KRS – co to jest i jakie informacje w nim znajdziemy?

KRS – co to jest i jakie informacje w nim znajdziemy?

Krajowy Rejestr Sądowy to baza danych, w której rejestrują się przedsiębiorcy. Rejestr składa się z trzech osobnych rejestrów. W poszczególnych rejestrach muszą zarejestrować się przedsiębiorcy, dłużnicy niewypłacalni, stowarzyszenia, inne organizacje społ...

Krajowy Rejestr Sądowy to baza danych, w której rejestrują się przedsiębiorcy. Rejestr składa się z trzech osobnych rejestrów. W poszczególnych rejestrach muszą zarejestrować się przedsiębiorcy, dłużnicy niewypłacalni, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne, zawodowe, fundacje oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Podmioty gospodarcze, które nie są jednoosobową działalnością gospodarczą czy spółką cywilną rejestrują się w KRS. Baza informatyczna, która jest scentralizowana ma na celu zapewnienie informacji o statusie zarejestrowanych podmiotów. Rejestr pozwala na szybkie uzyskanie informacji między innymi o reprezentantach podmiotu czy jego sytuacji finansowej. Dodatkowe informacje, które można znaleźć za pośrednictwem KRS to między innymi zaległości danego podmiotu w stosunku do ZUS, informacje o niespłaconych wierzytelności czy wierzycielach podmiotu a także o zaległościach celnych, podatkowych. Takie informacje są niezwykle ważne w ramach realizowania obrotu gospodarczego.

Jak działa KRS?

Każdy podmiot wpisany do KRS posiada odrębne akta rejestrowe. Na takie akta składają się między innymi dokumenty, które zawierają potwierdzenie wpisania do rejestru, wzory podpisów osób, które są wyznaczone do reprezentowania danego podmiotu na rynku gospodarczym. Jednocześnie KRS jest rejestrem jawnym co oznacza, że każdy może bez ograniczeń we właściwej siedzibie sądu przeglądać akta rejestrowe tych podmiotów, które są wpisane do rejestru. Wyjątkiem są takie podmioty, które na podstawie ustawy są wyłączone z jawności wpisów do KRS.

W KRS znajdują się informacje o podmiotach mających zdolność prawną. Takie podmioty to osoby prawne, jednostki organizacyjne, które nie są osobami prawnymi a także osoby fizyczne, które prowadzą działalność zawodową lub gospodarczą. Wszyscy przedsiębiorcy podlegają obowiązkowemu wpisowi do rejestrów co dotyczy KRS lub CEIDG.

Informacje, które można uzyskać w KRS?

W KRS można uzyskać informacje dotyczące między innymi przedsiębiorstw, które powstały w wyniku przekształcenia. Podobnie podział podmiotu lub połączenie różnych podmiotów znajduje się jako informacja, którą można uzyskać za pośrednictwem KRS. W przypadku podmiotów gospodarczych, które powstały poprzez koncentrację innych podmiotów informacja taka zamieszczana jest również w rejestrze KRS.

KRS zawiera informacje dotyczące organów nadzorczych, które działają w spółkach kapitałowych. Jednocześnie prezentowany jest również skład osobowy organów nadzorczych spółek. Jeśli w podmiocie gospodarczym funkcjonują prokurenci wówczas taka informacja wraz ze wskazaniem rodzaju prokury prezentowana jest w KRS. W podmiotach, które mają pełnomocników w KRS prezentowane są informacje dotyczące zarówno występowania pełnomocników a także zakresu posiadanego przez nich pełnomocnictwa. Jeśli w podmiocie występują osoby upoważnione do jego reprezentowania wówczas w rejestrze KRS prezentowane są informacje o upoważnieniu do reprezentowania podmiotu. Gdy w spółkach dochodzi do zawieszenia członków organu wówczas w KRS znajdują się o tym wzmianki. Dotyczy to również informacji o zawieszeniach członka organu nadzorczego w spółce.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.