Wymiana, reklamacja i zwrot w sklepach internetowych

Wymiana, reklamacja i zwrot w sklepach internetowych

Zakupy w internetowych sklepach stają się obecnie coraz bardziej popularne. Jednak internetowe zakupy powodują znacznie większe ryzyko dla klientów w stosunku do zakupów w sklepach stacjonarnych. Sprzedaż internetowa powoduje również nieco inne obowiązki, które leżą po stronie sprzedawcy.

Prawo konsumenckie ma na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony dla klientów, którzy również dokonują zakupów za pośrednictwem Internetu. Przy zakupach internetowych klienci mogą korzystać między innymi z takich możliwości jak odstąpienie od umowy bez podania przyczyny, żądanie wymiany towaru, reklamowanie towaru gdy ów jest niezgodny z umową.

Odstąpienie od umowy

Przy zakupach internetowych ze względu na to, że takie zakupy nie są realizowane w siedzibie firmy klient ma możliwość korzystania opcji odstąpienia od umowy. W odróżnieniu od zakupów w sklepach stacjonarnych gdzie oddanie towaru bez wad zależy wyłącznie od decyzji sprzedającego czy regulaminu konkretnego sklepu, przy zakupach internetowych klienci mają prawo odesłać towar, także jeśli ów nie posiada żadnych wad. Klienci mają na podjęcie decyzji o odesłanie towaru określony czas, który wynosi czternaście dni od momentu zawarcia umowy zakupu.

Gdy chce się odstąpić od umowy zakupu możliwe jest poprzez przesłanie do sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy, co trzeba zrealizować w ciągu czternastu dni od zawarcia umowy. Po uzyskaniu takiego oświadczenia sprzedawca musi zwrócić kupującemu środki finansowe w ciągu czternastu dni od otrzymania oświadczenia.

Gdy umowa dotyczyła zakupu towaru wówczas niezbędne jest również odesłanie towaru do sprzedawcy. Umowa, od której odstąpił jest uznawana za niezawartą. Przedsiębiorcy, którzy realizują sprzedaż za pośrednictwem Internetu muszą również przedstawić informacje dotyczące przysługującego prawa klientów do dokonania zwrotu towaru nie posiadającego wad.

Gdy sprzedawca nie przedstawił takiej informacji wówczas klient ma prawo do zwrócenia towaru po przesłaniu oświadczenia przez okres roku czasu od momentu zawarcia umowy zakupu.

Reklamacja towaru

Każdy klient ma prawo do realizowania reklamacji towaru, który jest uszkodzony, niekompletny czy też takiego, który nie działa w sposób, który został przedstawiony przez sprzedawcę w opisie prezentowanym klientowi. Wówczas klient ma prawo do roszczenia z tytułu rękojmi, co wynika z odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne produktu.

Jednocześnie konsument może domagać się zwrotu zapłaconej sumy. Dodatkowo możliwe jest również dokonanie wymiany produktu na nowy egzemplarz. Można decydować się również na doprowadzenie uszkodzonego towaru do stanu zgodnego z umową.

Wymiana towaru

Każdy klient ma również prawo do wymiany towarów. Wymiana towarów występować może pod dwoma postaciami. Z jednej strony konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy. Inna sytuacja dotyczy przypadków, gdy do klientów docierają takie przedmioty, które są innymi niż zamówione. Wówczas wymiana jest najprostszym rozwiązaniem, które pozwala na uzyskanie zamówionego produktu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.