Obowiązki przedsiębiorcy wobec PFRON

Obowiązki przedsiębiorcy wobec PFRON

​Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) to instytucja zajmująca się rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianiem. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mogą zatrudniać osoby niepeł...

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) to instytucja zajmująca się rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianiem. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mogą zatrudniać osoby niepełnosprawne z pomocą PFRON. Co więcej, niektórzy z nich w przypadku braku zatrudnienia osób niepełnosprawnych mogą narazić się na koszty względem tej instytucji.

PFRON to instytucja oraz fundusz celowy, który został powołany na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Realizuje on programy skierowane w szczególności do indywidualnych osób niepełnosprawnych, pomagając im w poszukiwaniu zatrudnienia.

Środki będące w posiadaniu przez PFRON przeznaczane są między innymi na:

- dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

- refundację kosztów przystosowania, adaptacji i wyposażenia miejsc pracy osób niepełnosprawnych

- udzielanie dotacji dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

- refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wyposażenia ortopedycznego, środków pomocniczych, turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

Wobec tego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest bardzo potrzebną instytucją wspierającą niepełnosprawnych, którzy przez długi czas byli wykluczeni z rynku pracy. Obecnie, także dzięki staraniom PFRON, wielu z nich znajduje zatrudnienie.

Kto zobowiązany jest do płacenia na PFRON?

PFRON pobiera opłaty przede wszystkim od przedsiębiorców. Jednak nie każda firma zobowiązana jest do tego, aby je wpłacać.

Wpłaty do funduszu muszą ponosić głównie ci pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy niż 6%. Dla państwowych i niepaństwowych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wskaźnik to 2%.

Dokładne informacje dotyczące odprowadzania składek na rzecz PFRON można znaleźć na stronie internetowej instytucji.

Kiedy można uzyskać zwolnienie z opłat PFRON?

Przedsiębiorca zobowiązany do ponoszenia opłat PFRON może być z nich zwolniony przy spełnieniu określonych wymagań.

Dotyczy to tych firm, które przy zatrudnieniu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, posiadają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest wyższy niż 6%.

Z opłat zwolnione są również te firmy, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, ale prowadzą swoją działalność w ramach rehabilitacji społecznej, leczniczej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi czy też edukacji osób niepełnosprawnych.

Opłat nie muszą ponosić również pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji albo w stanie upadłości.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.