Na czym polega indywidualny rozkład czasu pracy?

Na czym polega indywidualny rozkład czasu pracy?

W firmach można w różny sposób ustalać rozkład czasu pracy. Jednym z rodzajów ustalania czasu pracy jest indywidualny rozkład czasu pracy. Na jakich warunkach można wprowadzać taki sposób liczenia rozkładu czasu pracy.

Na podstawie przepisów pracy można ustalać w firmach w różny sposób rozkład czasu pracy. Generalnie rozkład czasu pracy polega na wskazaniu zarówno dni a także godzin pracy, w których pracownicy będą realizowali planowaną pracę. W firmach rozkład czasu pracy wprowadzany jest na podstawie regulaminów pracy lub układów zbiorowych pracy co zależy od wielkości zatrudnienia w firmach a także występowania w firmie lub braku występowania związków zawodowych.

Jednocześnie rozkład czasu pracy może być również ustalany indywidualnie. W takiej sytuacji pracownik musi złożyć pisemny wniosek do pracodawcy, w którym wskazuje że chciałby korzystać z indywidualnie ustalanego rozkładu czasu pracy.

Pracodawca ma możliwość zarówno wyrażenia zgody na stosowanie takiego rozkładu pracy jak też może nie wyrazić zgody na dostosowanie się do prośby pracownika.

Wniosek pracownika

We wnioskach pracowników, którzy chcą by pracodawca ustalił indywidualny rozkład czasu pracy mogą oni bardzo elastycznie prezentować treść takiego wniosku. Pracownik nie ma między innymi obowiązku by uzasadniać prośbę o wprowadzenie indywidualnego rozkładu czasu pracy.

Jednak znacznie lepiej jest opisać prośbę oraz ją uzasadnić, choć pracodawca najczęściej będzie i tak prowadził z pracownikiem rozmowę z jakiego powodu stara się on o uzyskanie możliwości realizowania pracy w ramach indywidualnego rozkładu czasu pracy. Wielu pracodawców, którzy dostają od pracowników wnioski o ustalenie indywidualnego rozkładu pracy prowadzi rozmowy z pracownikami.

Wówczas podczas takiej rozmowy pracodawcy mogą wskazać na możliwość ustalenia indywidualnego rozkładu pracy, ale w odmiennym kształcie niż zaproponowany przez pracownika.

Powody przedstawiane przez pracownika

Wskazywane przez pracowników powody, które sprawiają, że chcą oni uzyskać od pracodawcy możliwość wykonywania pracy w ramach indywidualnego rozkładu pracy mogą być bardzo różne.

Do częstych powodów można zaliczyć konieczność opiekowania się dzieckiem jak też innymi członkami rodziny. Jednocześnie wielu pracowników wskazuje również realizowanie innych zajęć w postaci dodatkowego zatrudnienia co przekłada się na brak możliwości pogodzenia obu obowiązków pracowniczych. Do wskazywanych przez pracowników powodów można zaliczyć również naukę, która koliduje ze standardowym rozkładem czasu pracy, który obowiązuje w danej firmie.

Przy ustalaniu zindywidualizowanego rozkładu czasu pracy niezbędne jest ustalenie go w ramach konkretnego systemu czasu pracy. Jednocześnie taki rozkład nie może między innymi naruszać choćby zasad ochronnych, które wynikają z przepisów prawa pracy a które dotyczą pracowników. Obejmuje to między innymi konieczność przestrzegania maksymalnego, dobowego wymiaru czasu pracy dla danego systemu czasu pracy a także czterdziestogodzinnego czasu pracy tygodniowej czy pięciodniowego tygodnia pracy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.