Obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS

Obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS

W przedsiębiorstwach, w których zatrudniani są pracownicy przedsiębiorcy mają obowiązki wobec ZUS. Do najważniejszych obowiązków zalicza się konieczność dokonania zgłoszenia do pracownika do ubezpieczenia w ZUS. Niezbędne jest w tym względzie przestrzegani...

W przedsiębiorstwach, w których zatrudniani są pracownicy przedsiębiorcy mają obowiązki wobec ZUS. Do najważniejszych obowiązków zalicza się konieczność dokonania zgłoszenia do pracownika do ubezpieczenia w ZUS. Niezbędne jest w tym względzie przestrzeganie terminów dopełnienia poszczególnych formalności.

Gdy zatrudnia się pracownika niezbędne jest dokonanie zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych na odpowiednim formularzu. Przedsiębiorca jako płatnik składek społecznych na rzecz pracownika zobowiązany jest do dokonanie zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia w terminie do siedmiu dni w przypadku zatrudniania pierwszego pracownika.

Dokonywanie zgłoszeń

Zgłoszenia do ZUS odbywają się obecnie za pośrednictwem darmowego oprogramowania Płatnik lub wersji elektronicznej w postaci aplikacji internetowej. Korzystanie z programu pozwala na dokonanie niezbędnych zgłoszeń, ale również na korygowanie błędów w krótkim czasie. Przedsiębiorcy muszą dokonywać zgłoszeń wszystkich pracowników, którzy są objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.

Wyrejestrowanie ubezpieczonego

Gdy pracodawca jest płatnikiem składek na rzecz ubezpieczonego pracownika wówczas przy wygaśnięciu tytułu do ubezpieczenia społecznego to na płatniku ciąży obowiązek złożenia odpowiedniej informacji w ZUS. Zgłoszenia o wygaśnięciu tytułu do ubezpieczeń społecznych wykonane powinno być w ciągu siedmiu dni od daty zaistnienia takiej sytuacji. Dotyczy to sytuacji, w której wygasł stosunek pracy, który powodował konieczność opłacania składek. Zgłoszenie może dotyczyć również płatników składek, którzy zakończyli prowadzenie działalności gospodarczej.

Zmiany danych

Na płatnikach składek ciążą obowiązki również dokonywanie zgłoszenia do ZUS wszelkiego rodzaju zmian, które pojawiają się w danych osób ubezpieczeniowych. W takich sytuacjach płatnik składek również ma obowiązek zgłoszenia faktu zaistnienia zmian w ciągu siedmiu dni od powstania zmiany w danych. Jednocześnie przedsiębiorcy muszą również w ciągu czternastu dni od zmiany danych dotyczących własnego zgłoszenia jako ubezpieczonego poinformować o tym fakcie ZUS. Dodatkowo przy zatrudnianiu pracowników niezbędne jest również składanie takich informacji co miesiąc jak deklaracje rozliczeniowe oraz imienne raporty dotyczące należnych składek, które wypłacane są w formie świadczeń dla pracowników. Odbywa się to z wykorzystaniem takich deklaracji jak DRA oraz RCA.

Deklaracje RSA musi być składane dodatkowo gdy następują takie sytuacje jak korzystanie z pracownika ze zwolnienia lekarskiego, korzystania z urlopu bezpłatnego, przebywanie na urlopach macierzyńskim, wychowawczym. Pracownicy mogą również korzystać z ubezpieczeń zdrowotnych będąc zatrudnianymi na zlecenie. Wówczas korzysta się z deklaracji RZA w celu zgłoszenia takiego faktu. Każdego miesiąca przedsiębiorca jako płatnik składek na ubezpieczenia społeczne musi również przekazywać pracowniom, którzy zatrudniani są na etacie lub zleceniu i na których odprowadzane są składki, informacje o odprowadzanych składach z wykorzystaniem deklaracji RMUA.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.