Warunki pożyczki biznesowej na rozwój firmy

Pobierz dokument

Reprezentatywny przykład Umowy pożyczki:

Pożyczkodawca Aasa Polska S.A.
ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
NIP: 5252528111, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000411939
Kapitał zakładowy 42.000.00 zł (w całości wpłacony)
Klient _______________ prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „_________________”
ul. ___________, 00-001 _______________
NIP _________________
zwany/a dalej „Klientem”
Dowód osobisty __________________, PESEL _______________;
Nr rachunku bankowego:______________________.

Całkowita kwota pożyczki: złotych
(suma wszystkich środków pieniężnych, które Pożyczkodawca udostępnia Klientowi, na podstawie Umowy)

Oprocentowanie pożyczki:
Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): %

Zawarcie umowy:
Najszybciej i najprościej zrobisz to logując się do swojego Profilu Klienta, gdzie znajdziesz przycisk „Podpisz Umowę”. Jeśli po raz pierwszy korzystasz z naszej pożyczki, nastąpi przekierowanie do usługi Blue Media, połączonej z szybkim przelewem Blue Cash. Blue Media jest krajową instytucją płatniczą, certyfikowaną przez Narodowy Bank Polski i Komisję Nadzoru Finansowego.
Następnie poprosimy Cię o przelanie 1 zł w celu weryfikacji Twojej tożsamości. Dzięki takiemu przelewowi będziemy mieli pewność, że istniejesz (posiadasz konto w banku przypisane do Twojego nazwiska i nikt się pod Ciebie nie podszywa) i zgadzasz się na warunki Umowy. Przelana przez Ciebie złotówka zostanie Ci zwrócona przez Blue Media po zakończonej weryfikacji.
Klient ma także możliwość skorzystania z dobrowolnej opcji weryfikacji swojej tożsamości przy użyciu bezpłatnej usługi Instantor, w takim przypadku zwolniony będzie z obowiązku wykonania przelewu weryfikacyjnego. Weryfikacja tożsamości Klienta może być dokonana także poprzez realizację czeku GIRO, jeśli Klient wybrał tę opcję wypłaty pożyczki.
W przypadku, gdy Klient podpisuje Umowę w obecności kuriera, weryfikacja tożsamości Klienta dokonywana jest przez kuriera.

Okres Umowy:
Umowa obowiązuje przez okres od dnia jej zawarcia do dnia spłaty pożyczki. Pożyczka udzielana jest na okres miesięcy od daty wypłaty pożyczki. Przez datę wypłaty pożyczki Strony rozumieją obciążenia rachunku Pożyczkodawcy kwotą pożyczki w związku z dokonaniem przelewu pożyczki na konto Klienta. W przypadku gdy Klient złożył dyspozycję wypłaty pożyczki z wykorzystaniem czeku GIRO, za datę wypłaty pożyczki Strony rozumieją datę wypłaty środków pieniężnych poprzez wykorzystanie czeku GIRO przez Klienta. Przez datę spłaty pożyczki Strony rozumieją dzień uregulowania przez Klienta należności z tytułu Umowy. Data spłaty została przewidziana w harmonogramie, Strony dopuszczają jednak, że data ta może ulec zmianie.

Liczba rat (miesięcznych):

Zasady i terminy spłaty Pożyczki:
Klient zobowiązany jest zwrócić kwotę pożyczki poprzez wpłatę rat kapitałowych i odsetek, powiększonych o ewentualne koszty dodatkowe, na rachunek Pożyczkodawcy wskazany w Umowie w miesięcznych ratach, w terminach płatności określonych zgodnie z Umową i zgodnie z harmonogramem.

