Jak można dostać koncesję na sprzedaż alkoholu?

Jak można dostać koncesję na sprzedaż alkoholu?

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie szczególnie prowadzenia lokali gastronomicznych często prowadzi do konieczności starania się o koncesję na sprzedaż alkoholu. Posiadanie koncesji na sprzedaż alkoholu pozwala na sprzedaż alkoholu klientom. Nie posiadanie koncesji sprawia, że sprzedaż alkoholu jest nielegalna.

 

Posiadanie koncesji na sprzedaż alkoholu jest niezbędne zarówno przy sprzedaży alkoholu w formie hurtowej jak też detalicznej. Uzyskanie koncesji złożenia wniosku, który pozwala na uzyskanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Jednocześnie w zależności gdzie prowadzi się działalność gospodarczą niezbędne jest złożenie zezwolenia do różnych władz lokalnych co obejmuje wójtów lub prezydentów miast, burmistrzów.

 

Co winno znajdować się we wnioskach o wydanie zezwolenia na alkohol?

Starając się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu niezbędne jest złożenie wniosku, który musi zawierać określone informacje. We wniosku niezbędne jest określenie między innymi rodzaju zezwolenia. Występują trzy rodzaje zezwoleń określone pierwszymi literami alfabetu, czyli A, B, C. Przedsiębiorca musi oczywiście zawrzeć we wniosku informacje między innymi o siedzib czy adresie a także dane identyfikujące działalność gospodarczą. Wniosek musi również wskazywać dokładnie miejsce, w którym alkohol będzie sprzedawany a także adres składowania napojów alkoholowych.

 

Załączniki do wniosków

Niezbędne jest dołączenie również załączników do wniosku o zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Do takich załączników zaliczyć należy informację w formie pisemnej zgody właściciela, użytkownika, administratora budynku, w którym znajduje się punkt, w który, będzie sprzedawany alkohol, jeśli taki punkt będzie znajdował się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Następny załącznik dotyczy decyzji podjętej przez państwowego inspektora sanitarnego w powiecie, który ma potwierdzać spełnianie warunków sanitarnych przez miejsce, gdzie będzie realizowana sprzedaż alkoholu. Wniosek musi również zawierać kserokopie takich dokumentów jak między innymi zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis KRS, potwierdzenie tytułu prawnego wnioskodawcy do lokalu, gdzie ma być realizowana sprzedaż alkoholu.

 

Występujące rodzaje zezwoleń

Starać można się o różne typy zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Po pierwsze mamy do czynienia z zezwoleniem typu A, które dotyczy alkoholu, które nie zawiera więcej niż cztery i pół procenta. Natomiast zezwolenie B pozwala na sprzedaż alkoholu do ośmiu procent zawartości alkoholu.

Zezwolenie C pozwala na sprzedaż w lokalu alkoholu, który zawiera ponad osiemnaście procent alkoholu. Należy brać pod uwagę, że poszczególne typy zezwoleń na sprzedaż alkoholu są wydawane w sposób oddzielny dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Jednocześnie oddzielnie udzielane zezwolenia mogą być wydane w momencie uzyskania pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Lokalizacja punktu sprzedaży musi być między innymi zgodna z uchwałami rady gminy, które dotyczą zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu, a które wprowadzają określone rodzaje limitów zezwoleń.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.