Co grozi za zarabianie bez zakładania firmy?

Co grozi za zarabianie bez zakładania firmy?

Gdy realizuje się regularną sprzedaż czy świadczy się regularnie usługi bez prowadzenia firmy można narazić się na różne problemy prawne i finansowe. Należy brać pod uwagę, że realizowanie w obrocie gospodarczym pewnych działań w sposób regularny jest z mocy prawa uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej.

Warto brać to pod uwagę, gdy zamierza się uniknąć sytuacji, w której trzeba będzie zapłacić nie tylko kary finansowe, ale również zaległe podatki czy składki społeczne.

Działalność gospodarcza jest w polskim prawie jednoznacznie określone. Jeśli pewne działania na rynku spełniają określone kryteria wówczas taka działalność jest z mocy prawa uznawana za działalność gospodarczą. Należy brać to pod uwagę, gdy nie chce się realizować działań, które zostaną potraktowane z punktu widzenia prawnego jako działania niezgodne z prawem. Jednocześnie w takiej sytuacji jest się narażonym na konieczność zapłacenia choćby kar, ale również zaległych podatków.

Co to jest działalność gospodarcza?

W przepisach prawnych ustalone są cechy, które gdy są spełnione wówczas może być mowa o działalności gospodarczej. W tym względzie jedną z przesłanek działalności gospodarczej, która ma duże znaczenie jest ciągłość podejmowania określonych działań na rynku gospodarczym. Jednocześnie trzeba brać pod uwagę, że ciągłość nie oznacza realizowania działań stale, ale realizowania działań powtarzalnych.

Przykładem może być realizowanie sprzedaży podobnych przedmiotów za pośrednictwem Internetu. Jeśli jest to sprzedaż okazjonalna, która realizowana jest jedynie raz czy też wykonana jest jedynie raz na jakiś czas wówczas nie zostanie to potraktowane jako działalność gospodarcza. Natomiast z zupełnie inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku działalności gospodarczej, która jest realizowana powtarzalnie przez określony czas.

Powtarzalność realizowania czynności na rynku gospodarczym jest traktowane jako spełnianie przesłanki ciągłości działalności.

Cel realizowanych działań

Działalność gospodarcza generalnie spełnia przesłanki zorganizowanych działań. Przedsiębiorca w celu realizowania działalności decyduje się na założenie działalności poprzez wykonanie określonych czynności. Dotyczy to między innymi wykonania określonych czynności w urzędach. Jednak jeśli takie działania nie zostaną zorganizowane wówczas działalność gospodarcza nawet może zostać uznana w przypadku gdy realizowanie określonych działań na rynku gospodarczym ma jasno określony cel. Takim podstawowym celem prowadzenia działalności jest kreowanie dochodów oraz generowanie zysków.

Jeśli zatem działania podejmowane na rynku są powtarzalne a jednocześnie pozwalają na generowanie zysków wówczas takie działania mogą przez urzędy skarbowe czy ZUS zostać potraktowane jako prowadzenie działalności gospodarczej. Działania mające znamiona działalności gospodarczej są bowiem prowadzone również w ramach tak zwanej szarej strefy.

Dotyczy to takich działań, które nie są zarejestrowane jako działalność gospodarcza, ale są one realizowane dokładnie w ten sposób sam sposób jak występujące na rynku gospodarczym działalności gospodarcze.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.