Eksportowanie towarów – jakie warunki trzeba spełnić?

Eksportowanie towarów – jakie warunki trzeba spełnić?

Eksport towarów pozwala na generowanie dochodów na zagranicznych rynkach. Dla wielu firm jest to rozwiązanie pozwalające na rozbudowanie działalności, zwiększanie liczby klientów korzystających z usług firmy. Przekładać się to może na uzyskiwanie znacznie....

Eksport towarów pozwala na generowanie dochodów na zagranicznych rynkach. Dla wielu firm jest to rozwiązanie pozwalające na rozbudowanie działalności, zwiększanie liczby klientów korzystających z usług firmy. Przekładać się to może na uzyskiwanie znacznie większych dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Eksport towarów jest obwarowany pewnymi przepisami prawnymi, które dotyczą przede wszystkim spraw podatkowych. Jednocześnie informacje o tym czym jest eksport towarów zawarte są w ustawie dotyczące VAT. W ustawie tej wskazane jest, że eksportem jest wywożenie towarów do krajów poza terytorium UE. Takie wywóz towarów na terytorium innego kraju z poza UE może być realizowane zarówno przez dostawcę a także nabywcę, który ma siedzibę poza terytorium kraju. Eksport dotyczy również dostaw lub transportowania towarów na rzecz nabywcy, gdy wywóz jest potwierdzony przez urząd celny. Natomiast wywóz towarów przez samego nabywcę na potrzeby wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych, turystycznych statków powietrznych czy środków transportu służących do celów prywatnych jest wyłączony z definicji eksportu. Na terenie UE może również dochodzić do sytuacji objęcia procedurą wywozu w określonym państwie członkowskim co również jest uznawane za eksport towarów.

Obowiązki podatkowe

Eksport jest związany z określonymi obowiązkami podatkowymi. W kontekście podatku VAT nie ma specjalnych zasad dotyczących powstawania obowiązku podatkowego. Przedsiębiorcy winni w tym względzie posługiwać się zasadami ogólnymi znajdującymi się w ustawie o VAT, gdzie obowiązek podatkowy powstanie w momencie dostawy towarów. W tym względzie trzeba brać pod uwagę, że przy uzyskanie całości lub części zapłaty przed dostarczeniem towarów obowiązek podatkowych powstaje w momencie uzyskania zapłaty.

Stawka VAT zero procent

Przy realizowaniu eksportu obowiązuje generalna zasada, która wskazuje że w eksporcie VAT wynosi zero procent. Trzeba jednak brać pod uwagę, że zastosowanie takiej, obniżonej stawki podatku jest obwarowane warunkami do spełnienia. Eksporter musi otrzymać dokument, który jest potwierdzeniem wywozu towarów poza terytorium UE przed upływem terminu związanego z koniecznością złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy. Jednocześnie dokument taki musi być zgodny z przepisami o VAT. W ustawie wskazane jest, że takim dokumentem jest między innymi dokument w formie elektronicznej, który pochodzi z systemu teleinformatycznego obsługującego zgłoszenia wywozowe. Dokumentem może być również wydruk, który potwierdzony jest przez urząd celny. Dokument może być również z poza systemu teleinformatycznego, jeśli ma on potwierdzoną autentyczność. Można również posługiwać się zgłoszeniem wywozowym, który jest dostępny w formie papierowej. Gdy chce się korzystać z zerowej stawki VAT bardzo ważne jest by otrzymać dokument, który potwierdza wywóz towarów. Dokument taki jest potwierdzeniem daty dokonanie wywozu towarów co ma duże znaczenie przy rozliczaniu podatku VAT przy stosowaniu stawki zerowej.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.