Należyta staranność i szkody wyrządzone klientowi

Należyta staranność i szkody wyrządzone klientowi

Każdy przedsiębiorca powinien pamiętać o tym, aby przy prowadzeniu działalności dochować należytą staranność. W przeciwnym przypadku możemy narazić się na niemałe problemy związane z pokryciem szkół wyrządzonych przy wykonywaniu naszych biznesowych obowiąz...

Każdy przedsiębiorca powinien pamiętać o tym, aby przy prowadzeniu działalności dochować należytą staranność. W przeciwnym przypadku możemy narazić się na niemałe problemy związane z pokryciem szkół wyrządzonych przy wykonywaniu naszych biznesowych obowiązków.

Gdy prowadzimy własne przedsiębiorstwo, nasi klienci oraz kontrahenci oczekują od nas profesjonalizmu. Powinniśmy wobec tego wykonywać nasz obowiązki sumiennie, fachowo, terminowo.

Jeśli zawieramy z klientem czy kontrahentem umowę, powinniśmy dotrzymać wszystkich jej zapisów. W przeciwnym przypadku nie tylko możemy narazić się na niezadowolenie drugiej strony transakcji, ale wręcz możemy narazić się na niemałe koszty oraz na odpowiedzialność karną.

Należyta staranność

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny przedsiębiorca ma obowiązek dochowania należytej staranności. Odnosi się ona dokładnie do stosunku dłużnika i wierzyciela, czyli przykładowo do klienta oraz do firmy.

Przedsiębiorca powinien zgodnie z zasadami należytej staranności wykonywać swoje obowiązki profesjonalnie. W przypadku rażącego braku staranności możemy mówić o niedbalstwie.

Kwestia należytej staranności ma szczególne znacznie w kontekście ustalania odpowiedzialności za szkody. Może ona pojawić się wtedy, gdy przedsiębiorca nie dochowa odpowiednich zasada należytej staranności i sprawi, że klient dozna jakichś szkód.

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności

Jako właściciel firmy ponosimy odpowiedzialność za szkody wywołane przy wykonywaniu naszej działalności. Ponosimy wtedy odpowiedzialność za własne działania, a także za działania tych osób, którym powierzamy zadania, na przykład pracowników, podwykonawców.

Rozróżniamy przy tym dwa rodzaje odpowiedzialności – deliktową, czyli ponoszoną na zasadzie winy, a także odpowiedzialność kontraktową, czyli za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków.

Gdy okaże się, że nie dopełniliśmy obowiązków albo wykonaliśmy określone prace niezgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami, wówczas możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez klienta czy kontrahenta. Może on żądać od nas przekazania odszkodowania, może także chcieć, abyśmy naprawili szkodę w inny sposób. Ponadto może próbować odzyskać o nas wpłacone wcześniej pieniądze. Zdarza się też, że sprawa kierowana jest do sądu i tam rozstrzyga się kwestia odpowiedzialności w biznesie.

Odpowiedzialność za zwłokę

Warto też wskazać, że jako przedsiębiorca możemy narazić się również na odpowiedzialność wynikającą ze zwłoki. Gdy nie spełnimy danego obowiązku w ustalonym wczesnej terminie z naszym klientem czy kontrahentem, możemy także na tym stracić. Warto jednak wskazać, że odpowiedzialność za zwłokę dotyczy tylko zawinionego opóźnienia.

Wówczas nasz wierzyciel, na przykład klient, może żądać od nas wykonania samego zobowiązania będącego przedmiotem umowy, a także może żądać naprawienia powstałej szkody. W określonych przypadkach może też nie przyjąć świadczenia i zażądać naprawienia szkody, która jest wynikiem niewykonania zobowiązania.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.