Szkolenie wstępne BHP – kiedy jest konieczne?

Szkolenie wstępne BHP – kiedy jest konieczne?

Na pracodawcach, którzy zatrudniają pracowników ciążą między innymi obowiązki związane z przepisami BHP w miejscu pracy. Dotyczy to między innymi konieczności realizowania zarówno szkoleń BHP dla nowych pracowników a także szkoleń okresowych BHP. Szkolenia...

Na pracodawcach, którzy zatrudniają pracowników ciążą między innymi obowiązki związane z przepisami BHP w miejscu pracy. Dotyczy to między innymi konieczności realizowania zarówno szkoleń BHP dla nowych pracowników a także szkoleń okresowych BHP. Szkolenia BHP muszą być realizowane przez wykwalifikowanych specjalistów mających odpowiednie uprawnienia.

Każdy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom szkolenia dotyczącego BHP, które dopasowane jest do stanowiska, na którym pracownik realizuje pracę. Szkolenia BHP realizowane są między innymi odmiennie dla pracowników biurowych, wykonujących pracę na stanowiskach robotniczych czy kierującymi praca innych pracowników. Konieczność przeprowadzenia szkoleń wynika między innymi z obowiązku informacyjnego, który ciąży na pracodawcy w zakresie przekazania pracownikowi instrukcji dotyczących wykonywanej pracy oraz stanowiska pracy.

Szkolenia BHP

Realizowane w miejscu pracy szkolenia BHP mogą mieć róży charakter. Szkolenia wstępne dzielą na szkolenia ogólne a także na szkolenia na stanowisku pracy, które nazywane są również instruktażem stanowiskowym. Jednocześnie szkolenia BHP mogą być realizowane również jako szkolenia okresowe.

Szkolenia BHP mogą być realizowane zarówno w formie wspólne dla grup stanowisk jak też oddzielnie dla poszczególnych grup stanowisk. Jednocześnie szkolenia mogą być wykonywane w różnych odstępach czasu w stosunku do momentu przyjęcia do pracy. Ogólne szkolenia wstępne bardzo często realizowane są łącznie dla wszystkich grup stanowisk. Natomiast szkolenia wstępne o charakterze instruktaży na stanowisku pracy czy szkolenia okresowe realizowane są oddzielne dla poszczególnych grup stanowisk.

Dopuszczenie pracownika do pracy

Szkolenia BHP o charakterze wstępnym muszą być przeprowadzone zanim pracownik zostanie dopuszczony do pracy. Jednocześnie szkolenie wstępnie nie jest konieczne w przypadku pracowników, którzy będą pracować na stanowisku, na którym pracowali u poprzedniego pracodawcy bezpośrednio przed zawarciem umowy o pracę. Natomiast w przypadku wszystkich innych pracowników szkolenie wstępne z zakresu BHP musi być przeprowadzone.

Ogólne szkolenie BHP to zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP. Dotyczy to między innymi przepisów, które obowiązują u pracodawcy, u którego pracownik będzie wykonywał pracę. Jednocześnie szkolenie obejmuje również informacje o udzielaniu pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia wypadków.

Stanowisko instruktaże dotyczą zapoznania pracowników z czynnikami środowiska pracy. Takie szkolenie pozwala na zapoznanie pracowników również z ryzykiem zawodowym, które związane jest z wykonywaniem pracy na danym stanowisku. Jednocześnie pracownik jest informowany również o tym z jakimi zagrożeniami może spotkać się podczas wykonywania pracy. Pozwala to na zwiększenie bezpieczeństwa wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników.

Przeprowadzenie szkoleń BHP musi być udokumentowane przez pracodawcę. Jednocześnie taka dokumentacja musi znajdować się w aktach osobowych pracownika.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.