Remanent likwidacyjny – czym jest?

Remanent likwidacyjny – czym jest?

Utrzymanie się na rynku nie jest łatwe. Czasem nawet najlepiej prosperujące firmy, przy pewnych zmianach w gospodarce, muszą zakończyć działalność. Warto wiedzieć, że z zamknięciem firmy wiążą się pewne obowiązki, jak sporządzenie remanentu likwidacyjnego.

Remanent likwidacyjny – na czym polega?

Zamykając firmę, poza dopełnieniem innych formalności, należy przygotować remanent likwidacyjny. Sporządza się go na dzień likwidacji firmy.

Czynni podatnicy Vat, którzy prowadzą księgę przychodów i rozchodów, mają obowiązek sporządzenia oddzielnie spisu z natury:

 • remanent likwidacyjny dla celów PIT (o którym mowa w § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów),
 • remanent likwidacyjny dla celów VAT (o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o VAT).

Dodatkowym, trzecim dokumentem, który trzeba złożyć jest spis składników majątku (na dzień likwidacji firmy). Jest to odrębny dokument od spisu z natury. Często jednak jest to mylone.

Remanent likwidacyjny PIT

Spis z natury dla celów pit obejmuje wszystkich przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych, a także tych objętych podatkiem liniowym.

W dokumencie tym należy zawrzeć pozostające na dzień likwidacji działalności:

 • towary handlowe;
 • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze;
 • półwyroby;
 • produkcję w toku;
 • wyroby gotowe;
 • braki i odpady.

W kwestii towarów należy mieć na uwadze to, że nie chodzi tu tylko o te faktycznie posiadane w miejscu wykonywania działalności czy siedzibie, ale także te, które znajdują się w innych miejscach a jest się ich właścicielem.

Remanent likwidacyjny wzór

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie narzuca wzoru dokumentu, a jedynie wskazuje na elementy, które powinny się w nim znaleźć. Jest to:

 • nazwa firmy;
 • data sporządzenia remanentu;
 • kolejny numer pozycji arkusza spisu z natury;
 • szczegółowe określenie składników spisu;
 • jednostka miary;
 • liczbę stwierdzoną podczas spisu;
 • cenę za jednostkę miary (w złotych i groszach);
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez cenę jednostkową;
 • łączna wartość spisu z natury;
 • klauzulę "Spis zakończono na pozycji...";
 • podpisy osób sporządzających spis oraz właściciela firmy.

Dokument należy złożyć w ciągu 7 dni od zakończenia działalności firmy

Remanent likwidacyjny VAT

Jak już wcześniej było wspomniane, czynni podatnicy Vat składają dokument – remanent likwidacyjny VAT. W tym dokumencie należy zawrzeć wszystkie składniki majątku, które na dzień zakończenia istnienia firmy w niej pozostają. Dodatkowo składniki te muszą posiadać wartość rynkową i możliwość odliczenia podatku VAT. Nie uwzględnia się tu towarów, od których nie można odliczyć tego podatku.

Remanent likwidacyjny VAT zawierać musi zatem informacje o:

 • towarach (w tym odpadach);
 • wyposażeniu;
 • środkach trwałych;
 • pozostałych składnikach majątku.

Co powinien zawierać remanent likwidacyjny VAT?

Dokument, spis z natury na dzień zakończenia działalności firmy, musi zawierać:

 • nazwę towaru;
 • ilość towaru;
 • cenę nabycia/koszt wytworzenia;
 • stawkę VAT;
 • kwotę podatku.

Dokument należy złożyć w ciągu 14 dni od zakończenia działalności firmy.

Spis składników majątku

Wykaz składników majątku na dzień likwidacji firmy, to kolejny dokument, który należy złożyć. Jak sama nazwa wskazuje, należy w nim zawrzeć wszelkie składniki majątku, które pozostają na dzień zakończenia działalności firmy. Będą to zatem:

 • środki trwałe;
 • wyposażenie.

Co musi zawierać wykaz składników majątku?

Wykaz składników majątku na dzień likwidacji firmy powinien zawierać:

 • liczbę porządkową;
 • nazwę składnika majątku;
 • datę jego nabycia;
 • kwotę jego nabycia;
 • kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów;
 • wartość początkową;
 • metodę amortyzacji;
 • sumę odpisów amortyzacyjnych;
 • wysokość środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce na dzień wystąpienia lub likwidacji działalności.

Dokument należy przechowywać wraz z pozostałą dokumentacją firmową.

Remanent likwidacyjny zerowy

Mogą się zdarzyć sytuacje, w której na zakończenie działalności firmy, spis z natury wyniesie po prostu zero. Można to zaobserwować np. w firmach, które świadczą usługi. Nawet gdy z powyższego powodu, przedsiębiorca nie ma co wpisać do spisu majątku, ma obowiązek złożenia zerowego spisu z natury.

Czy remanent likwidacyjny należy zgłosić?

Jeśli spis mamy zamiar złożyć w innym dniu niż na 1 stycznia czy 31 grudnia, czy na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, należy zawiadomić Urząd Skarbowy. Dokonuje się tego w formie pisemnej, 7 dni przed sporządzeniem spisu.

Remanentu dla celów PIT nie składa się do Urzędu Skarbowego, a przechowuje razem z dokumentami księgowymi firmy.

Remanentu dla celów VAT również nie składa się do Urzędu Skarbowego, a jedynie istnieje obowiązek złożenia informacji o dokonanym spisie z natury, o jego wartości i kwocie podatku. Informację tą składa się do deklaracji podatkowej (za okres zawierający dzień likwidacji).

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.