Umowa o pracę nakładczą – co to jest?

Umowa o pracę nakładczą – co to jest?

Jednym z rodzajów umów, które mogą wybierać pracodawcy jest umowa o pracę nakładczą. Takie umowy występują gdy praca jest wykonywana w systemie pracy nakładczej. Trzeba jednak brać pod uwagę, że umowa o pracę nakładczą nie jest tożsama z umową o pracę.

Korzystanie z pracy nakładczej jest w stanie przynosić wiele korzyści zarówno pracodawcom, ale również pracownikom. Najczęściej taka praca wykonywana jest przez osoby niepełnosprawne jak też kobiety, które chcą mieć możliwość wykonywania elastycznie pracy ze względu na posiadania małych dzieci. Elastyczność wykonywania pracy wynika z faktu, że praca nakładcza nazywana również chałupniczą wykonywana jest bezpośrednio w mieszkaniu pracownika.

Jak wygląda umowa o pracę nakładczą?

Umowy o pracę nakładczą wskazują między innymi termin rozpoczęcia pracy, rodzaj wykonywanej pracy. Jednocześnie w umowie wskazywane są również zasady wyliczania wynagrodzenia. Umowa o pracę nakładczą może być zawierana zarówno w formie umowy na czas określony, na czas nieokreślony, na czas próbny a także ze wskazaniem czasu wykonywania określonej pracy.

Wynagrodzenie przy umowach dotyczących wykonywania pracy chałupniczej musi określić między innymi zasady wynagrodzenia. Dotyczy to miedzy innymi informacje o minimalnej ilości pracy, która ma być wykonana przez pracownika w ramach pracy nakładczej. Jednocześnie minimalna ilość pracy do wykonania winna być ustalona w sposób, który pozwala przy jej wykonaniu na uzyskanie przez pracownika co najmniej pięćdziesięciu procent minimalnego wynagrodzenia. Ma to znaczenie ze względu na przepisy prawa dotyczące uprawnień nabywanych przez pracowników. Jedynie przy uzyskiwaniu minimum pięćdziesięciu procent wynagrodzenia minimalnego pracownik korzysta z uprawnień pracowniczych takich jak prawo do urlopu.

Przy wykonywaniu pracy w ramach umowy o pracę nakładczą występuje również pojęcie niewadliwie wykonanie pracy. Niewadliwie wykonana praca to wynik pracy, za który pracownik ma prawo do uzyskania wynagrodzenia. Gdy pracownik nie wykona pracy w sposób niewadliwy wówczas wynagrodzenie nie przysługuje mu za uzyskanie takiego wyniku pracy.

Przy realizowaniu pracy chałupniczej pracodawca jest zobowiązany między innymi do zapewnienia pracownikom materiałów, surowców, maszyn, narzędzi niezbędnych do wykonania pracy nakładczej. Pracownik jest zobowiązany to utrzymywania maszyn, narzędzi przekazanych przez pracodawcę w odpowiednim stanie technicznym.

Miejsce wykonywania pracy

Praca nakładcza wykonywana jest przez pracownika najczęściej w domu, ale zdarza się, że taka praca jest również wykonywana w zakładzie pracy. Bez względu gdzie wykonywana jest praca przez pracownika ciąży na im obowiązek zapewnienia zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Do obowiązków prac należy również utrzymywanie porządku oraz ładu w miejscu wykonywania pracy. Pracownicy realizujący pracą nakładczą muszą również jak inni pracownicy przechodzić zarówno badania wstępne a także okresowe i kontrolne badania lekarskie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.