Warunki pożyczki biznesowej na rozwój firmy

Reprezentatywny przykład Umowy pożyczki:

Pożyczkodawca Aasa Polska S.A.
ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
NIP: 5252528111, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000411939
Kapitał zakładowy 42.000.00 zł (w całości wpłacony)
Klient _______________ prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „_________________”
ul. ___________, 00-001 _______________
NIP _________________
zwany/a dalej „Klientem”
Dowód osobisty __________________, PESEL _______________;
Nr rachunku bankowego:______________________.

Kwota pożyczki: złotych

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): %

Okres Umowy:

Umowa obowiązuje przez okres od dnia jej zawarcia do dnia przewidzianego w harmonogramie na spłatę ostatniej raty. Pożyczka udzielana jest na okres miesięcy od daty wypłaty pożyczki. Przez datę wypłaty pożyczki Strony rozumieją datę uznania rachunku Klienta kwotą pożyczki. W przypadku gdy Klient złożył dyspozycję wypłaty pożyczki z wykorzystaniem instrumentu płatniczego, czeku lub poprzez usługę przekazu pocztowego, za datę wypłaty pożyczki Strony rozumieją datę wypłaty środków pieniężnych poprzez wykorzystanie takiego instrumentu płatniczego, czeku lub przekazu pocztowego przez Klienta.

Liczba rat (miesięcznych):

Zasady i terminy spłaty Pożyczki:

Klient zobowiązany jest zwrócić kwotę pożyczki poprzez wpłatę rat kapitałowych i odsetek, powiększonych o opłatę przygotowawczą oraz ewentualne koszty dodatkowe, na rachunek Pożyczkodawcy wskazany w Umowie w miesięcznych ratach, w terminach płatności określonych zgodnie z Umową i zgodnie z harmonogramem.

Opłata przygotowawcza (jednorazowa): złotych

Opłata Przygotowawcza pokrywa koszty Pożyczkodawcy poniesione i bezpośrednio związane z przygotowaniem Umowy, badaniem zdolności kredytowej Klienta w bazach wewnętrznych oraz zewnętrznych, doprowadzeniem do jej podpisania przez obydwie strony oraz jej dostarczeniem Klientowi. Opłata przygotowawcza jest rozdzielona proporcjonalnie do liczby rat pożyczki i uiszczana przez Klienta częściowo w raz z każdą ratą w terminach spłaty rat. Opata przygotowawcza nie ulega zmianie w okresie obowiązywania Umowy i nie jest związana z okresem na jaki udzielona jest pożyczka. W przypadku rozwiązania Umowy przez Pożyczkodawcę̨ z przyczyn leżących po stronie Klienta, opłata przygotowawcza staje się̨ natychmiast wymagalna w pełnej wysokości.

Prowizja: złotych

Prowizja jest rozdzielona proporcjonalnie do liczby rat pożyczki i uiszczana przez Klienta częściowo w raz z każdą̨ ratą w terminach spłaty rat. Prowizja nie ulega zmianie w okresie obowiązywania Umowy i nie jest związana z okresem na jaki udzielona jest pożyczka. W szczególności, przypisanie części prowizji do rat pożyczki nie oznacza, że prowizja stanowi wynagrodzenie Pożyczkodawcy z tytułu rozłożonego w czasie korzystania przez Klienta z kapitału pożyczki. W przypadku rozwiązania Umowy przez Pożyczkodawcę̨ z przyczyn leżących po stronie Klienta, prowizja staje się̨ natychmiast wymagalna w pełnej wysokości.

Opłata za przekazanie kwoty pożyczki do wypłaty w formie czeku Giro: 13.00 złotych lub w formie przelewu ekspresowego BlueCash: 3.00 złote.

Opłata płatna jednorazowo wraz z pierwszą ratą pożyczki w przypadku wyboru przez Klienta wypłaty pożyczki w formie czeku Giro lub przelewu ekspresowego BlueCash. Opłata ta nie jest pobierana przez Pożyczkodawcę, ale przekazywana jest do Banku Pocztowego w celu pokrycia kosztów wypłaty kwoty pożyczki przy pomocy czeku Giro lub przekazywana jest do Banku Zachodniego WBK S.A. w celu pokrycia kosztów przelewu ekspresowego BlueCash. Klient dobrowolnie wybiera tę metodę wypłaty.

