Obowiązki pracodawcy wobec Państwowej Inspekcji Pracy

Obowiązki pracodawcy wobec Państwowej Inspekcji Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) jest organem nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem w Polsce zasad prawa pracy, a przede wszystkim przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Jakie są obowiązki pracodawcy w stosunku do Państwowej Inspekcji....

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) jest organem nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem w Polsce zasad prawa pracy, a przede wszystkim przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Jakie są obowiązki pracodawcy w stosunku do Państwowej Inspekcji Pracy?

Swoją działalność Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła jeszcze w okresie przedwojennym, a dokładnie w 1919 roku. W okresie okupacyjnym II wojny światowej była włączona do niemieckiego urzędu pracy. Z kolei po wojnie polska instytucja została powoli odbudowana.

Obecnie w skład Państwowej Inspekcji Pracy wchodzą:

Główny Inspektorat Pracy (GIP)

16 inspektoratów okręgowych

Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu

PIP zajmuje się kontrolowaniem zakładów pracy i sprawdzaniem przestrzegania przepisów dotyczących prawa pracy i BHP. Przykładowo kontrolerzy Państwowej Inspekcji Pracy mogą sprawdzić, czy pracodawca stosuje się do przepisów dotyczących wypłacania wynagrodzenia pracownikom, przestrzega czasu pracy, udziela pracowników urlopów, czy chroni prawa zatrudnionych kobiet, młodocianych oraz osób niepełnosprawnych czy też przestrzega zasad BHP. Oprócz tego inspektorzy PIP zajmują się analizą przyczyn wypadków w pracy – wypadków zbiorowych, ciężkich oraz śmiertelnych.

O czym musi pamiętać pracodawca?

Do obowiązków przedsiębiorcy względem Państwowej Inspekcji Pracy zalicza się w szczególności informacji o wypadkach przy pracy, a także o kontakcie pracowników z substancjami niebezpiecznymi.

Dokładne informacje o tym, jakie obowiązki nakłada PIP na pracodawców, możemy znaleźć w przepisach prawa pracy.

Wypadek przy pracy

Gdy w zakładzie pracy będzie miał miejsce wypadek przy pracy zaliczany do kategorii ciężkiego, śmiertelnego albo zbiorowego, wówczas pracodawca ma obowiązek powiadomić okręgowego inspektora pracy oraz prokuratora.

Obowiązek ten dotyczy też sytuacji, gdy wypadek wywołał śmiertelne skutki i miało to związek z pracą. Wówczas także może być on uznany za wypadek przy pracy.

Kontakt z niebezpiecznymi substancjami

Pracodawca powinien powiadomić PIP także wtedy, gdy zatrudniani przez niego pracownicy będą mieli kontakt z niebezpiecznymi substancjami.

Dotyczy to prac polegających na usuwaniu i zabezpieczaniu wyrobów azbestowych, a także prac, w przypadku których pracownik pozostaje w kontakcie z substancjami chemicznymi oraz ich mieszaninami. Również obowiązek dotyczy pracowników mających kontakt z czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

Praca w nocy

Pracodawca zobowiązany jest też powiadomienia PIP o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy. Dotyczy to pracowników, których rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub wtedy, gdy minimum 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną.

Rejestracja zakładowego układu zbiorowego

Okręgowy inspektor pracy powinien być też powiadomiony wtedy, gdy dochodzi do rejestracji układu zbiorowego pracy.

Dokładne informacje możemy znaleźć na stronie internetowej:

 https://www.biznes.gov.pl/pl/publikacja/-/publikacja/2964-obowiazki-informacyjne-pracodawcow-wobec-panstwowej-inspekcji-pracy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.