Uprawnienia podatnika – co czego mamy prawo?

Uprawnienia podatnika – co czego mamy prawo?

Będąc podatnikiem bardzo ważne jest by znać zarówno obowiązki jak też posiadane prawa. Informacje o prawach podatnika można znaleźć w ordynacji podatkowej, co pozwala na uzyskanie wiedzy o tym czego można oczekiwać od organów podatkowych w różnych sytuacja...

Będąc podatnikiem bardzo ważne jest by znać zarówno obowiązki jak też posiadane prawa. Informacje o prawach podatnika można znaleźć w ordynacji podatkowej, co pozwala na uzyskanie wiedzy o tym czego można oczekiwać od organów podatkowych w różnych sytuacjach, w których może się znaleźć podatnik. O prawach podatnika można również dowiedzieć się za pośrednictwem różnych serwisów poświęconych podatkom.

Gdy posiada się wiedzę o prawach podatnika pozwala to na znacznie lepsze radzenie sobie z różnymi sytuacjami, które mogą pojawić się w relacjach z organem podatkowym. Jednym z istotnych uprawnień każdego podatnika jest między innymi prawo do uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku. Oczywiście podatki należy opłacać jedynie w wysokości należnego do zapłacenia podatku. Jednak wielu podatnikom należy się zwrot podatku ze względu na nadpłatę podatku.

Gdy powstaje nadpłata podatku organ podatkowy winien zwrócić taki podatek na wskazane rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Podatnik ma również prawo żądania zwrotu w kasie. Jednocześnie, gdy organ podatkowy nie dotrzyma terminów zwrotu nadpłaty podatnik posiada prawo do uzyskania odsetek za zwłokę.

Korekta zeznania podatkowego

Deklaracje podatkowe mogą być korygowane. Do korekty deklaracji ma prawo każdy podatnik. Dotyczy to sytuacji, w której podatnik popełni błąd dotyczący choćby określenie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku a także danych zawieranych w treści deklaracji. Prawo do korekty deklaracji podatkowej jest zawieszane jedynie na czas trwania postępowań podatkowych lub gdy organ podatkowy realizuje kontrolę podatkową.

Prawo do uzyskania ulg w spłatach zobowiązań

Gdy podatnik jest w stanie wykazać, że pobranie podatków może zagrozić jego ważnym interesom wówczas podatnik ma prawo do uzyskania ulg w spłatach zobowiązań podatkowych. Dotyczy to między innymi, gdy zagrożona może być egzystencja podatnika lub gdy podatki pobrane mogą być nadmiernie wysokie w stosunku do podatku, który jest należy do zapłaty w danym roku rozliczeniowym. Gdy podatnik jest w stanie udowodnić taką sytuację wówczas może złożyć odpowiedni wniosek do organu podatkowego.

Pisemna interpretacja

Gdy podatnik posiada wątpliwości dotyczące sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowe w konkretnej sprawie, która go dotyczy wówczas ma on prawo wystąpić z wnioskiem do organu podatkowego o uzyskanie indywidualnej interpretacji. Od 2017 roku wydawaniem indywidualnych interpretacji zajmuje się instytucja w postaci wyspecjalizowanego organu, którym jest KAS, czyli Krajowa Administracja Skarbowa. Wniosek o interpretację indywidualną wymaga uiszczenia opłaty czterdziestu złotych. Uzyskanie interpretacji indywidualnej powinno nastąpić w ciągu trzech miesięcy od dnia uzyskania wniosku.

Do istotnych uprawnień podatników przed organami podatkowymi zaliczyć można również prawo do ustanowienia pełnomocników, którzy mają uprawnienia do podpisywania zeznań podatkowych. Podatnik ma również prawo do czynnego udziału w postępowaniach podatkowych, które go dotyczą.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.