Prowizja: złotych
Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy prowizji za przygotowanie i udzielenie pożyczki. Prowizja pokrywa koszty Pożyczkodawcy poniesione i związane z przygotowaniem Umowy, badaniem zdolności kredytowej Klienta w bazach wewnętrznych oraz zewnętrznych, doprowadzeniem do jej podpisania przez obydwie strony oraz jej dostarczeniem Klientowi. Prowizja jest rozdzielona proporcjonalnie do liczby rat pożyczki i uiszczana przez Klienta częściowo wraz z każdą̨ ratą w terminach spłaty rat. Prowizja nie ulega zmianie w okresie obowiązywania Umowy i nie jest związana z okresem na jaki udzielona jest pożyczka. W szczególności, przypisanie części prowizji do rat pożyczki nie oznacza, że prowizja stanowi wynagrodzenie Pożyczkodawcy z tytułu rozłożonego w czasie korzystania przez Klienta z kapitału pożyczki. W przypadku rozwiązania Umowy przez Pożyczkodawcę̨ z przyczyn leżących po stronie Klienta, prowizja staje się̨ natychmiast wymagalna w pełnej wysokości.

Opłata za przekazanie kwoty pożyczki do wypłaty w formie czeku Giro: 13.00 złotych lub w formie przelewu ekspresowego BlueCash: 3.00 złote.
Opłata płatna jednorazowo wraz z pierwszą ratą pożyczki w przypadku wyboru przez Klienta wypłaty pożyczki w formie czeku Giro lub przelewu ekspresowego BlueCash. Opłata ta nie jest pobierana przez Pożyczkodawcę i nie stanowi wynagrodzenia Pożyczkodawcy, ale przekazywana jest do Banku Pocztowego w celu pokrycia kosztów wypłaty kwoty pożyczki przy pomocy czeku Giro albo przekazywana jest do Banku Zachodniego WBK S.A. w celu pokrycia kosztów przelewu ekspresowego BlueCash. Klient dobrowolnie wybiera tę metodę wypłaty.
Sposób wypłaty pożyczki: wypłata czekiem GIRO na poczcie.
Czek Giro umożliwia wypłatę gotówki w placówkach Poczty oraz Banku Pocztowego na terenie całego kraju.
Sposób wypłaty pożyczki: przelew ekspresowy BlueCash na rachunek bankowy Klienta.
Przelew ekspresowy BlueCash działający w ramach Blue Media, system umożliwiający dokonanie natychmiastowych przelewów między kontami w różnych bankach.

Sposób spłaty pożyczki:
Klient zobowiązany jest zwrócić kwotę Pożyczki poprzez wpłatę wymagalnych należności na rachunek Pożyczkodawcy o numerze: ________________________
Klient zobowiązany jest spłacać pożyczkę w miesięcznych ratach, zgodnie z aktualnym harmonogramem, zawartym w treści
Umowy bądź przesłanym po dacie zawarcia Umowy. Za datę spłaty wymagalnej raty przyjmuje się dzień zaksięgowania środków na rachunku Pożyczkodawcy. Jeżeli data wymagalności raty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, należność staje się wymagalna w następnym dniu będącym dniem roboczym.
Klient jest zobowiązany do zamieszczania w tytule płatności przy spłacie zobowiązań wobec Pożyczkodawcy numeru niniejszej Umowy.

Całkowita kwota do zapłaty: złotych
Pożyczkodawca zobowiązuje się udzielić Klientowi, po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Umowie, pożyczki na cele związane z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą, której parametry finansowe zostały określone wyżej zaś rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi: - 101,40 % (obliczona na podstawie następujących założeń: Klient w terminach określonych w Umowie wykonuje wynikające z niej zobowiązania, brak wcześniejszej spłaty, oprocentowanie równe dwukrotności stopy procentowej odsetek ustawowych). W przypadku zmiany założeń przyjętych do obliczenia RRSO, wartość RRSO może ulec zmianie.

