Analiza SWOT dla firmy

Analiza SWOT dla firmy
Analiza SWOT dla firmy

Jedną z często przeprowadzanych analiz biznesowych, którą możemy zobaczyć między innymi w biznesplanach, jest analiza SWOT. Jest to popularna heurystyczna technika przeznaczona do porządkowania i analizy informacji i pomocna w podejmowaniu decyzji.

Samo określenie SWOT wywodzi się od angielskich słów określających cztery główne składowe tej właśnie analizy, a mianowicie są to Strengths, Weaknesses, Opportunities i Threats. Pozwala ona przeanalizować informacje w celu przygotowania strategii działania opartej na silnych stronach i szansach, przy równoczesnym usuwaniu albo ograniczaniu słabych stron i zagrożeń.

Analiza SWOT jest stosowana w zarządzaniu do analizowania zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego otoczenia organizacji. Może być ona wykorzystywana do prowadzenia analiz projektów czy konkretnych przedsięwzięć biznesowych. Jest wobec tego jednym z uniwersalnych narzędzi stosowanych w analizie strategicznej.

Analiza SWOT zakłada podzielenie posiadanych informacji na cztery różne kategorie czynników strategicznych. Zaliczamy je do grup:

S (Strengths) – mocne strony, czyli elementy, które stanowią atut, przewagę, zaletę

W (Weaknesses) – słabe strony, czyli elementy, które stanowią słabość, barierę, wadę

O (Opportunities) – szanse, czyli elementy, które stanowią szansę na korzystną zmianę

T (Threats) – zagrożenia, czyli elementy, które stanowią niebezpieczeństwo niekorzystnej zmiany

Gdy informacji nie jesteśmy poprawnie zaklasyfikować do żadnej z powyższych grup, wówczas jest ona odrzucana jako nieistotna strategicznie i nie brana jest pod uwagę.

Macierz w analizie SWOT

Przy analizie SWOT stosuje się specjalną czterodzielną macierz (tabelę) pozwalającą na sklasyfikowanie i zapisanie wszystkich informacji.

W lewej połowie znajdują się kategorie pozytywne, czyli mocne strony i szanse, z kolei po prawnej stronie czynniki negatywne, czyli słabe strony i zagrożenia.

W górnej części tabeli znajdują się czynniki zewnętrzne, czyli cechy organizacji takie jak mocne strony i słabe strony, natomiast w dolnej części czynniki zewnętrzne, czyli cechy otoczenia takie jak szanse i zagrożenia.

Odczytanie wyników w analizie SWOT

Na podstawie informacji wpisanych do macierzy będziemy mogli ustalić możliwe postępowanie na podstawie przejrzyście zaprezentowanych danych.

Gdy widzimy powiązanie mocnych stron i szans, możemy stosować strategię agresywną, czyli rozwijać firmę, natomiast dla słabych stron i zagrożeń, powinniśmy przyjąć strategię obronną, czyli nastawić się na utrzymanie na rynku wobec zagrożeń.

Jeżeli najmocniej powiązane są mocne strony i zagrożenia, warto przeczekać sytuację – przyjmujemy strategię konserwatywną, z kolei dla słabych stron i szans strategię konkurencyjną, czyli należy wyeliminować mankamenty i dążyć do przewagi nad konkurencją.

Przykładowe zastosowanie analizy SWOT:

tworzenie planów strategicznych

zmiana dotychczasowego kierunku działalności firmy

pomoc przy tworzeniu biznesplanów

rozpoznanie sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji, na przykład wtedy, gdy trzeba wprowadzić działania naprawcze

wybranie kluczowych elementów mających najważniejszy wpływ na rozwój i konkurencyjność firmy

obranie najlepszego kierunku działania odpowiadającego nowym warunkom rynkowym

lepsze funkcjonowanie jakości w normach ISO

Analiza SWOT posiada wobec tego bardzo szerokie zastosowanie i pozwala nam na łatwiejsze podejmowanie różnych decyzji biznesowych.