Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek

Spółki działające na rynku gospodarczym mogą podlegać różnym zmianom. Dotyczy to między innymi realizowania w spółkach przekształceń. Do innych form zmian w spółkach zaliczyć można między innymi łączenie spółek a także podział.

Zmiany w spółkach muszą być realizowane w odpowiedniej formie prawnej, co dotyczy również przekształceń realizowanych w spółkach. Przekształcenia spółek nie są dopuszczalne w momencie gdy spółka jest w likwidacji. Wówczas dochodzić może do sytuacji podziału majątku, co uniemożliwienia podejmowania jakichkolwiek zmian w formie prawnej spółek.

Przy przekształceniach spółek dochodzi natomiast do zmian form prawnych spółek. Podmiot podlegający przekształceniom z dniem, w którym takie przekształcenie następuje działania danej, ale w nowej formie jako spółka, która należy do innego typu spółek handlowych.

W spółce przekształconej występują dokładnie takie same prawa a także obowiązki spółek. Spółka po zrealizowaniu przekształcenia nie wstępuje również jakiekolwiek prawo czy też obowiązek spółki przekształcanej. Jednak przysługują jej w całości i bez zmian wszelkie zarówno prawa a także obowiązki. W dniu, w którym następuje przekształcenie wspólnicy spółki stają się wspólnikami w nowej spółce, która jest spółką po przekształceniu.

Jednocześnie w przypadku gdy zmiana brzmienia firmy dokonywana w związku z przekształceniem nie polega jedynie na zmiana dodatkowego oznaczenia, które wskazuje na charakter spółki to wówczas spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy. Wówczas nazwa dawnej firmy musi pojawiać się obok nowej firmy z dodawaniem wyrazu dawniej. Taka sytuacja musi występować co najmniej rok od przekształcenia.

Postępowania przekształcające spółki.

Gdy zamierza się przekształcić spółkę niezbędne jest rozpoczęcie postępowania. W ramach takiego postępowania niezbędne jest między innymi ustalenie planu przekształcenia wraz z załącznikami oraz opinię biegłego rewidenta. Konieczne jest również podejmowanie uchwał o przekształceniach spółek.

W spółkach poddawanych przekształceniom ważne jest również powołanie członków organów spółek a także trzeba określić wspólników, którzy będą zajmowali się prowadzeniem sprawy spółki. Wspólnicy mają również zajmować się reprezentowaniem spółek. Spółka przekształcana dokonuje również wpisu w rejestrze przekształconej i wykreślić spółkę przekształconą. W ramach przekształcania zawrzeć trzeba umowę a także możliwe jest również podpisywanie statutu spółek przekształconych.

Za przygotowanie planu przekształcenia odpowiedzialne są zarządu spółek albo wszyscy wspólnicy. W spółkach jednoosobowych plan przekształcania sporządzany jest jedynie w formie aktu notarialnego. Plany przekształcania powinny zawierać również ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształconej, co trzeba zrealizować na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu.

Określa się również wartości udziałów a także akcji wspólników zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi sporządzanymi dla calców przekształcenia.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.