Abonament radiowo telewizyjny dla firmy. Kiedy ?

Abonament radiowo telewizyjny dla firmy. Kiedy ?

Płatność abonamentu radiowo-telewizyjnego jest dla wielu firm dość dużym problemem. Zwykle przedsiębiorcy nie wiedzą, kiedy powinni go płacić, a także jaką kwotę powinni przekazywać. Kiedy przedsiębiorca powinien uregulować ten obowiązek?

Celem wnoszenia abonamentu RTV jest umożliwienie realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji zgodnie z ustawą z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji.

Kiedy firma musi płacić abonament radiowo-telewizyjny?

Gdy firma posiada odbiorniki telewizyjne lub radiofoniczne albo jednocześnie oba rodzaje tych odbiorników, które pozwalają na natychmiastowy odbiór programu, powinna dokonać ich rejestracji we urzędzie pocztowym. Rejestracja powinna nastąpić w terminie 14 dni od momentu nabycia odbiorników.

Gdy przedsiębiorca nie dopełni tego obowiązku, naraża się na karę wynoszącą 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

Ile abonamentów radiowo-telewizyjnych należy płacić w firmie?

Ustawa wskazuje, że opłata abonamentowa musi być ponoszona za każdy odbiornik telewizyjny oraz radio gotowy do natychmiastowego odbioru programu.

Warto przy tym wskazać, że do liczby posiadanych odbiorników zalicza się również te, które znajdują się w samochodach będących własnością przedsiębiorcy.

Zasada ta nie obowiązuje jednak osób fizycznych w tym samym gospodarstwie domowym, a także publicznych zakładów opieki zdrowotnej, sanatoriów, publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych systemu oświaty, państwowych i niepaństwowych szkół wyższych, a także domów pomocy społecznej. Powyższe podmioty opłacają jeden abonament niezależnie od tego, z ilu odbiorników korzystają.

Czy każdy odbiornik telewizyjny i radiofoniczne kwalifikuje się do opłaty?

Jako że ustawa nie precyzuje, czym jest możliwość natychmiastowego odbioru programu, pojawiają się określone wyjątki.

Opłacie nie podlegają między innymi odbiorniki czasowo czy trwale odłączone do instalacji pozwalającej na odbiór programów, monitory wykorzystywane do celów produkcyjnych, odtwarzacze audio i wideo, komputery, telefony komórkowe, rzutniki.

Oprócz tego z opłat zwolnione są zgodnie z przepisami:

odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne używane przy tworzeniu audycji lub innych przekazów

odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne używane do tworzenia, rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiowych lub telewizyjnych, w tym do kontroli jakości rozpowszechniania lub rozprowadzania

odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne wyłącznie do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy

W przypadku, gdy w firmie korzysta się zarówno z radia, jak i w telewizji, można opłacić abonament radiowo-telewizyjny. Gdy są to tylko odbiorniki radiowe, można zapłacić abonament radiowy. W przypadku, gdy w firmie używa się tylko telewizorów, wówczas konieczne jest opłacenie abonamentu radiowo-telewizyjnego.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.