Kiedy możemy podpisać umowę o dzieło?

Kiedy możemy podpisać umowę o dzieło?

Umowy cywilnoprawne są pozakodeksową formą zawierania umów dotyczących wykonywania określonych rodzajów pracy. Do umów cywilnoprawnych, które wykorzystywane są na rynku pracy zaliczają się umowa zlecenie a także umowa o dzieło. Pracodawca korzystający z ty...

Umowy cywilnoprawne są pozakodeksową formą zawierania umów dotyczących wykonywania określonych rodzajów pracy. Do umów cywilnoprawnych, które wykorzystywane są na rynku pracy zaliczają się umowa zlecenie a także umowa o dzieło. Pracodawca korzystający z tych rodzajów umów powinien dokładnie sprawdzić w jakich sytuacjach taka umowa może zostać podpisana.

Dokładne sprawdzenie prawnych warunków umożliwiających podpisanie umowy o dzieło jest bardzo ważne. Pracodawca, który podpisze umowę o dzieło w sytuacji, w której winna być podpisana umowa o pracę może mieć poważne problemy. Należy brać pod uwagę, że umowa o pracę jest umową z mocy prawa obowiązują w określonych warunkach. Jeśli pracownik wykonuje pracę pod nadzorem pracodawcy, w określonych przez pracodawcą godzinach oraz w siedzibie pracodawcy wówczas kodeks pracy wskazuje, że tak wykonywana praca jest objęta umową o pracę. Przy kontrolach pracodawcy ze strony Inspekcji Pracy gdy została podpisana niewłaściwa umowa, czyli zamiast umowy o pracę została podpisana jakaś forma umowy cywilnoprawnej pracodawca będzie obciążony między innymi koniecznością zapłacenia zaległych składek tak jakby obowiązywała umowa o pracę. Zarówno koszty zapłacenia zaległych składek wraz z odsetkami a także kary, z którymi może spotkać się pracodawca mogą być bardzo wysokie. Ważne jest z tego powodu by umowy były podpisywane zgodnie z przepisami prawa.

Kiedy podpisuje się umowę o dzieło?

Jak sama nazwa wskazuje przy podpisywaniu umowy o dzieło zlecający wskazuje zleceniobiorcy wykonanie określonego dzieła, za które zlecający wypłaci wynagrodzenie. W odróżnieniu od umowy zlecenie w przypadku umowy o dzieła zleceniobiorca jest zobowiązany do wykonania indywidualnego dzieła. Umowa o dzieło dotyczy zatem określonego wyniku, który uzyskany jest poprzez pracę zleceniobiorcy. Dodatkowo umowa o dzieło zakłada przeniesie stosowanych praw do takiego dzieła na zleceniodawcę. Praca wykonywana na podstawie umowy o dzieło musi prowadzić do uzyskania określonego rezultatu, gdzie może być to rezultat w formie zarówno materialnej jak też niematerialnej. Przykładami rodzajów prac, przy których może być podpisana umowa o dzieło są między innymi projekty architektoniczne, wykonanie aplikacji, programów komputerów. Przy realizowaniu takiej pracy powstaje dzieło zgodnie ze wskazówkami zleceniobiorcy. Dodatkowo praca wykonywana przez zleceniobiorcę jest wykonywana w określonym terminie, ale nie występuje przy takiej pracy nadzór ze strony zlecającego. Praca wykonywana jest w określonym terminie, ale w czasie, który ustala sam zleceniobiorca. Zleceniobiorca osobiście jest zobowiązany do posiadania niezbędnych materiałów do wykonania danego dzieła. Przy pracy realizowanej na podstawie umowy o pracę to pracodawca jest zobowiązany do zapewniania pracownikowi materiałów do wykonania pracy. Oczywiście przy umowie o dzieło zleceniodawca może zapewnić na podstawie umowy również materiały dla zleceniobiorcy, które będą pozwalały na wykonanie pracy, ale nie jest to wymagana w odróżnieniu od pracy na podstawie umowy o pracę.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.