Pozostałe warunki Umowy:

Klient wyraża zgodę na potrącenie z udzielonej kwoty Pożyczki wierzytelności przysługujących Pożyczkodawcy na podstawie wcześniej zawartych umów pożyczki do wysokości niespłaconych i wymagalnych należności wobec Pożyczkodawcy. Klient zobowiązany jest zwrócić kwotę Pożyczki poprzez wpłatę wymagalnych należności na rachunek Pożyczkodawcy o numerze: ________________________ Klient jest zobowiązany do zamieszczania w tytule płatności przy spłacie zobowiązań wobec Pożyczkodawcy numeru Umowy pożyczki, której spłata dotyczy.

Całkowita kwota do zapłaty: złotych

(Obliczona przy założeniu, iż Klient w terminach określonych w Umowie wykonuje wynikające z niej zobowiązania).

Całkowita kwota pożyczki: złotych

(suma wszystkich środków pieniężnych, które Pożyczkodawca udostępnia Klientowi, na podstawie Umowy)

1. Pożyczkodawca zobowiązuje się udzielić Klientowi, po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Umowie, pożyczki na cele związane z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą, której parametry finansowe zostały określone wyżej zaś rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi: % (obliczona przy założeniu, iż Klient w terminach określonych w Umowie wykonuje wynikające z niej zobowiązania).

2. Pożyczka zostanie wypłacona przez Pożyczkodawcę przelewem na należący do Klienta rachunek bankowy lub poprzez realizację transakcji płatniczej na rzecz Klienta z wykorzystaniem wybranego przez Klienta instrumentu płatniczego, poprzez czek lub poprzez usługę przekazu pocztowego. Wypłata kwoty pożyczki zostanie zrealizowana przez Pożyczkodawcę w terminie siedmiu dni od daty doręczenia do Pożyczkodawcy przez Klienta własnoręcznie podpisanego egzemplarza Umowy oraz przekazania Pożyczkodawcy przez Klienta określonych przez Pożyczkodawcę dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny zdolności kredytowej Klienta, które wraz z innymi informacjami pozyskanymi przez Pożyczkodawcę będą w ocenie Pożyczkodawcy wystarczającą podstawą do podjęcia decyzji o wypłacie pożyczki.

Pożyczka wypłacana jest pod warunkiem pozytywnego zweryfikowania przez Pożyczkodawcę zdolności kredytowej Klienta. W przypadku nie zrealizowania przez Klienta transakcji wypłaty kwoty pożyczki z wykorzystaniem instrumentu płatniczego, czeku lub przekazu pocztowego w terminie 7 dni od dnia podstawienia Klientowi środków pieniężnych tytułem pożyczki, a następnie zwrotu przez dostawcę usług płatniczych lub wystawcę instrumentu płatniczego, czeku lub przekazu pocztowego środków pieniężnych do Pożyczkodawcy, umowa pożyczki wygasa. Klient nie ponosi kosztów zwrotu kwoty niewykorzystanej pożyczki, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

3. W przypadku nie spełnienia przez Klienta warunków wypłaty Pożyczki, Klient jest informowany o przyczynach niewypłacenia pożyczki pocztą elektroniczną e-mail, zaś Umowa ulega rozwiązaniu w terminie miesiąca od daty jej sporządzenia.

4. Klient zobowiązany jest zwrócić kwotę pożyczki poprzez wpłatę wymagalnych należności na rachunek Pożyczkodawcy w miesięcznych ratach zgodnie z harmonogramem, który zostanie przesłany Klientowi po wypłaceniu pożyczki.

