie indywidualnej umowy pożyczki
 • papier firmowy, koperty C4 i C5
 • dostarczenie umowy kurierem do podpisu klienta
 • przesłanie pocztą harmonogramu spłat pożyczki
 • wypłata pieniędzy
 • koszty prowizji wypłacanych pośrednikom
 • koszty marketingowe
 • weryfikacja informacji przedstawionych przez osobę wnioskującą o pożyczkę
 • sprawdzenie zdolności kredytowej każdego wnioskodawcy w bazach danych BIG (InfoMonitor, ERIF lub KRD)

Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy wynagrodzenia w postaci prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki.

* W przypadku umów pożyczek zawartych do dnia 19.01.2020 r. prowizja pokrywa koszty związane z udzieleniem oraz obsługą pożyczki.”

W jaki sposób można spłacać pożyczkę dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą w Aasa Polska?

Miesięczne raty pożyczki należy spłacać na podany w umowie numer rachunku bankowego w terminach wskazanych w harmonogramie. W tytule przelewu należy wpisać numer uzyskanej pożyczki.

Czy można odstąpić od umowy pożyczki?

Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty wypłaty pożyczki. Dla skuteczności odstąpienia wymagany jest zwrot, w wyżej wskazanym terminie, na rachunek bankowy Pożyczkodawcy z którego wypłacono Klientowi pożyczkę, kwoty wypłaconej pożyczki oraz zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy odsetek w wysokości xx  zł w stosunku dziennym, za okres od daty wypłaty pożyczki do dnia zwrotu pożyczki. W tytule przelewu Klient zobowiązany jest wskazać, że odstępuje od umowy pożyczki numer xxx.

Czy można wcześniej spłacić całą pożyczkę?

Klient ma prawo do spłaty całości lub części pożyczki bez dodatkowych opłat przed terminem określonym w umowie. Pożyczkodawca jest zobowiązany do rozliczenia z Klientem pożyczki w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty pożyczki w całości.

Co jeśli dzień spłaty przypada na dzień wolny (sobotę, niedzielę, lub święto)?

W takiej sytuacji rata pożyczki musi zostać spłacona w następnym dniu roboczym.

Czy Aasa można rozwiązać umowę pożyczki przed czasem?

Tak. Umowa pożyczki może zostać rozwiązana przed terminem określonym w harmonogramie w przypadku braku spłaty przekraczającej 30 dni. Wypowiedzenie zostanie wysłane listem poleconym na adres Klienta podany we wniosku.

Czy mogę zmienić terminy spłat rat miesięcznych?

Tak, w celu zmiany terminu spłaty rat miesięcznych należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Aasa pod numerem telefonu 801 40 40 40.

Co powinienem zrobić, jeśli nie mogę spłacić pożyczki w wyznaczonym terminie?

W przypadku kłopotów ze spłatą pożyczki należy jak najszybciej skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Aasa pod numerem telefonu 801 40 40 40 w celu znalezienia dogodnego rozwiązania.