Ile dni urlopu należy się pracownikowi?

Ile dni urlopu należy się pracownikowi?
Ile dni urlopu należy się pracownikowi?

Każdy pracownik wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Takie uprawnienia przysługują pracownikowi na podstawie kodeksu pracy. Ilość dni urlopu jest jednak różna dla poszczególnych pracowników co zależy między innymi od stażu pracy.

W kodeksie pracy ustalone jest niezbywalne prawo każdego pracownika do urlopu. Niezbywalność takiego prawa sprawia, że pracownik nawet z własnej woli nie może zrzec się takiego uprawnienia. Pracownik nie może również uzyskać wynagrodzenia pieniężnego za urlop. Dni urlopu, które nie zostały wykorzystane przez pracownika w danym roku kalendarzowym przechodzą na następny rok co zwiększa ilość dni wolnych od pracy, z której pracownik w nowym roku kalendarzowym będzie mógł wykorzystać. Jednak dni urlopu z poprzedniego roku muszą być wykorzystane nie później niż do trzydziestego września danego roku kalendarzowego.

Ilość dni urlopowych przysługujących pracownikowi

Ilość dni urlopu przysługujących pracownikowi zależą od ilości przepracowanych lat. Osoby, które są zatrudnione krócej niż 10 lat mogą korzystać z dwudziestu dni urlopu wypoczynkowego w skali roku kalendarzowego. Gdy pracownik przepracuje więcej niż dziesięć lat wówczas liczba dni urlopu wypoczynkowego zwiększa się do dwudziestu sześciu dni w skali roku. Ustalenie wymiary urlopu wypoczynkowego wymaga ustalenia stażu pracy, który składa się z trzech elementów, czyli okres nauki, okresu pracy oraz okresów zaliczanych.

Czas nauki a staż pracy

Okres nauki wliczany jest do stażu pracy. Uzyskanie danego typu wykształcenia zwiększa staż pracy przed podjęciem pierwszej pracy. Osoby, który ukończyły szkoły zawodowe mają zaliczane trzy lata do stażu pracy. Nauka w szkołach średnich o profilu zawodowym czy szkołach ogólnokształcących dodaje do stażu pracy ilość lat nauki, co może wynosić cztery lub pięć lat. Uzyskanie wyższego wykształcenia w szkole wyższej dodaje do stażu pracy dodatkowe osiem lat. Okresy nauki nie sumują się przy wyliczaniu na ich podstawie stażu pracy.

Co jeszcze wpływa na staż pracy?

Na staż pracy wpływają również okresy zatrudnienia poza granicami kraju a także pobieranie zasiłku dla bezrobotnych. Przy realizowaniu zawodowej służby wojskowej jak też przy odbywaniu czynnej służby wojskowej również zmienia się wymiar urlopu wypoczynkowego. Dla kobiet w staż pracy wlicza się okres urlopu wychowawczego. Natomiast dla osób podejmujących pracę, którzy prowadzili indywidualne gospodarstwo rolne ten okres, także wliczany w staż pracy.

Po jakim czasie uzyskuje się prawo do urlopu?

Gdy pracownik podejmuje pierwszy raz pracę wówczas praco do urlopu przysługuje stopniowo z upływem każdego miesiąca. W każdym miesiącu pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze jednej dwunastej wymiaru urlopu wypoczynkowego. Uprawnienia do kolejnych dni urlopu wypoczynkowego pracownik nabywa w każdym kolejnych roku kalendarzowym. Pracodawcy bardzo często wyliczając dni urlopu wypoczynkowego młodych pracowników zaokrąglają w górę ustalony wymiary urlopu wypoczynkowego do pełnych dni.