Jak rozpoznać pierwsze symptomy bankructwa firmy?

Jak rozpoznać pierwsze symptomy bankructwa firmy?

Bankructwo firmy to sytuacja, w której firma nie jest w stanie już spłacać swoich zobowiązań. Odpowiednie ocena sytuacji związanej z symptomami mogącymi prowadzić do bankructwa pozwala na reagowanie w sposób, który często pozwala na uratowanie firmy przed upadkiem. Brak podjęcia odpowiednich działań sprawia, że wierzyciele występując na drogę sądową w celu odzyskania niespłaconych należności doprowadzają do sytuacji, w której firma musi ogłosić bankructwo.

 

Pierwsze symptomy wskazujące na możliwość bankructwa to długotrwały brak płynności finansowej. Ważne jest z tego powodu odpowiednie dokonanie oceny z czego wynika brak płynności finansowej gdy tylko ona pojawi się w ramach działalności firmy. Nie zawsze brak płynności finansowej jest długotrwałych. W wielu przypadkach na rynku występują takie zdarzenia, które mogą powodować jedynie czasowe problemy z płynnością finansową.

Dotyczy to między innymi kryzysów gospodarczych, kryzysów w branży czy też problemów stałych kontrahentów ze spłacaniem należności w terminie. Gdy oceni się brak płynności finansowej jako czasowy wówczas nie ma konieczności podejmowania takich działań jakie są niezbędne gdy okazuje się, że brak płynności finansowej może być długoterminowy.

 

Szybka reakcja na problemy z bankructwami

Jeśli chce się uniknąć nieodwracalnej sytuacji, w której bankructwo będzie koniecznością niezbędne jest odpowiednie podejmowanie decyzji w kryzysowych sytuacjach.

Analiza aktywów czy należności krótkoterminowych pozwala na podejmowanie działań naprawczych, które umożliwiają naprawienie sytuacji finansowej w firmie. Pozwala to na uzyskanie środków finansowych, które pozwalają na przetrwanie trudnej sytuacji w firmie.

Takie środki finansowe można pozyskać na rynku w postaci kredytów czy pożyczek. Pieniądze tak pozyskane pozwalają na poradzenie sobie między innymi w sytuacjach, gdy czeka się na zaległe należności od kontrahentów. Poprawienie czasowych problemów finansowych pozwala na zachowanie płynności, co pozwala na dalsze funkcjonowanie firmy bez żadnych przestojów w realizowaniu działalności.

 

Podejmowanie decyzji naprawczych

 Wiele problemów firmy wynika z nadmiernych kosztów działania firmy. W takich przypadkach niezbędne jest podejmowanie takich działań, które pozwalają na ograniczenie nadmiernych kosztów. W wielu przypadkach firmy generują duże koszty w takich obszarach, które mogą być modyfikowane. Możliwe jest szukanie niższych kosztów poprzez wyprowadzanie części działalności firmy poza obszar firmy.

Pozwala to na zapewnienie ograniczenia kosztów przy wyborze odpowiednich firm zewnętrznych do obsługiwania firmy. Oszczędności szukać można również w kontekście kosztów pracy, których ograniczenie poprzez zwiększanie efektywności podejmowanych działań pozwala na uzyskanie lepszego bilansu.

Jednocześnie poprawienie bilansu pozwala również na redukowanie problemów związanych z brakiem płynności finansowej, która w dłuższym czasie może prowadzić do problemów finansowych, które nie będą mogły być naprawione w krótkim okresie czasu co może prowadzić do bankructwa.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.