Co to jest rok podatkowy?

Co to jest rok podatkowy?

Płacąc podatki niezbędne jest rozumienie pewnych pojęć co pozwala na uniknięcie problemów z terminami płatności podatków. Jednym z takich istotnych pojęć dla podatników jest rok podatkowy. Rozumienie jak ustalany jest rok podatkowy ma kluczowe znaczenie w....

Płacąc podatki niezbędne jest rozumienie pewnych pojęć co pozwala na uniknięcie problemów z terminami płatności podatków. Jednym z takich istotnych pojęć dla podatników jest rok podatkowy. Rozumienie jak ustalany jest rok podatkowy ma kluczowe znaczenie w kontekście rozliczeń podatkowych.

W wielu przepisach prawnych, a także publikacjach dotyczących podatków funkcjonuje określenie rok podatkowy. Gdy podatnik nie zna definicji pojęcia roku podatkowego może mieć poważne trudności związane z właściwym rozliczeniem należności podatkowych. Jednocześnie brak zapłaty organowi podatkowemu należności w wyznaczonych terminach może wiązać się z różnego rodzaju karami finansowymi. Niestety w wielu przypadkach takie kary mogą być bardzo dotkliwe.

Rok podatkowy dla osób fizycznych

Wiele osób fizycznych utożsamia rok podatkowy z rokiem kalendarzowym. Jednak nie zawsze są to tożsame pojęcia. Generalnie w ordynacji podatkowej rok podatkowy jest jednocześnie rokiem kalendarzowym, ale w ustawie podatkowej znajdują się również wyjątki. Dotyczy to między innymi podatników, którzy jako osoby fizyczne rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie trwania roku. Wówczas rok podatkowy jest okresem od momentu rozpoczęcia działalności do zakończenia danego roku kalendarzowego czyli do 31 grudnia. Dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej rok podatkowy zawsze pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Rok podatkowy dla firm

Firmy mogą spotkać się z różnymi sposobami ustalenia roku podatkowego. Podmioty gospodarcze, które płaca podatek dochody od osób prawnych korzystają z roku podatkowego, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy podmioty gospodarczy jako podatnik ustali inaczej. Ustalone to może być zarówno w umowie spółki czy jej statucie. Innym sposobem ustalenia odmiennego od roku kalendarzowego roku podatkowego może być również dokument, który reguluje zasady ustrojowe podatników. Dokument taki musi być przedstawiony w urzędzie skarbowym. Rok podatkowy może być ustalony wówczas jako kolejnych dwanaście miesięcy, który nie muszą pokrywać się z rokiem kalendarzowym.

Osoby zakładające działalność gospodarczą w trakcie trwania roku podatkowego mogą również odmiennie ustalić rok podatkowy. Po pierwsze przy przyjęciu roku podatkowego jako rok kalendarzowy i założeniu działalności gospodarczej w drugiej części roku kalendarzowego rok podatkowy może trwać od momentu założenia działalności gospodarczej do końca roku kalendarzowego, który następuje po roku, w którym działalność została podjęta. Możliwe jest również, że rok podatkowy będzie trwał od rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego przy założeniu firmy w pierwszej połowie roku kalendarzowego lub do ostatniego dnia w ustalonym przez podatnika roku podatkowym. Jednak zawsze ustalony rok podatkowy musi wynosić dwanaście miesięcy.

Dokonywać można również zmian dotyczących trwania roku podatkowego co wymaga poinformowania urzędu skarbowego gdzie takie zawiadomienie musi być dostarczone nie później, niż trzydzieści dni od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.