Orientacyjny harmo­nogram przygotowany na dzień sporządzenia Umowy przedsta­wia się następująco:

Raty Kapitał Odsetki Opłata przygotowawcza Prowizja Razem
Klient ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części pożyczki przed terminem określonym w Umowie, bez dodatkowych kosztów związanych ze wcześniejszą spłatą pożyczki. Pożyczkodawca jest zobowiązany do rozliczenia z Klientem pożyczki w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty pożyczki w całości.

4a. W przypadku dobrowolnego wyboru przez Klienta opcji ubezpieczenia pożyczki, rata pożyczki powiększona zostanie o koszt ubezpieczenia. W takim przypadku zastosowanie będzie miał harmonogram spłat pożyczki zgodnie z kolumną „Rata z ubezpieczeniem”.

W przypadku nieskorzystania z opcji ubezpieczenia pożyczki, Klienta obowiązywać będzie harmonogram spłaty zgodnie z kolumną „Rata bez ubezpieczenia”.

4b. AKTUALNY HARMONOGRAM SPŁAT ZOSTANIE WYSŁANY NA WSKAZANY PRZEZ KLIENTA ADRES PO WYPŁACIE POŻYCZKI.

4c. Klient ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części pożyczki przed terminem określonym w Umowie, bez dodatkowych kosztów związanych ze wcześniejszą spłatą pożyczki. Pożyczkodawca jest zobowiązany do rozliczenia z Klientem pożyczki w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty pożyczki w całości.

4d. Klient ma możliwość wygodnego dostępu do posiadanych pożyczek poprzez konto

Moja Aasa dostępne na stronie www.aasadlabiznesu.pl. Konto Moja Aasa jest dostępne dla Klientów po zalogowaniu się na stronie www.aasadlabiznesu.pl. Aby zalogować się Klient podaje numer PESEL oraz właściwy numer telefonu. Dostęp do aplikacji jest weryfikowany przez specjalny, bezpłatny kod SMS przesyłany Klientowi. Klient korzystający z konta Moja Aasa na stronie www.aasadlabiznesu.pl ma do dyspozycji wiele korzyści,między innymi może w dowolnym czasie sprawdzić aktualne terminy płatności rat, a także złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kapitału, co może obniżać kwotę spłaty pożyczki w danym miesiąc.

5. Odsetki od pożyczki naliczane są od dnia jej wypłaty na rzecz Klienta według stopy procentowej wskazanej w Umowie przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz przyjmując, iż rok ma 365 dni.

6. Roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego wynosi czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. W przypadku zalegania przez Klienta ze spłatą należności wynikających z Umowy, Pożyczkodawca informuje Klienta na piśmie o aktualnej wysokości rocznej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego. Na dzień sporządzenia Umowy roczna stopa zadłużenia przeterminowanego wynosi 10 % w stosunku rocznym.

7. Klient przez cały okres obowiązywania Umowy ma prawo otrzymywać bezpłatnie harmonogram spłaty. W celu otrzymania harmonogramu Klient przesyła na adres Pożyczkodawcy wniosek o przesłanie harmonogramu.

8. Jeżeli data wymagalności raty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, należność staje się wymagalna w następnym dniu będącym dniem roboczym.

9. Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wypłaty pożyczki. Dla skuteczności odstąpienia wymagany jest zwrot, w wyżej wskazanym terminie, na rachunek bankowy Pożyczkodawcy z którego wypłacono Klientowi pożyczkę, kwoty wypłaconej pożyczki oraz zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy odsetek w wysokości 1.37 zł w stosunku dziennym, za okres od daty wypłaty pożyczki do dnia zwrotu pożyczki. W tytule przelewu Klient zobowiązany jest wskazać, że odstępuje od umowy pożyczki nr _________

10. W przypadku niezwrócenia przez Klienta, którego intencją jest odstąpienie od Umowy, kwoty pożyczki w terminie 14 dni od dnia wypłaty pożyczki, oświadczenie o odstąpieniu traktowane będzie jako bezskuteczne. W takim przypadku Klient zobowiązany będzie do spłaty pożyczki w terminach określonych w harmonogramie spłaty.

