Jak liczyć terminy w prawie cywilnym?

Jak liczyć terminy w prawie cywilnym?
Jak liczyć terminy w prawie cywilnym?

Terminy mają bardzo duże znaczenie w stosunkach cywilnoprawnych. Upływ czasu wpływa na powstanie oraz na ustanie stosunków prawnych, co przekładać może się na sytuację osoby, dla której terminy te są bardzo ważne. Warto wobec tego zapoznać się bliżej z tematyką terminów w prawie cywilnym.

Chociaż wydawałoby się, że nie ma nic prostszego niż obliczenie terminu, to jednak wielu z nas ma z tym trudności. W przypadku prawa cywilnego mamy do czynienia z wieloma terminami, których musimy dochować. Gdy się spóźnimy, może okazać się, że nie skorzystamy już z przysługujących nam praw lub możemy narazić się na niemałe koszty.

W prawie cywilnym mają zastosowanie dwa rodzaje terminów:

- terminy początkowe – z nadejściem terminu początkowego nastąpić ma skutek czynności prawnej

- terminy końcowe – dotyczą zaistnienia zdarzenia przeszłego i pewnego, powodują zakończenie skuteczności czynności prawnej

Oprócz znajomości tych dwóch terminów warto też poznać zasady obliczania terminów w prawie cywilnym. Kiedy kończy się termin dotyczący danego dnia? Kiedy kończą się terminy oznaczone w miesiącach lub tygodniach?

Zasady obliczania terminów w prawie cywilnym

Gdy mamy do czynienia z terminem wyrażonym w konkretnym dniu, na przykład 10 września, wtedy termin kończy się z upływem tego właśnie dnia, czyli aż do godziny 23:59. Podobnie termin wyznaczony w dniach kończy się z upływem dnia ostatniego, czyli w przypadku 7 dni kończy się on z upływem dnia 7.

Gdy jednak początkiem terminu oznaczonego w dniach jest określone zdarzenie, nie uwzględnia się terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Wówczas liczy się termin od następnego dnia. Przykładowo, gdy mamy 7 dni na podpisanie umowy, a termin ten ustalono dnia 1 sierpnia, mamy czas do zakończenia 8 sierpnia.

Terminy wyznaczone w tygodniach, miesiącach i latach kończą się z upływem tego dnia, który swoją nazwą albo datą odpowiada terminowi początkowemu. Jeśli takiego dnia nie ma w ostatnim miesiącu, wówczas terminem jest ostatni dzień w danym miesiącu. Przykładowo, gdy umawiamy się za miesiąc w ostatnim dniu września, robimy to ostatniego dnia października, gdy umówiono się za tydzień we wtorek, kolejny termin będzie także we wtorek.

W przypadku terminów oznaczonych na początek, środek albo koniec miesiąca, rozumiemy przez to 1. dzień danego miesiąca, 15. dzień danego miesiąca oraz ostatni dzień miesiąca w zależności od tego, ile ma on dni.

Termin w dzień wolny od pracy

Warto także wspomnieć, co dzieje się wtedy, gdy termin przypada w dzień wolny od pracy. Wówczas, gdy termin ten ma miejsce w dniu ustawowo wolnym od pracy, na przykład w niedzielę czy w święto, wtedy termin upływa kolejnego dnia roboczego. Przykładowo, gdy termin wypada na niedzielę, przesuwany jest na poniedziałek.

Uwaga! W prawie cywilnym sobota nie jest zaliczana do dni ustawowo wolnych od pracy.

Powyżej przedstawione zasady obliczania terminów mają zastosowanie wtedy, gdy ustawa, orzeczenie sądu lub innego organu państwowego albo czynność prawna nie określają samodzielnie sposobu obliczania danego terminu.