Przyczyny i oznaki kryzysu finansowego w firmie

Przyczyny i oznaki kryzysu finansowego w firmie

Sytuacja kryzysowa może dotknąć każdego przedsiębiorstwa, szczególnie obecnie, gdy wiele firm jest połączonych ze sobą i gdy jedna zaczyna działać gorzej, przekłada się to na kondycję finansową jej kontrahentów. Jak możemy rozpoznać, że w firmie pojawia si...

Sytuacja kryzysowa może dotknąć każdego przedsiębiorstwa, szczególnie obecnie, gdy wiele firm jest połączonych ze sobą i gdy jedna zaczyna działać gorzej, przekłada się to na kondycję finansową jej kontrahentów. Jak możemy rozpoznać, że w firmie pojawia się ryzyko kryzysu finansowego?

Problematyka kryzysów finansowych dotyczy firm niezależnie od tego, w jakiej branży działają, a także jaka jest ich wielkość. Taka sytuacja dotyczyć może zarówno firm dużych, jak i tych małych – jednoosobowych.

Liczy się czas

Dostrzeżenie oznak kryzysu finansowego nie oznacza, że musimy przygotowywać się na najgorsze. Najważniejsze to szybkie zdiagnozowanie przyczyn takiego stanu rzeczy, a potem usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwem będącym w sytuacji kryzysowej. Szybkie wdrożenie właściwego programu naprawczego pomoże w zażegnaniu kryzysu.

Wobec tego bagatelizowanie oznak kryzysu w firmie może doprowadzić nawet do jej bankructwa. Aby jednak szybko zareagować, konieczne jest posiadanie wiedzy na temat tego, jak możemy rozpoznać kryzys. Jest to zjawisko wielowymiarowe, które zwykle jest skutkiem nieprzewidzianych zdarzeń. Dochodzi wtedy do spiętrzenia różnych trudności, które wpływają na kondycję firmy. W konsekwencji może mieć ona poważne problemy związane z zadłużeniem, podejmowanymi przedsięwzięciami, inwestycjami.

Co może spowodować kryzys finansowy w firmie?

Sytuacja kryzysowa w firmie na ogół nie pojawia się nagle – zwykle problem narasta stopniowo, dlatego wczesne rozpoznanie źródeł problemów jest ważne.

Te możemy podzielić na dwie kategorie, a mianowicie na przyczyny zewnętrzne oraz przyczyny wewnętrzne. Przyczyny te mogą być związane zarówno z makrootoczeniem, czyli szerszą sytuacją gospodarczą, jak i mikrootoczeniem przedsiębiorstwa, czyli jego bezpośrednią konkurencją.

Przyczyny zewnętrzne kryzysu w firmie:

- niskie tempo wzrostu ekonomicznego

- restrykcyjna polityka fiskalna

- wysokie stopy procentowe

- zmiany w modelu konsumpcji

- zatory płatnicze kontrahentów

- wysoka presja konkurencji

- poziom bezrobocia

- zmiany w zakresie popytu i podaży

Z kolei przyczyny wewnętrzne to te, które związane są z samą firmą i jej działaniem – na te czynniki firma może wpływać, dlatego to tutaj warto zacząć działać ze szczególnym naciskiem na poprawę jej kondycji.

Przyczyny wewnętrzne kryzysu w firmie:

- niespójna polityka i strategia firmy

- błędnie podejmowane cele, na przykład w finansowaniu, strukturze firmy, przyjętych kompetencjach

- duże zmiany w kadrach

- nieumiejętność dopasowywania się i unowocześniania firmy

- awarie i błędy techniczne produktów

- przestarzała technologia

- zły przepływ informacji

- zbyt wysokie koszty

Są to tylko wybrane przyczyny, które mogą doprowadzić firmę do pogorszenia jej sytuacji finansowej. Gdy do tego dojdzie, firma może zmniejszyć swój udział w rynku, będzie miała coraz większe straty z niewielkimi zyskami, obniży się jej wydajność pracy, może stracić również kluczowych dostawców i nabywców. Efektem może być też gorszy wizerunek przedsiębiorcy wśród jego otoczenia biznesowego.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.