Faktura korygująca – wzór z omówieniem

Faktura korygująca – wzór z omówieniem

Faktura korygująca przydaje się w sytuacjach, gdy już wystawiłeś dokument sprzedaży, ale chcesz wprowadzić poprawki, kiedy zmienia się podstawa opodatkowania albo trzeba udokumentować zwrot towarów. Zobacz, jakie dane powinna zawierać faktura korygująca oraz czym się różni od noty korygującej.

Faktura korygująca a nota korygująca – jakie są podstawowe różnice między tymi dwoma dokumentami? Przede wszystkim fakturę wystawia sprzedawca w przypadkach zdefiniowanych w Ustawie o VAT, a konkretnie w art.106j ust.1. Z kolei notę korygującą wystawia nabywca, gdy błędy w fakturze bazowej lub korygującej dotyczą innych elementów.

Faktura korygująca – wzór i szczegółowe omówienie

Faktura korygująca jest wystawiana przez sprzedawcę wtedy, kiedy po wystawieniu dokumentu pierwotnego zaszły wydarzenia ujęte w art.106j ust.1 Ustawy o VAT. Są to:

 • rabat, którego sprzedawca udzielił nabywcy za wcześniejszą zapłatę,
 • upusty lub obniżki cen, które nastąpiły po finalizacji transakcji,
 • zwrot towarów lub opakowań,
 • zwrot całości lub części zapłaty, dokonanej przez kupującego,
 • podwyższenie ceny towaru,
 • błąd w fakturze w jakiejkolwiek pozycji, która się na niej znajduje.

Faktura korygująca powinna więc zawierać następujące dane:

 • nazwę dokumentu: faktura korygująca lub korekta do faktury,
 • numer i datę wystawienia,
 • dane z faktury pierwotnej, które poprawia faktura korygująca (np. cenę produktów, która uległa zmianie),
 • powód wystawienia korekty,
 • wartość korekty podstawy opodatkowania lub podatku,
 • prawidłowy zapis pozycji, jeśli nie dotyczą one podstawy opodatkowania ani kwoty podatku.

Zastanawiasz się nad tym, jak poprawnie wystawić taki dokument, jak faktura korygująca? Poniższy wzór powinien Ci w tym pomóc.

Faktura korygująca

Źródło: druki.gofin.pl

Oprócz wymienionych przez nas wcześniej danych faktura korygująca musi również zawierać informacje takie, jak każdy inny tego typu dokument, czyli:

 • dane wystawcy (wraz z numerem NIP),
 • dane kupującego (wraz z numerem NIP),
 • sposób płatności (gotówka czy przelew),
 • termin płatności (wraz z nazwą banku i numerem rachunku odbiorcy),
 • dane dotyczące produktu lub usługi: nazwa, ilość, cena jednostkowa i wartość bez podatku, stawkę i kwotę podatku oraz wartość usługi wraz z podatkiem.

W tabelce poniżej musimy również zsumować, ile wynosi należność podatku VAT według danych stawek, czyli 0%, 5%, 8% i 23%. „Zw” oznacza produkty lub usługi zwolnione z opodatkowania.

W dolnej części dokumentu wpisujesz przyczynę korekty (np. rabat za produkt X wynikający z wcześniejszej zapłaty przez nabywcę), kwotę zmiany podstawy opodatkowania, czyli w naszym przypadku obniżonej ceny produktu oraz kwotę podatku należnego do zapłaty. Następnie sprawdzamy, w jaki sposób podatek zmienił się, porównując do stanu, wynikającego z faktury pierwotnej i w ostatniej pozycji „kwota dopłaty/zwrotu” wpisujemy daną sumę.

Musisz również pamiętać, że gdy faktura korygująca zmniejsza podstawę do opodatkowania, to musisz mieć potwierdzenie jej odbioru od nabywcy. W razie kontroli z urzędu skarbowego musisz przedstawić:

 • e-mail lub fax od nabywcy, gdzie potwierdza on odbiór faktury,
 • odręcznie podpisaną fakturę korygującą,
 • pisemne potwierdzenie odbioru,
 • potwierdzenie przyjęcia przesyłki poleconej przez kupca.

Warto więc kilka dni po przesłaniu faktury korygującej, wyegzekwować od adresata tego typu potwierdzenie i przechowywać je razem z fakturą pierwotną. Wtedy będzie Ci łatwiej odnaleźć taki dokument.

A co zrobić, gdy korekta będzie dotyczyła podwyższenia podstawy opodatkowania? Tego przepisy Ustawy o VAT nie precyzują, ale praktyka gospodarcza pokazuje, że przedsiębiorcy najczęściej uwzględniają ją w deklaracji rozliczeniowej w miesiącu jej wystawienia, ale nie czekają na potwierdzenie.

Nota korygująca – kto wystawia?

Nota korygująca to również dokument, za pomocą którego można wprowadzić poprawki do wystawionej i wprowadzonej do obiegu faktury. Kto wystawia notę korygującą? Wystawia ją nabywca towaru lub usługi, której dotyczyła faktura pierwotna.

Nota korygująca do faktury – kiedy jest potrzebna?

Nota korygująca do faktury jest potrzebna w przypadkach, gdy błędnym zapisem są opatrzone następujące pozycje:

 • data wystawienia dokumentu,
 • nazwa towaru albo usługi, której dotyczy faktura,
 • numerów NIP sprzedawcy albo nabywcy,
 • nazwa lub adres stron transakcji,
 • data zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi albo otrzymania zapłaty.

Jeśli sprzedawca pomyli się w Twoim numerze NIP, zrobi literówkę w nazwie firmy albo wpisze błędną datę, to nawet takie drobne błędy musisz sprostować w formie noty korygującej.

Jak powinieneś wystawić taki dokument, jak nota korygująca? Wzór jest o wiele mniej skomplikowany niż faktura korygująca. Zamieszczamy go poniżej.

nota korygująca

Wystawiając notę korygującą do faktury, pamiętaj więc o wpisaniu:

 • jej numeru,
 • miejscowości i daty wystawienia,
 • danych swojej firmy (nazwa, adres i NIP) oraz danych przedsiębiorstwa sprzedawcy,
 • numeru faktury lub faktury korygującej (do niej również możesz wystawić notę),
 • daty wystawienia faktury, której dotyczy poprawka,
 • daty dokonania albo zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi (wypełniasz to wtedy, gdy ta data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury).

Bardzo ważnymi polami są pola tekstowe, czyli treść korygowana i treść prawidłowa. Przykładowo, sprzedawca pomylił się w adresie Twojej firmy. Wtedy w treści korygowanej wpisujesz korygowany zapis, czyli Przedsiębiorstwo XYZ, ul. Kwiatowa 2, 54-151 Wrocław. Natomiast treść prawidłowa powinna zawierać adres zgodny z prawdą, czyli np. Przedsiębiorstwo XYZ, ul. Fiołkowa 4, 54-151 Wrocław.

Notę opatrujesz podpisem osoby z Twojej firmy uprawionej do jej wystawienia (np. Ty jako właściciel albo księgowa). Po przesłaniu korekty, adresat, czyli sprzedawca musi ją pokwitować, czyli swoim podpisem poświadczyć, że zgadza się z tym, co zostało napisane w nocie korygującej do faktury.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.