Czy można zatrudnić pracownika bez badań wstępnych i szkolenia BHP?

Czy można zatrudnić pracownika bez badań wstępnych i szkolenia BHP?

Na pracodawcy z punktu widzenia przepisów prawnych ciążą określone obowiązki co dotyczy między innymi konieczności zapewnienia zatrudnianym pracownikom informacji pozwalających na podjęcie pracy. Dotyczy to między innymi konieczności zatrudniania pracowników, którzy posiadają umiejętności oraz kwalifikacje niezbędne do realizowania pracy na określonym stanowisku pracy.

Jednocześnie pracodawca musi również zapoznać się z przepisami BHP niezbędnych do realizowania określonego rodzaju pracy.

 

Pracownicy nie mogą być dopuszczeni do wykonywania pracy, jeśli nie posiadają oni nie tylko zrealizowanych szkoleń BHP, które są ogólnymi lub instruktażowymi szkoleniami, ale również bez wykonywania badań. Takie badania realizowane są w przychodniach medycyny pracy.

Jednocześnie w ramach takich badań medycznych ustalane jest między innymi czy występują czy nie występują przeciwwskazania dotyczące wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy. Dodatkowo obowiązek kontrolowania czy pracownicy zatrudniani w firmach mają wstępne a także okresowe oraz kontrolne badania ciąży na pracodawcy.

Niezbędne jest również branie pod uwagę, że nawet jeśli pracownik zatrudniani na stanowisku pracy posiada specjalistyczne badania stwierdzające do realizowania pracy na danym stanowisku pracy to nadal na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia pracownikowi wykonania badań medycznych przez dopuszczeniem go do pracy.

 

Wyjątki przy realizowaniu badań wstępnych

Wykonanie badań medycznych przez pracownika powinno być realizowane już w przypadku kandydatów do pracy, czyli zanim pracownik podejmie pracę. Natomiast do wyjątków zaliczyć można podejmowanie pracy u tego samego pracodawcy.

W takim przypadku przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich nie jest konieczne gdy pracownik podejmuje pracę u tego samego pracodawcy w ciągu trzydziestu dni od ustania zatrudnienia. Jednak w takiej sytuacji niezbędne jest by pracownik pracował na stanowisku, które ma takie same warunki pracy. Należy brać natomiast pod uwagę, że w zakresie badań wstępnych w miejscu pracy jak też badań profilaktycznych przepisy prawne są restrykcyjne.

Z tego powodu ważne jest branie pod uwagę by nie dopuszczać pracowników do pracy w sytuacji, gdy nie posiada one orzeczenia lekarskiego, który stwierdza brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Orzeczenia uprawniające pracownika do realizowania pracy na wybranym stanowisku pracy w przypadku nowych pracowników zawsze związane są z koniecznością wykonania badań wstępnych.

 

Jak potwierdzić brak konieczności badań?

Jednocześnie gdy zdarza się sytuacja, w której pracownik nie potrzebuje realizowania ponownie badań medycznych wstępnych niezbędne jest posiadanie odpowiednich dokumentów, które pozwalają stwierdzić, że pracownik wykonuje pracę na takich samych warunkach.

W tym względzie niezbędne jest by pracownik posiadał aktualne orzeczenie lekarskie. Natomiast przy kierowaniu na badania wstępne dla pracowników pozwalających na dopuszczenie do pracy wymaga od pracodawców również wskazywania stanowisk pracy, na których pracownik będzie realizował pracę.

Takie informacje muszą się znaleźć na skierowaniu na badania, które mają zapewnić możliwość wystawienia orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do wykonywania pracy na wybranym stanowisku pracy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.