Jak napisać biznesplan samodzielnie?

Jak napisać biznesplan samodzielnie?

Biznesplan uznawany jest za podstawowy dokument przy zakładaniu własnego przedsiębiorstwa. Oczywiście, nie jest on obowiązkowy, ale jest bardzo pomocny i stanowi pewnego rodzaju plan działania na najbliższe miesiące i lata. W jaki sposób można napisać biznesplan samodzielnie?

Dzięki biznesplanowi przyszły przedsiębiorca może ocenić opłacalność swojego biznesu oraz podejmować celniejsze decyzje związane z jego rozwojem. Oprócz tego, warto pamiętać, że biznesplan wymagany jest przez różne instytucje, na przykład przez banki, gdy firma będzie ubiegać się o pożyczkę na start, przez Urzędy Pracy w celu uzyskania dotacji.

Wobec tego biznesplan jest pomocnym dokumentem, chociaż mała firma nie musi przygotowywać tak rozszerzonego planu jak duże przedsiębiorstwo. O czym powinniśmy pamiętać przy pisaniu go we własnym zakresie?

Strona tytułowa

Na pierwszej stronie swojego planu biznesowego należy zawrzeć informacje takie jak: planowana nazwa firmy, jej adres działalności oraz dane kontaktowe. Warto też pamiętać o tym, że wielostronicowe biznesplany powinny mieć numerowane strony. Możemy też oznaczyć wersję biznesplanu, ponieważ z pewnością nasze koncepcje będą się zmieniały.

Streszczenie biznesplanu

Kolejną częścią biznesplanu będzie jego streszczenie. Obejmuje ono kluczowe informacje, które znajdą się na dalszych stronicach dokumentu. W streszczeniu powinniśmy zawrzeć takie dane jak:

- cel przygotowania biznesplanu

- oczekiwane korzyści związane z założeniem firmy

- posiadane środki finansowe i sposoby ich pozyskania, na przykład pożyczka ratalna

- oferowany produkt czy usługa wraz z rynkiem, którego dotyczą

- plany związane z rozwojem firmy na 3-5 lat do przodu

- przedstawienie siebie jako przedsiębiorca, ewentualne informacje o zatrudnieniu pracowników

Zatem streszczenie biznesplanu powinno być pewnego rodzaju zachętą, wizytówką biznesu.

Dokładne działy biznesplanu:

1) Firma i branża – wizja firmy i jej misja, planowane cele do osiągnięcia.

2) Finanse – źródła finansowania firmy, planowane inwestycje.

3) Plan sprzedażowy i marketingowy – opis oferowanego produktu czy usługi, analiza rynku, w tym konkurencji, trendów, prognozy sprzedażowe, informacje o planowanej strategii marketingowej.

4) Plan działania i zarządzania – informacje o wymogach formalno-prawnych, kapitale ludzkim, wyposażeniu potrzebnym do działania firmy, korzystaniu z dodatkowych usług, na przykład biura księgowego.

5) Plany i prognozy finansowe – informacje o zakładanych dochodach firmy, prognozy finansowe, ocena efektywności.

6) Ocena ryzyka przedsięwzięcia.

Samodzielne napisanie biznesplanu może być trudne dla osoby, która nie ma w tym dużego doświadczenia. Aby pomóc sobie w tym zadaniu, warto sprawdzić dostępne w sieci biznesplany, które dostępne są dla różnych typów działalności. Po zapoznaniu się z takimi dokumentami będziemy mogli łatwiej przygotować własny plan.

Reasumując, napisanie biznesplanu nie jest skomplikowane, niemniej jednak wymaga namysłu i zastanowienia się nad swoimi koncepcjami i sprawdzenia tak zwanego otoczenia biznesu. Warto jednak pamiętać, że wtedy, gdy dokładny biznesplan nie jest wymagany, na przykład do kredytu czy dotacji, można przygotować jego krótszą wersję bez pogłębionych analiz.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.