Czym różni się przychód od dochodu?

Czym różni się przychód od dochodu?

Rozróżnienie przychodu oraz dochodu ma duże znaczenie w kontekście rozliczania podatków. W potocznym języku przychód i dochód są pojęciami, które stosowane są zamiennie. Jednak z punktu widzenia obrotu gospodarczego są to zupełnie odmienne pojęcia.

Jednym z powodów, dla których rozróżnienie przychodu od dochodu jest istotne w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej jest sposób odliczania różnego rodzaju ulg podatkowych, wyliczania zaliczek od podatku. Przychód uzyskiwany jest poprzez odliczenie od dochodu kosztów uzyskania przychodu. Do kosztów uzyskania przychodu zaliczają się wszystkie wydatki, które zostały poniesione dla jego osiągnięcia, zachowania a także zabezpieczenia źródła przychodów. Koszty, które odliczane są od przychodu muszą jednak być bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością.

Czym jest przychód?

Przychód jest stosowany do obliczania podatku dochodowego, który musi być zapłacony przy prowadzeniu działalności. Jednocześnie sposób wyliczania przychodu sprawia, że nie jest on sposobem na uzyskanie informacji o sytuacji finansowej podmiotu. Przychody mogą być uzyskiwane w bardzo różny sposób, co dotyczy miedzy innymi stosunku pracy, pracy nakładczej, wykonywania pracy na podstawie stosunku służbowego. Przychód uzyskiwać można również z nieruchomości. Informacje o tym co jest uznawane za przychód można sprawdzić w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Sprawdzenie takich informacji ma duże znaczenie gdyż pozwala na odpowiednie określenie kosztów a co za tym wyznaczenie przychodu, od którego będzie płacony podatek.

Jak wyliczany jest dochód?

Dochody uzyskane przez podmiot gospodarczy są uzyskiwane poprze odliczenie kosztów od przychodów. Jednak przy uzyskaniu takiej różnicy, która staje się dochodem istnieje warunek. Koszty podatkowe muszą być niższe niż przychód. Jednocześnie dochód podmiotu gospodarczego jest zyskiem, który powstaje poprzez odliczenie wszystkich kosztów związanych z podatkami a także składkami na ubezpieczenia społeczne. W ten sposób dochód jest jednym ze sposobów na dokonanie oceny kondycji finansowej, w której znajduje się dany podmiot gospodarczy.

Gdy podmiot gospodarczy nie uzyskuje dochodów oznacza to, że w ramach prowadzonej działalności koszty prowadzenia działalności są wyższe od uzyskiwanego przychodu. Nie zawsze oznacza to, że firma jest w złej kondycji finansowej, ale może być jednym ze wskazówek, że podmiot gospodarczy ma problemy z prowadzeniem zyskownej działalności. Wiele firm generuje koszty w pewnych okresach czasu, które sprawiają, że nie osiągają one dochodu, ale wynika to z dużych inwestycji w działalność firmy, które sprawiają brak wykazywania dochodu. Wynika to między innymi z możliwości odliczania od przychodu wszelkich kosztów ponoszonych na działalność co dotyczy między innymi inwestycji przedsiębiorstw w środki trwałe używane do prowadzenia działalności. Dochód musi być z tego powodu oceniany przy braku jego oderwania od kosztów, które poniósł w określonym czasie podmiot gospodarczy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.