Księgi przychodów i rozchodów i księgi rachunkowe – czym się różnią?

Księgi przychodów i rozchodów i księgi rachunkowe – czym się różnią?

Każde przedsiębiorstwo musi prowadzić odpowiednie ewidencjowanie przychodów oraz kosztów. W ramach prowadzonej ewidencji niezbędne jest prawidłowe przedstawianie informacji o zdarzeniach gospodarczych, które wystąpiły w wyznaczonym okresie. Jednocześnie ew...

Każde przedsiębiorstwo musi prowadzić odpowiednie ewidencjowanie przychodów oraz kosztów. W ramach prowadzonej ewidencji niezbędne jest prawidłowe przedstawianie informacji o zdarzeniach gospodarczych, które wystąpiły w wyznaczonym okresie. Jednocześnie ewidencja może przybierać formy zarówno uproszczone a także może być realizowana w formie pełnej rachunkowości.

Najczęściej pełne księgowości w formie ksiąg rachunkowych jest prowadzona przez większe przedsiębiorstwa. Natomiast uproszczone ewidencjonowanie przychodów i kosztów realizowana w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów wybierane jest przez przedsiębiorstwa małe lub średnie.

Dla kogo PKPiR?

Korzystanie z podatkowej księgi przychodów oraz rozchodów wymaga spełnienia określonych wymagań, co między innymi dotyczy uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży. PKPiR może być wykorzystywana w rozliczeniach przychodów i kosztów w firmach, w których przychody ze sprzedaży nie były wyższe niż 1,2 miliona euro. Dodatkowo przedsiębiorstwa wybierające taką formę rozliczeń powinni korzystać z opodatkowania liniowego lub na zasadach ogólnych. Takie wymagania stawiane przedsiębiorstwom sprawiają, że PKPiR może być wykorzystywana przede wszystkim przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub przez firmy z sektora MSP. Wynika to między innymi z faktu, że duże firmy nie są obejmowani przez odpowiednie formy opodatkowania a także obroty takich firm najczęściej znacznie przekraczają 1,2 miliona euro.

Prowadzenie PKPiR wymaga spełnienia wymogu uznania takiej ewidencji za dowód. Prawidłowo prowadzona PKPiR musi zawierać wszystkie zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w wyznaczonych okresie czasu. Przychody musza być również klasyfikowane w ramach dwóch kategorii jak wartość sprzedanych towarów oraz usług a także pozostałych przychodów. Jednak właściwie prowadzona PKPiR może być realizowana zarówno samodzielnie przed przedsiębiorcę jak też może być powierzona do prowadzenia przez biura księgowe.

Pełna rachunkowość

Prowadzenie ksiąg w ramach pełnej rachunkowości realizowane jest przede wszystkim przez spółki prawa handlowego. W tym względzie może dotyczyć spółek osobowych i kapitałowych. Jednocześnie pełna rachunkowość realizowana jest również w spółkach cywilnych, jawnych czy partnerskich, gdzie przychody przekraczają 1,2 miliona euro.

Gdy w przedsiębiorstwie prowadzona jest pełna rachunkowość wówczas na przedsiębiorstwie ciąży wiele dodatkowych obowiązków. Po pierwsze oprócz samego prowadzenia ksiąg niezbędne jest prowadzenie dodatkowych ewidencji. Dodatkowo trzeba również przygotowywać sprawozdania finansowe, które muszą obejmować co najmniej między innymi bilans, rachunek zysków i strat.

W dużych podmiotach gospodarczych realizowane jest również sporządzanie rachunków przepływów pieniężnych, zestawień zmian w kapitałach własnych. Niezbędne jest również realizowanie badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów. Za duże podmioty uznawane są takie, które posiadają średnioroczne zatrudnienie przekraczają pięćdziesiąt osób, mają przychody ze sprzedaży przekraczające pięć milionów euro a ich suma bilansowa to co najmniej dwa i pół miliona euro.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.