11. Wymagalne należności Pożyczkodawcy z tytułu Umowy zaspokajane są w następującej kolejności:

 1. koszty działań administracyjnych, upominawczo-windykacyjnych, koszty sądowe oraz inne koszty egzekucyjne;
 2. opłaty i prowizje;
 3. odsetki naliczane od zadłużenia przeterminowanego;
 4. odsetki zaległe;
 5. kwota niespłaconego kapitału;
 6. odsetki bieżące;
 7. kwota kapitału bieżącego.

12. W przypadku opóźnienia Klienta w spłacie rat pożyczki Pożyczkodawca jest uprawniony do podjęcia działań upominawczo-windykacyjnych zgodnie ze wskazaną niżej kolejnością, których koszt każdorazowo ponosi Klient w następującej wysokości:

 1. koszt przygotowania i wysyłki pierwszego monitu – 50,00 zł,
 2. koszt przygotowania i wysyłki wezwania do zapłaty – 100,00 zł,
 3. koszt przygotowania i wysyłki ostatecznego wezwania do zapłaty – 100,00 zł,
 4. koszt przekazania sprawy do postępowania windykacyjnego – 250,00 zł.

13. Podjęcie kolejnych działań upominawczych następuje w przypadku stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i dalszego opóźniania się Klienta ze spłatą zobowiązań.

14. Pożyczkodawca może rozwiązać Umowę z przyczyn leżących po stronie Klienta z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku opóźnienia Klienta ze spłatą zadłużenia wynikającego z Umowy przekraczającego 30 dni. Dla skuteczności wypowiedzenia wymagane jest złożenie i wysłanie listem poleconym - na adres zamieszkania lub korespondencyjny podany przez Klienta - oświadczenia o wypowiedzeniu z tym, że jeśli przesyłka pocztowa - wobec niemożności doręczenia - pozostawiona zostanie w urzędzie pocztowym stosuje się odpowiednio zasady doręczania pism sądowych przez awizo i za skuteczny adres doręczenia uznaje się adres wskazany przez Klienta lub wynikający z dokumentów rejestrowych Klienta.

15. Pożyczkodawca i Klient ustalają i wyrażają zgodę na zawieranie umów o udzielenie pożyczki lub wprowadzanie zmian do obowiązujących umów pożyczki z wykorzystaniem oświadczeń woli składanych w postaci elektronicznej.

16. Oświadczenia woli Pożyczkodawcy w postaci elektronicznej składane będą poprzez komunikaty elektroniczne stwierdzające zaakceptowanie wniosku Klienta wysyłane z wykorzystaniem systemu informatycznego lub do urządzenia końcowego (np. telefonu typu smartphone) używanego przez Klienta. W ten sam sposób mogą być komunikowane inne oświadczenia woli składane przez Pożyczkodawcę.

17. Oświadczenia woli Klienta w postaci elektronicznej składane będą w następujący sposób:

 1. Klient loguje się do serwisu internetowego Pożyczkodawcy udostępnianego w celu autentykacji oświadczeń woli składanych przez pożyczkobiorców z wykorzystaniem swojego numeru PESEL, podając jako hasło czterocyfrowy kod PIN określony w niniejszej Umowie; albo
 2. Klient, korzystający z aplikacji na telefon komórkowy typu smartphone wprowadzony do bazy danych Pożyczkodawcy, wpisuje numer wiążącej go z Pożyczkodawcą zawartej w formie pisemnej Umowy pożyczki, a następnie podaje numer PESEL i hasło składające się z 4 cyfr kodu PIN, określonego w niniejszej Umowie, albo
 3. Klient wysyła wiadomość SMS pod numer Pożyczkodawcy określony w serwisie internetowym www.asakredyt.pl, podając swój numer PESEL i numer PIN określony w niniejszej Umowie oraz podając odpowiednie kody oferty lub kod produktu.

18. W przypadku komunikacji z wykorzystaniem telefonu komórkowego, oświadczenia woli Klienta dotyczące zawarcia albo zmiany jakiejkolwiek kolejnej umowy pożyczki mogą być składane wyłącznie z telefonu o numerze, który został podany przez Klienta i wprowadzony do bazy danych Pożyczkodawcy przy zawarciu Umowy pożyczki lub przesłany przez Klienta do Pożyczkodawcy w pisemnym zgłoszeniu aktualizacyjnym podpisanym przez Klienta.

