Pomysł na biznes – lokalny browar

Pomysł na biznes – lokalny browar

Gdy zakłada się własny biznes ważne jest wybranie takiego działu biznesu, który jest dopasowany do indywidualnych kompetencji, predyspozycji czy zainteresowań. Jest to najlepsze rozwiązanie gdyż prowadzenie takiego biznesu będzie znacznie łatwiejsze.

Gdy zakłada się własny biznes ważne jest wybranie takiego działu biznesu, który jest dopasowany do indywidualnych kompetencji, predyspozycji czy zainteresowań. Jest to najlepsze rozwiązanie gdyż prowadzenie takiego biznesu będzie znacznie łatwiejsze. Jednocześnie istotne jest wybranie takiego biznesu, który pozwala na generowanie zysków co również wymaga szukania nisz rynkowych czy rynków generujących wzrost co przekłada się na rosnącą bazę klientów, którym można oferować usługi czy sprzedawać produkty.

Wiele osób ze względu na rosnące zainteresowanie konsumentów wysokiej jakości piwem zastanawia się nad założeniem oraz prowadzeniem lokalnego biznesu. Niszowe piwa są coraz chętniej wybierane przez klientów ze względu na oryginalny smak czy wysoka jakość produkcji. Lokalne browary pozwalają na zapewnienie smaków, które nie są dostępne w ramach masowej produkcji piwa przez duże browary. Dodatkowo jakość produkowania niszowych browarów jest znacznie większa między innymi ze względu na możliwość większego dbania o przebieg procesu produkowania piwa w małych browarach.

Rynek browarniczy

Na rynku browarniczym największą sprzedaż generują duże browary działające w ramach międzynarodowych sieci firm. Wiele takich sieci obejmuje nie tylko przedsiębiorstwa z rynku browarniczego, ale również przedsiębiorstwa z innych rynków produktowych. Duże przedsiębiorstwa międzynarodowe posiadają browary produkujące najbardziej popularne piwa na świecie czy w poszczególnych krajach. Jednak coraz więcej klientów między innymi w Polsce poszukuje nowości na rynku piwa. Jest to okazja dla wielu przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić własny, lokalny browar.

Male browary na rynku można podzielić między innymi na browary restauracyjne, czyli takie które działają bezpośrednio przy lokalach gastronomicznych. Takie browary produkują piwo jedynie na potrzeby dystrybucji w restauracji czy obiekcie hotelowym gdzie działa restauracja. Małe browary lojalne to firmy, które zajmują się dystrybucją piwa na nieco szerszą skalę od browarów restauracyjnych. Takie przedsiębiorstwa produkują niewielkie ilości piwa, które nie przekraczają kilkuset hektolitrów rocznie. Browary takie oferują swoje produkty wybranym sieciom sklepów czy sprzedają piwo do sklepów działających w wybranym regionie.

Prowadzenie browaru i akcyza

Przy zakładaniu browaru lokalnego trzeba brać pod uwagę, że jest to wyrobów akcyzowy. Z tego powodu otworzenie lokalnego browaru wymaga uzyskania zezwolenia, które pozwala na powołanie składu podatkowego. Uzyskanie takiego pozwolenia wymaga spełniania określonych warunków. Dotyczy to między innymi prowadzenie działalności polegającej na produkcji, magazynowaniu wyrobów akcyzowych, opłacania podatku od towarów i usług. Jednocześnie osoba prowadzą browar lokalny nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu ze względu na przestępstwa przeciwko między innymi obrotowi gospodarczemu, mieniu. Niezbędne jest również złożenie zabezpieczenia akcyzowego a także wyznaczenie miejsca na skład podatkowy, które znajdować się będzie w miejscu, którego jest się właścicielem.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.