Faktoring dla firmy – co to jest?

Faktoring dla firmy – co to jest?

Prowadzenie firmy wcale nie musi być kłopotliwe i czasochłonne. Aktualnie przedsiębiorcy mają do dyspozycji szereg różnych usług wspomagających działalność. Jedną z nich jest faktoring. Czym dokładnie jest faktoring? Dla kogo jest on przeznaczony? Jakie są jego największe zalety?

Faktoring stanowi metodę finansowania działalności gospodarczej, która jest uzupełniającym i jednocześnie alternatywnym produktem dla pożyczek i kredytów. Pozwala przedsiębiorcy na uzyskanie pieniędzy z faktur wystawianych wobec odbiorców przed terminem płatności. W ramach faktoringu świadczący takie usługi zajmuje się obsługą wierzytelności, inkasuje je od dłużników, zajmuje się prowadzeniem rozliczeń. Także jest on w stanie przejąć na siebie ryzyko wtedy, gdy dłużnik będzie niewypłacalny.

Umowa faktoringu włącza trzy podmioty:

  • faktorant – to określenie klienta wybierającego faktoring, ceduje on wierzytelności, aby mogły być one sfinansowane
  • odbiorca – jest to odbiorca usług czy towarów dostarczanych przez faktoranta, czyli kontrahent lub dłużnik
  • faktor – to określenie na firmy faktoringowe, które oferują usługę faktoringu

Z faktoringu korzystają przede wszystkim firmy handlowe, usługowe oraz produkcyjne, niezależnie od tego, w jakiej branży działają, a także jaką mają wielkość. Pomoc można uzyskać zarówno w przypadku współpracy z klientami krajowymi, jak i zagranicznymi.

Warto przy tym zaznaczyć, że do skorzystania z usługi musimy spełnić określone wymagania, na przykład przynajmniej rok działalności, określony obrót, liczba kontrahentów, którzy dywersyfikują ryzyko.

Jak działa faktoring?

Na początku wybieramy firmę faktoringową oraz ustalamy z nią wszystkie szczegóły prowadzonych transakcji w celu podpisania umowy. Także kontrahenci i klienci, którzy współpracują z firmą wybierającą faktoring, są informowani o takiej zmianie – także zmienia się rachunek do spłaty zobowiązań.

Od momentu podpisania umowy faktury wystawiane przez faktoranta dla odbiorcy, czyli dłużnika podlegają cesji na faktora, czyli firmę faktoringową. Kontrahenci i klienci płacą wtedy na konto faktora, który potem przekazuje środki swojemu klientowi, czyli faktorantowi.

Za faktoring musimy zapłacić. Ceny zależne są głównie od prowizji faktoringowej, od odsetek od wypłaty zaliczki do momentu otrzymania zapłaty od kontrahenta, a także innych kosztów dotyczących obsługi faktoringowej.

Główne zalety faktoringu:

  • szybsze uzyskanie płatności za faktury, które wystawiane są z odroczonym terminem płatności
  • większa elastyczność firmy wobec odbiorcy
  • możliwość finansowania bieżącej działalności w okresach gorszej kondycji finansowej biznesu
  • zmniejszenie potrzeby prowadzenia windykacji, ponieważ faktoring służy także jako szybka ocena poziomu wierzytelności
  • większa konkurencyjność firmy na tle innych przedsiębiorców

Faktoring to interesująca alternatywa dla prowadzenia samodzielnych rozliczeń z pracownikami. To bezpieczne, wygodne oraz przystępne cenowo rozwiązanie przeznaczone dla firm niezależnie od ich branży i wielkości.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.