Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego.

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego.

W Kodeksie pracy znajdziemy informacje o tym, że pracodawca ma możliwość odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego oraz urlopu bezpłatnego. W przepisach nie znajdziemy jednak dokładnego wykazu przyczyn, z których pracodawca może skorzystać.

Najczęściej pracownik umawia się z pracodawcą na wzięcie urlopu ze znacznym wyprzedzeniem. Wielu z nas planuje swój wypoczynek już na kilka miesięcy wcześniej, rezerwuje hotele, kupuje bilety, zamawia wycieczki w biurach podróży. Wobec tego odwołanie z urlopu wypoczynkowego nie jest zbyt przyjemną perspektywą. Oczywiście, większość pracodawców z takiego prawa korzysta bardzo rzadko, tylko w wyjątkowych sytuacjach. Warto jednak wiedzieć, kiedy jest to możliwe.

Kodeks pracy, który wskazuje na prawo do odwołania pracownika z urlopu przez pracodawcę, wskazuje, że to możliwe jedynie wtedy, gdy obecność pracownika w firmie jest niezbędna lub też wymagana przez okoliczności nieprzewidziane w momencie zaczęcia urlopu.

Kiedy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu?

Wobec tego do odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego muszą zajść konkretne, poważne powody, które stanowią uzasadnienie takiej decyzji. Są to między innymi kontrola, pożar, poważna awaria czy choroba osoby zastępującej.

Wówczas decyzja pracodawcy traktowana jest jako polecenie służbowe, a niewykonanie takiego polecenia może skutkować uznaniem tego za ciężkie naruszenie obowiązku. W takim przypadku pracodawca może zastosować rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli zwolnienie dyscyplinarne.

Jakie procedury obowiązują przy odwołaniu pracownika z urlopu?

W przepisach nie znajdziemy również określenia formy, w jakiej odwołanie pracownika miałoby się odbywać. Pracodawca ma możliwość zastosowania drogi telefonicznej, e-mailowej lub też wybrania innych środków łączności.

Jednocześnie pracodawca powinien pamiętać o tym, żeby powiadomić pracownika z odpowiednim wyprzedzeniem o tym, kiedy powinien zjawić się w pracy. Wtedy pracownik będzie miał możliwość zaplanowania powrotu, aby pojawić się w firmie terminowo.

Kto pokrywa koszty związane z powrotem do pracy?

Jeżeli to pracodawca odwołuje pracownika z urlopu, wówczas to jego zadaniem jest poniesienie kosztów z tym związanych. Wobec tego pracownik nie musi pokrywać ich samodzielnie. Ważne jest jednocześnie zachowanie rachunków i potwierdzeń, aby na tej podstawie pracodawca mógł obliczyć, jaką sumę ma przekazać pracownikowi.

Warto przy tym wskazać, że do wydatków zaliczają się również koszty wypoczynku rodziny pracownika, gdy wskutek odwołania wyjazd całej rodziny nie mógł być kontynuowany. Wobec tego dla pracodawcy mogą być to spore koszty.

Przerwanie urlopu a odwołanie z urlopu – różnice

Warto przy tym pamiętać, że przerwanie urlopu oraz odwołanie urlopu pracownika to dwie odmienne kwestie.

Przerwanie urlopu reguluje inny przepis Kodeksu pracy, co możliwe jest w określonych przypadkach jak urlop macierzyński, czasowa niezdolność do pracy wskutek choroby, odbywanie ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy, odosobnienie w związku z chorobą zakaźną...

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.