Czy podatek można zapłacić z cudzego konta bankowego?

Czy podatek można zapłacić z cudzego konta bankowego?

Przy prowadzeniu firm niezbędne jest opłacania podatków. Jednocześnie ważne jest by podatki były opłacane w odpowiednich terminach. W przeciwnym razie urzędy skarbowe mogą naliczać kary, mogą naliczać odsetki od niezapłaconych podatków, co oczywiście narażać może podatnika na znaczne koszty.

 

Przy płaceniu podatków większość firm korzysta z rachunków bankowych, które są rachunkami firmowymi. Jednak zdarzają się sytuacje, w których brakuje środków firmowych na koncie firmowych, które można przeznaczyć na zapłacenie podatku. W wielu przypadkach są to nagłe sytuacje, co znów przekłada się, że zapłacenie podatku w odpowiednim terminie będzie niemożliwa. Wówczas wiele osób zastanawia się jak rozwiązać taką sytuację.

Przedsiębiorcy szukają środków finansowych i często zgłaszają się do rodziny czy znajomych w celu pozyskania środków finansowych. Przy takich pożyczkach nie trzeba między innymi martwić się konicznością płacenia odsetek czy podpisywania umów. Jednocześnie można pożyczać środki finansowe bez konieczności opłacania odsetek.

 

Wykorzystanie innego konta

Gdy chce się wykorzystać do zapłacenia podatku konto innej osoby na podstawie trzeba brać pod uwagę, że zapłata podatku według ordynacji podatkowej musi pochodzić ze środków finansowych podatnika. Zobowiązanie podatkowe jest nałożone na określonego podatnika i to na nim ciąży obowiązek zapłacenia podatku. Z tego wynika, że zapłacenie za podatek z konta, które nie należy do podatnika nie jest możliwe. Zapłacenie w ten sposób za podatek nie będzie brane poda uwagę przez urząd, czyli nie będzie to traktowane jako wygaśnięcie zobowiązania podatkowego.

Jednak od tej reguły występują również wyjątki. Do takich wyjątków można zaliczyć między innymi sytuacje, gdy zapłata następuje z rachunku małżonka. Oczywiście dotyczy to małżonków, z którymi ma się wspólność majątkową lub wspólnie uiszcza się z małżonek podatek. Wówczas urząd skarbowy traktuje taką osobę jako techniczne wpłacają kwotę podatku. Dodatkowo przy wystąpieniu zapłaty za podatek z nie własnego rachunku bankowego bardzo ważne jest by móc potwierdzić taką informację. Ma to znaczenie z punktu widzenia potwierdzenia, że jest to osoba pośrednicząca.

Jednocześnie znaczenie ma również by posiadać realny dowód potwierdzenia czym może być między innymi przelew bankowy co potwierdza, że przekazano środki finansowe od osób trzecich.

 

Zapłata bezpodstawna

Gdy zapłata nastąpi od osoby trzeciej może występować sytuacja bezpodstawnej zapłaty. Taka osoba przy bezpodstawności dokonania zapłaty, czyli zapłaty, która nie została uznana przez urząd skarbowy może starać się o zwrócenia środków finansowych. W zakresie nowelizacji ustawy o podatku możliwe jest między innymi uiszczania opłat od członków rodziny, co dotyczy między innymi małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierbów, rodzeństwo, ojczyma, macochę.

Wówczas nie występują żadne ograniczenia w zakresie kwoty, które mogą być uiszczane w celu zapłacenia podatków. Jeśli dowód nie budzi wątpliwości wówczas można do kwoty tysiąca złotych skorzystać z rachunku bankowego osoby trzeciej.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.