19. Zawarcie lub zmiana Umowy pożyczki, która miałaby powodować obowiązek wypłaty kwoty Pożyczki na inny numer rachunku bankowego niż wskazany przez Klienta we wcześniej zawartej z Pożyczkodawcą w formie pisemnej Umowie pożyczki, wymaga wymiany oświadczeń woli w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

20. Klient zobowiązany jest do ochrony informacji dotyczących trybu składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej określonych w Umowie, w szczególności zobowiązany jest do nieujawniania numeru PIN. Klient zobowiązany jest poinformować Pożyczkodawcę w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej o zaistnieniu zdarzenia wywołującego ryzyko wejścia przez osoby trzecie w posiadanie informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

21. Jeżeli jakakolwiek nowa umowa pożyczki została zawarta lub zmieniona z wykorzystaniem oświadczeń woli składanych w postaci elektronicznej, Pożyczkodawca ma prawo żądać zwrotu Pożyczki zgodnie z nowo ustalonymi warunkami umowy wraz z odsetkami, opłatami administracyjnymi i kosztami udzielenia Pożyczki oraz innymi indywidualnie uzgodnionymi kosztami. Klient ma prawo odstąpić od każdej nowo zawartej umowy na takich samych warunkach jak określone w niniejszej Umowie. Termin na odstąpienie od każdej nowej umowy pożyczki zawartej przy wykorzystaniu oświadczeń woli składanych elektronicznie liczony jest od daty doręczenia Klientowi potwierdzenia zawarcia nowej umowy lub jej zmiany.

22. W przypadku zawarcia nowej umowy pożyczki z wykorzystaniem oświadczeń woli składanych w postaci elektronicznej w odniesieniu do nowej umowy pożyczki stosuje się odpowiednio treść niniejszej Umowy jako wzorca umownego (również po spłacie pożyczki udzielonej na podstawie niniejszej Umowy lub jej rozwiązaniu na skutek wypowiedzenia).

23. Klient we własnym zakresie ponosi koszty inicjowanych przez siebie połączeń telefonicznych, połączeń z siecią internetową i koszty korespondencji z Pożyczkodawcą, a także koszty operacji finansowych związanych ze spłatą Pożyczki lub zwrotem środków pieniężnych na rzecz Pożyczkodawcy.

24. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Pożyczkodawcy o zmianie danych osobowych, w szczególności adresu do korespondencji lub zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail. W przypadku niewykonania zobowiązania określonego w zdaniu poprzedzającym, Klient zobowiązany będzie do pokrycia bezpośrednich kosztów związanych z wykonanymi przez Pożyczkodawcę czynnościami mającymi na celu uzyskanie informacji o aktualnych danych osobowych Pożyczkobiorcy w wysokości kosztów poniesionych w tym celu.

25. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.