Wypłata pożyczki:
Pożyczka zostanie wypłacona przez Pożyczkodawcę przelewem na rachunek bankowy Klienta lub poprzez wypłatę Pożyczki w formie gotówkowej, w zależności od dyspozycji Klienta, poprzez realizację przez Klienta określonego instrumentu płatniczego, czeku lub przekazu pocztowego, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia do Pożyczkodawcy przez Klienta własnoręcznie podpisanego egzemplarza Umowy oraz przekazania Pożyczkodawcy przez Klienta nie później niż w terminie siedmiu dni od daty doręczenia Klientowi egzemplarza Umowy określonych przez Pożyczkodawcę dokumentów i informacji, niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego, które wraz z innymi informacjami pozyskanymi przez Pożyczkodawcę będą w ocenie Pożyczkodawcy wystarczającą podstawą do podjęcia decyzji o wypłacie pożyczki. Pożyczka wypłacana jest pod warunkiem pozytywnego zweryfikowania przez Pożyczkodawcę ryzyka kredytowego w odniesieniu do Klienta.

Orientacyjny harmonogram przygotowany na dzień sporządzenia Umowy możesz pobrać bezpośrednio pod linkiem: Harmonogram
AKTUALNY HARMONOGRAM SPŁAT ZOSTANIE WYSŁANY NA WSKAZANY WE WNIOSKU ADRES EMAIL I ADRES KORESPONDENCYJNY PO WYPŁACIE POŻYCZKI.

Wcześniejsza spłata pożyczki:
Klient ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części pożyczki przed terminem określonym w Umowie, bez dodatkowych kosztów związanych ze wcześniejszą spłatą pożyczki. Pożyczkodawca jest zobowiązany do rozliczenia z Klientem pożyczki w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty pożyczki w całości.

Odstąpienie od umowy:
Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy bądź doręczenia Klientowi potwierdzenia zawarcia Umowy, jeśli termin ten nastąpi później niż data zawarcia Umowy. Dla skuteczności odstąpienia wymagany jest zwrot, w wyżej wskazanym terminie, na rachunek Pożyczkodawcy wskazany Klientowi do spłaty rat pożyczki, kwoty udzielonej pożyczki wraz z odsetkami w wysokości ……..zł w stosunku dziennym, za okres od daty wypłaty pożyczki do dnia zwrotu kwoty pożyczki.
Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy z wyjątkiem obowiązku zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy odsetek ustawowych od pożyczki za okres od dnia następującego po dniu wypłaty pożyczki do dnia poprzedzającego zwrot pożyczki na rachunek Pożyczkodawcy wskazany Klientowi do spłaty rat pożyczki.
W przypadku niezwrócenia przez Klienta, którego intencją jest odstąpienie od Umowy, kwoty pożyczki w terminie 14 dni od dnia wypłaty pożyczki, oświadczenie o odstąpieniu traktowane będzie jako bezskuteczne. W takim przypadku Klient zobowiązany będzie do spłaty pożyczki w terminach określonych w harmonogramie spłaty.

Reklamacje, pozasądowe rozwiązywanie sporów:
Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w związku z usługami świadczonymi przez Pożyczkodawcę. Reklamacja może zostać złożona telefonicznie, pisemnie lub ustnie w siedzibie Pożyczkodawcy lub zostać przesłana pisemnie na adres Pożyczkodawcy: Aasa Polska S.A., Hrubieszowska 2, 01- 209 Warszawa. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Pożyczkodawcę. O wyniku reklamacji Klient informowany jest na piśmie na adres wskazany do doręczeń lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. Klient prawo wnieść reklamację na usługi świadczone przez Pożyczkodawcę z wnioskiem o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Klientem a Pożyczkodawcą przez Rzecznika Finansowego w trybie i na warunkach określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348). Klient ma prawo skorzystać z internetowej platformy rozstrzygania sporów pomiędzy Pożyczkodawcą a Klientem, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Platforma ODR (Online Dispute Resolution) daje możliwość szybkiego, przejrzystego, skutecznego i sprawiedliwego wypracowania porozumienia pomiędzy Pożyczkodawcą a Klientem.

Dane osobowe:
Informacje o Ochronie Danych Osobowych pod linkiem: Ochrona Danych Osobowych