Jak zadbać o BHP w firmie?

Jak zadbać o BHP w firmie?

Pracodawca zatrudniający pracownika czy pracowników powinien zadbać o odpowiednie bezpieczeństwo i higienę pracy w swojej firmie. Nieprzestrzeganie przepisów BHP może mieć dla firmy poważne konsekwencje. Jakie są obowiązki pracodawcy w tym zakresie?

W pracy spędzamy często 1/3 całego swojego dnia. Niezależnie od tego, w jakiej branży działamy, powinniśmy pamiętać o tym, żeby w tym czasie pamiętać także o bezpieczeństwie. Dbałość o BHP powinna być na pierwszym miejscu zarówno w mniejszych, jak i w większych firmach.

Niezależnie od tego, czy pracownicy firmy pracują przy biurkach, czy też na wysokości lub z niebezpiecznym substancjami, trzeba zapewnić im właściwą ochronę.

Przepisy BHP W Polsce

W Polsce przepisy BHP regulowane są przez odpowiednie przepisy. Podstawowe wymagania z zakresu prawa pracy znajdziemy w Dziale X Kodeksu pracy, a także w różnych rozporządzeniach, w tym w Rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późniejszymi zmianami). Zastosowanie mają również normy, w tym ISO.

Oprócz tego kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach regulowane są przez różnego rodzaju dokumenty wewnątrzzakładowe, na przykład regulaminy pracy, statuty czy układy zbiorowe pracy.

Obowiązki BHP pracodawcy:

- organizacja pracy w taki sposób, aby zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy

- zapewnienie przestrzegania w pracy przepisów BHP

- usuwanie wszelkiego rodzaju uchybień dotyczących BHP

- reagowanie na przypadki naruszania przepisów BHP

- dostosowywanie odpowiednich środków dotyczących BHP, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki pracy

- uwzględnianie stanu zdrowia pracowników w ramach podejmowanych działań, na przykład kobiet w ciąży, karmiących, osób niepełnosprawnych

- wykonywanie decyzji, nakazów, zakazów i zarządzeń, które wydawane są przez organy nadzoru nad warunkami pracy, a także zaleceń społecznego inspektora pracy

Powyższe obowiązki BHP dla pracodawcy są tylko ogólnym rysem. W ich skład wchodzi wiele różnych czynności. Zaliczają się do nich między innymi szkolenia wstępne oraz okresowe BHP dla pracowników, odpowiednie przygotowanie stanowiska pracy pod względem BHP, zapewnienie pracownikowi odzieży ochronnej oraz innych środków ochrony osobistej zależnie od zajmowanego stanowiska.

BHP warto powierzyć ekspertom

Przedsiębiorca nie musi zajmować się sprawami BHP samodzielnie – nie każdy posiada też w tej dziedzinie odpowiednią wiedzę i kwalifikacje. W związku z tym korzystnym rozwiązaniem będzie podjęcie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z firmą, która zajmuje się tego rodzaju usługami.

Firmy BHP działają na zasadzie outsourcing, dlatego są w stanie zapewnić swoim klientom kompleksową i profesjonalną obsługę w przystępnych cenach. Pracownik takiej firmy będzie mógł wtedy zbadać sytuację BHP w firmie oraz będzie mógł zalecić odpowiednie postępowanie, aby zapewnić pracownikom ochronę na najwyższym poziomie i bez przepłacania za tego rodzaju obsługę.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.