26. Pożyczkodawca informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, tel. 22 460 03 00, info@aasapolska.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktowa się pod adresem iod@aasapolska.pl.
 2. Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy pożyczki, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie. Dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO), marketingu (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy czym podstawą przesyłania treści marketingowych poszczególnym kanałem komunikacji jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Istnieją także cele wynikające z przepisów regulujący kwestie podatkowe i rachunkowe (podstawa prawna: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. W stosownych przypadkach odbiorcami danych mogą by podmioty weryfikujące zdolność kredytową, podmioty świadczące usługi kurierskie oraz windykacyjne.
 4. Dane będą przechowywane przez okres: wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami Kodeksu cywilnego, podatkowego, o rachunkowości, regulacjami sektorowymi)) oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Decyzja dotycząca określenia Państwa zdolności do spłaty pożyczki zostanie podjęta automatycznie przez system informatyczny. Zebrane od Państwa informacje (np. dot. wynagrodzenia, statusu mieszkaniowego, stanu cywilnego) zostaną wprowadzane do systemu, który oceni Państwa zdolność kredytową i podejmie decyzję o przyznaniu pożyczki wykorzystując mechanizmy profilowania. Mają Państwo prawo otrzymania stosownych wyjaśnień, co do podstaw podjętej decyzji, zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz do uzyskania interwencji pracownika Aasa, który podejmie ostateczną decyzję, co do udzielenia pożyczki. Podstawą prawną jest art. 22 ust. 2 lit. b RODO w związku z art. 105a ust. 1a Prawa bankowego.
 7. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.
 8. Dane osobowe, w tym objęte tajemnicą bankową, mogą by przetwarzane i wzajemnie udostępniane sobie przez banki, instytucje kredytowe, pożyczkowe, leasingowe w przypadku uzasadnionych podejrzeń popełnienia przestępstwa lub celu zapobiegania przestępstwom dokonywanym na szkodę tych podmiotów, przetwarzanie obejmuje także informacje dotyczące wyroków skazujących - w przypadkach przestępstw dokonywanych na szkodę tych podmiotów, w celu i zakresie niezbędnym do zapobiegania tym przestępstwom (art. 6 ust. 1 lit .c, art. 10 RODO).

27. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

28. Zawierając niniejszą Umowę, w sposób określony w pkt. 4 Umowy:

 1. akceptuję warunki określone w niniejszej Umowie,
 2. potwierdzam, iż przed zawarciem Umowy zapoznałem się z treścią Umowy i Pożyczkodawca doręczył mi elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail na trwałym nośniku Formularz informacyjny zawierający informacje o pożyczce i Pożyczkodawcy wymagane przez uregulowania prawne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aasa Polska S.A. oraz przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Aasa Polska S.A. w celu marketingu produktów tych podmiotów oraz podmiotów trzecich, współpracujących z Aasa Polska S.A.

______________
Podpis klienta
______________
Data


Wyrażam zgodę na wysyłanie przez Pożyczkodawcę korespondencji handlowej na udostępniony przeze mnie adres e-mail.

______________
Podpis klienta
______________
Data


Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Aasa Polska S.A. informacji handlowych przedstawianych za pośrednictwem telefonu.

______________
Podpis klienta
______________
Data


Wyrażam zgodę na kontakty telefoniczne na udostępniony przeze mnie numer telefonu w związku z wykonywaniem Umowy, a także na nagrywanie połączeń telefonicznych nawiązanych z Pożyczkodawcą lub przez Pożyczkodawcę w związku z wykonywaniem Umowy

______________
Podpis klienta
______________
Data


29. Niniejszym udzielam Aasa Polska S.A. pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia, dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych o treści następującej:

 1. Upoważniam Aasa Polska S.A. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i udostępnienie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową Aasa Polska S.A dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez Aasa Polska S.A. w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
 2. Upoważniam Aasa Polska S.A do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Aasa Polska S.A. umowy pożyczki, a także wyrażam zgodę na udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do Aasa Polska S.A. dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z Aasa Polska S.A umowy pożyczki oraz przetwarzanie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Aasa Polska S.A umowy pożyczki przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz udostępnianie tych danych podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
 3. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81. Poz. 530 z późn. zm.) niniejszym upoważniam Aasa Polska S.A. do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej Info Monitor S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS000201192), Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( KRS0000169851) oraz Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS0000182408) dotyczących mnie informacji gospodarczych i ponadto udzielam Aasa Polska S.A. umocowania do złożenia w moim imieniu, za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie w Związku Banków Polskich bezterminowego upoważnienia do dokonania oceny mojej wiarygodności płatniczej i oceny zdolności kredytowej.

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższych zgód jak również o możliwości ich odwołania w każdym czasie. (Udzielenie niniejszego pełnomocnictwa jest dobrowolne, lecz warunkuje dokonanie ustawowo wymaganego zbadania zdolności kredytowej Klienta i tym samym warunkuje zawarcie Umowy pożyczki i udzielenie pożyczki.)

………………..
Miejscowość, data

………………..
czytelny podpis