Deregulacja zawodu księgowego – kto może świadczyć usługi księgowe?

Deregulacja zawodu księgowego – kto może świadczyć usługi księgowe?

Deregulacja zawodów przeprowadzona w Polsce sprawiła, że wiele zawodów zostało otwartych, czyli zmniejszono wymagania w stosunku do osób mogących podejmować się realizowania takich zadań zawodowych. Ma to swoje plusy oraz minusy. Jednym z takich zawodów jest zawód księgowego.

 

Przed zmianami przepisów prawnych dotyczących deregulacji zawodu księgowego prowadzenie takiej działalności gospodarczej wymagało trzech lat praktyki w zawodzie księgowego na terenie Polski a także posiadania wyższego wykształcenia z zakresu rachunkowości. Uprawnienia uzyskane przez księgowego musiały zostać również potwierdzone przez MF poprzez wydanie danej osobie odpowiedniego certyfikatu.

Dodatkowo prowadzenie usług rachunkowych było dopuszczalne dla osób, które nie były karane za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi, papierami wartościowymi oraz za przestępstwa skarbowe. Biura rachunkowe świadczące usługi dla klientów musiałby również posiadać odpowiednie polisy od odpowiedzialności cywilnej.

Natomiast po deregulacji zawodu księgowego wymagania stawiane osobom, które mogą realizować usługi księgowe zostały znacząco ograniczone.

 

Deregulacja zawodu księgowego

Ograniczenie wymagań stawianych księgowym miało na celu otwarcie zawodu, czyli zwiększenie liczby osób mogących podejmować taką działalność gospodarczą. Otwarcie zawodu zawsze ma prowadzić do zwiększenie dostępu do określonych usług. Po deregulacji zawodu księgowego wykonywanie takiego zawodu jest możliwe dla osób, które są niekaralne.

Jednocześnie niezbędna jest pełna zdolność do realizowania czynności prawnych a także w przypadku zakładania na własny rachunek biur rachunkowych również zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności.

 

Plusy i minusy deregulacji

Deregulowanie zawodów ma zawsze swoje plusy oraz minusy. Do korzyści można przede wszystkim zaliczyć zwiększenie liczby firm świadczących takie usługi. Pozwala to między innymi na zwiększenie elastyczności rynku co ma duże znaczenie z punktu widzenia dostępności do usług dla klientów. Bardziej wolny rynek w danym zawodzie pozwala również na wprowadzenie większej konkurencji. Taka sytuacja pozwala na zapewnienie zwiększenia podaży na rynku co znów przekłada się na zmniejszenie cen oferowanych na rynku przez poszczególne firmy.

Ograniczenie wymagań stawianych w wybranych zawodach osobom, które mogą podejmować działalność gospodarczą przekłada się natomiast na zwiększenie liczby osób, które nie mają odpowiednich umiejętności zawodowych działających na rynku. Z punktu widzenia klientów, którzy z takich usług chcą korzystać bardzo ważne staje się zatem podejmowanie wysiłków w celu uzyskanie informacji dotyczących umiejętności osób realizujących zawód księgowego.

Weryfikacja takich informacji ma oczywiście na calu uzyskanie pewności, że wybrane biuro rachunkowe będzie realizowało usługi na odpowiednim poziomie jakości świadczenie usług. Pozwala to między innymi unikać księgowych, którzy nie mają odpowiedniego doświadczenia czy kompetencji do realizowania określonych działań. 

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.