Ile wynosi całkowity koszt zatrudnienia pracownika?

Ile wynosi całkowity koszt zatrudnienia pracownika?

Zatrudniane pracowników to nie tylko konieczność wyselekcjonowania kandydatów mających odpowiednie kwalifikacje a także pasujących do kultury organizacyjnej. Istotne jest również branie pod uwagę kosztów zarówno opłacania pracownika a także zatrudnienia.

Zanim zatrudni się pracownika warto sprawdzić z jakimi kosztami można się spotkać przy zatrudnianiu pracowników co pozwala ocenić czy będzie to opłacalne rozwiązanie oczywiście w przypadku gdy zatrudnienie pracownika nie jest niezbędne do dalszego działania firmy.

Wiele firm rozwijając się musi podjąć ważną decyzję, która dotyczy tego, czy warto jest zatrudniać nowych pracowników. Oczywiście zdarza się, że zatrudnienie pracownika będzie niezbędne bez względu na koszty. Jednak w wielu przypadkach warto jest ewaluować koszty zatrudnienia pracowników. Wpływ na to ma między innymi to z jakich rodzajów umów się skorzysta. Pracowników zatrudniać można na umowę o pracę a także na umowy cywilnoprawne w wybranych sytuacjach, co obejmuje zarówno umowę o dzieło a także umowę zlecenie.

 

Umowa o pracę i koszty

Decydując się na zamówienie pracowników na umowę o pracę koszty związane są zarówno z wynagrodzeniem brutto a także ze składką na ZUS, która jest po stronie pracodawcy. Składki, które będzie trzeba zapłacić przy zatrudnianiu pracownika to między innymi ubezpieczenie emerytalne,  rentowe.

Przy składkach na ubezpieczenie emerytalne składka jest dzielona po połowie pomiędzy pracodawcą dopłacającym składkę ponad wynagrodzenie, a składką płaconą przez pracownika z wynagrodzenia brutto. Pracodawca pokrywa także ubezpieczenie chorobowe. Natomiast z pensji brutto opłacane jest chorobowe oraz zdrowotne ubezpieczenie społeczne. Dochodzi również konieczność opłacania funduszu pracowniczego. Pracodawca dokłada w ramach opłat różnych składek około jedną piątą wartości wynagrodzenia brutto pracownika.

 

Umowy zlecenie i dzieło

Nieco inaczej jest z umowami o zlecenie i dzieło. Jednak takie umowy można zawierać jedynie w określonych sytuacjach. Dotyczy to między innymi takiej pracy, która nie jest realizowana pod nadzorem pracodawców. Najwięcej można zyskać jako pracodawca w przypadku zatrudniania pracowników na umowę o dzieło, gdzie nie ma potrzeby opłacania składek. Pracodawca opłaca jedynie podatek w formie odprowadzania składki od wynagrodzenia pracownika.

Natomiast umowa zlecenie w zależności od rodzaju podpisanej umowy oraz od tego na jakich warunkach pracownik może być zatrudniony zapewnia różne korzyści pracodawcy. Jednak generalnie jest to również nawet znacznie tańsza umowa w stosunku do umowy pracę. Natomiast ważne jest by pracodawca brał pod uwagę, że konieczne jest zatrudnienie pracowników w sposób, który pozwala na zapewnienie pracodawcy również odpowiedniego kontrolowania pracy.

Ważne jest zatem dopasowanie również umów podpisywanych z pracownikami do rodzaju pracy, którą będą wykonywać. Ma to znaczenie między innymi z punktu widzenia prawnego, gdzie umowy z pracownikami muszą być podpisywane zgodnie z przepisami prawnymi kodeksu pracy.

 

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.