Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Każdy pracownik realizujący pracę na podstawie umowy o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Jednocześnie taki urlop jest niezbywalny, czyli pracownik nie może się go zrzec. Jeśli pracownik nie wykorzysta dni urlopu z danego roku kalendarzowego przechod...

Każdy pracownik realizujący pracę na podstawie umowy o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Jednocześnie taki urlop jest niezbywalny, czyli pracownik nie może się go zrzec. Jeśli pracownik nie wykorzysta dni urlopu z danego roku kalendarzowego przechodzą one na kolejny rok kalendarzowy.

Na podstawie kodeksu pracy każdy pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego, którego długość zależna jest od stażu pracy. Urlop wypoczynkowy w skali roku może wahać się od dwudziestu dni w przypadku podejmujących pierwszą pracę pracowników do dwudziestu sześciu dni co dotyczy pracowników mających dziesięcioletni staż pracy. Urlop wypoczynkowy jest uprawnieniem, z którego pracownik nie może samodzielnie zrezygnować. Wszystkie dni urlopowe muszą zostać wykorzystane przez pracownika w danym roku kalendarzowym lub w kolejnym roku kalendarzowym w stosunku do nabycia praw do urlopu wypoczynkowego. Zdarza się tak, że za niewykorzystany urlop pracownik może uzyskać ekwiwalent pieniędzy. Ekwiwalent może dotyczyć zarówno niewykorzystanego urlopu z poprzedniego roku jak też niewykorzystanego urlopu z danego roku kalendarzowego.

W jakich sytuacjach pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop z danego roku kalendarzowego pracownik może uzyskać w sytuacji, gdy umowa o prace wygasa lub jest rozwiązana a urlop nie został wykorzystany. Wysokość ekwiwalentu wyliczana jest na podstawie przepisów kodeksu pracy. Gdy pracownik wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę a posiada niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego z poprzedniego roku kalendarzowego muszą one zostać wykorzystane w kolejnym roku kalendarzowym, ale nie ma możliwości wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego, gdy stosunek pracy nadal trwa.

Wyliczanie ekwiwalentu za urlop

Gdy ekwiwalent pieniężny musi być wyliczony na przełomie roku niezbędne jest użycia współczynnika, który pozwala na wykorzystanie wartości stałej dla danego roku kalendarzowego co pozwala na dokładne ustalenie czasu urlopu wypoczynkowego, do którego uzyskał prawo pracownik. Na tej podstawie można wyliczyć wysokość ekwiwalentu pieniężnego, który wypłaci się pracownikowi. Przy wyliczaniu ekwiwalentu za zaległy urlop z poprzedniego roku kalendarzowego stosuje się również obowiązujący współczynnik dla danego roku kalendarzowego. Nabycie prawa do ekwiwalentu przez pracownika następuje zawsze w dniu rozwiązania umowy o pracę lub w dniu jej wygaśnięcia. Dodatkowo wypłacenie ekwiwalentu winno odbyć się w dniu rozwiązania umowy o pracę a środki powinny być wypłacone w ostatnim dniu zatrudnienia pracownika. Współczynnik stosowany do wyliczania ekwiwalentu pozwala na wyliczenie wysokości ekwiwalentu za jeden dzień. Uzyskuje się to poprzez podzielenie wysokości wynagrodzenia brutto przez współczynnik. Następnie po wyliczeniu ekwiwalentu za godzinę pracy pozwala na obliczenie wysokości wypłaty ekwiwalentu dla pracownika za ilość zaległych dni urlopowych a także dni urlopowych z danego roku kalendarzowego zgodnie z przepisami prawa zawartymi w rozporządzeniu ministerstwa pracy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.