CIT – czym jest i kto musi go zapłacić?

CIT – czym jest i kto musi go zapłacić?

Podatek CIT, to podatek dochodowy, który są zobowiązane opłacać spółki (przedsiębiorstwa). Jest to podatek bezpośredni, odprowadzany w zależności od wysokości dochodu osiąganego przez osoby prawne.

Kto płaci podatek CIT?

Prowadząc firmę, należy liczyć się z koniecznością opłaty, jaką jest podatek dochodowy. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą płatnikiem tego podatku jest przedsiębiorca.

Przedsiębiorca, w świetle prawa, jest osobą fizyczną i podlega ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. Inaczej sprawa wygląda w przypadku osób prawnych, które to podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.

Podatek Cit, zgodnie z literą prawa, opłacają:

 • osoby prawne, czyli podmioty posiadające osobowość prawną, jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie,
 • spółki kapitałowe w organizacji,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (wspólnoty mieszkaniowe, placówki oświatowe), nie wliczają spółek niemających osobowości prawnej,
 • spółki komandytowo-akcyjne, które mają siedzibę lub zarząd w Polsce,
 • podatkowe grupy kapitałowe (zarejestrowane w urzędzie skarbowym grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone warunki),
 • spółki niemające osobowości prawnej, ale mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, o ile przepisy podatkowe tego państwa traktują je jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Ustawa CIT dokonuje również zwolnień od podatku CIT niektórych podmiotów. Są to:

 • Skarb Państwa
 • Narodowy Bank Polski,
 • jednostki budżetowe, fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw,
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami,
 • gminy w zakresie dochodów własnych,
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, fundusze emerytalne i inwestycyjne,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • organizacje religijne.

Stawki CIT

Ustawa CIT wymienia podstawowe stawki podatku od osób prawnych. Pierwsza, standardowa, to 19 procent podstawy opodatkowania. Druga stawka jest obniżona i wynosi obecnie 9 procent podstawy opodatkowania. Ta ostatnia przewidziana jest dla małych podatników (przychód ze sprzedaży brutto w roku podatkowym nie przekroczył 2 mln euro), też dla tych, którzy dopiero rozpoczynają działalność i obejmuje również przedsiębiorców, u których przychody, inne niż z zysków kapitałowych osiągnięte w danym roku podatkowym, nie przekroczyły 1,2 mln euro.

Jak obliczyć podatek CIT?

Powyższe stawki oblicza się od podstawy opodatkowania. Podstawa opodatkowania to dochód, czyli inaczej nadwyżka sumy przychodów pomniejszona o koszty jego uzyskania w danym roku podatkowym Dochód ten musi być też pomniejszony o ewentualne darowizny (10 procent darowizny lub 100 procent w przypadku darowizny na cele opiekuńczo- charytatywne na rzecz kościoła czy związku wyznaniowego), wydatki poniesione na prace badawczo rozwojowe (do 50 procent) i wydatki na nowe technologie. Dopiero od tak wyliczonego dochodu odliczamy odpowiednio 19 lub 9 procent.

CIT-8

Podatnicy CIT, po zakończeniu roku podatkowego, zobowiązani są do złożenia deklaracji podatkowej o osiągniętym w tym roku dochodzie lub stracie. Do tego służy formularz CIT-8. Rozliczenie roczne, to nie tylko złożenie zeznania rocznego, ale również zapłata podatku. W sytuacji, gdy firma w danym roku podatkowym nie osiągnęła żadnych dochodów ani nie posiada kosztów, także składa CIT-8, zwany zerowym. CIT za rok ubiegły, należy złożyć do 31 marca roku kolejnego.

W ciągu roku opłaca się tylko zaliczki na podatek, miesięcznie lub kwartalnie, ale wówczas nie trzeba w tym czasie już składać deklaracji podatkowych.

Kwotę podatku należy opłacić w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Jeśli jest taki sam, jak rok kalendarzowy, wówczas wpłaty należy dokonać do 31 marca kolejnego roku.

CIT-15

Podstawowy podatek CIT to 19 procent. Niższy, 9-procentowy podatek obowiązuje osoby prawne wymienione wcześniej. Podatek, o którym mowa, został w roku 2019 obniżony z 15 procent, stąd nazwa CIT–15.

Kwotę 1,2 mln euro, stanowiącą próg niższej stawki podatkowej, oblicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Po przekroczeniu wskazanej w ustawie CIT kwocie obowiązuje już stawka 19 procent.

Estoński CIT

Ostatnio zrobiło się dość głośno o nowym podatku nazwanym estoński CIT. Podatek 0 procent jest przewidziany dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających obroty poniżej 50 mln zł. Warunek to, by przedsiębiorstwa w zamian za zerowy podatek, nie wypłacały zysków a pozostawiły je w firmie i przeznaczyły je na rozwój swojej działalności, na inwestycje, technologie itp. Zostawienie pieniędzy w firmie, ma na celu stworzenie nowych miejsc pracy. Podatek zacznie obowiązywać w 2021 r.

Kalkulator odsetek podatkowych

W przypadku zwłoki w zapłacie podatków i zaliczek naliczane są odsetki. Aby je wyliczyć, warto skorzystać z kalkulatora odsetek podatkowych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.