4 modele public relations

4 modele public relations

Głównym zadaniem public relations, czyli PR jest takie kształtowanie stosunków podmiotu z jego otoczeniem, aby zdobył on akceptację, życzliwość oraz uzyskał dobry wizerunek. W tym celu wykorzystuje się różnego rodzaju modele, które różnią się pomiędzy sobą podejściem i efektami.

Nie ma jednego, perfekcyjnego modelu PR, który pozwala na uzyskanie optymalnych efektów. Do wyboru mamy jednak kilka różnych modeli, które powstały przed laty i obecnie nadal są używane.

Modelami public relations określa się sposoby, według których uprawia się PR przez daną organizację czy osobę. Modele te kształtowane były przez lata na podstawie analizy praktyki PR oraz historycznego materiału. Różnią się pomiędzy metodami komunikowania, celem, związkami zachodzącymi pomiędzy uczestnikami procesu komunikacji.

Cztery główne modele public relations to:

  • rozgłos (publicity)
  • informacja publiczna
  • dwukierunkowy asymetryczny
  • dwukierunkowy symetryczny

Poniżej prezentujemy dokładne informacje dotyczące każdego z modeli.

Rozgłos

To jeden z dominujących przed laty modeli, który związany jest przede wszystkim z tym, aby o firmie czy osobie mówiło się jak najwięcej. Nie ma przy tym znaczenia, czy wartość przekazu jest pozytywna czy negatywna.

W tym modelu wykorzystuje się techniki informacyjne, między innymi publikowanie różnych artykułów czy wpisów, które przedstawiają podmiot działań PR w pozytywnym świetle.

Dzisiaj model ten nadal jest używany, głównie w dziedzinie showbiznesu, ponieważ pozwala na przyciągnięcie uwagi zarówno wtedy, gdy o danej osobie mówi się dobrze, jak i wtedy, gdy źle.

Model informacji publicznej

W tym przypadku mamy do czynienia z modelem bazującym na rzetelnym informowaniu i mówieniu prawdy jako głównym celu PR. Wówczas dochodzi do upowszechnienia informacji o firmie, które następnie mogą być analizowane przez otoczenie.

Ten model PR opiera się na otwartości. Używany jest obecnie bardzo często przez agencje rządowe, w różnych kampaniach informacyjnych, przez organizacje.

Model dwukierunkowy asymetryczny

Zaczął kształtować się w trakcie I wojny światowej. Zakłada, że PR ma służyć dobru publicznemu, jeśli przekonuje ludzi do tego, co jest spójne z ich interesem – wraz z nim może również zmieniać się podmiot.

Wówczas dany podmiot pokazywany jest z tej strony, która podoba się najbardziej odbiorcom. Jednocześnie stara się zaspokajać ich potrzeby i poznać je jeszcze bliżej.

Model ten przykłada duży nacisk o badań, aby zdobyć jak najwięcej informacji, na przykład dotyczących grupy docelowej. Aktualnie używany jest ona bardzo często przez wiele przedsiębiorstw.

Model dwukierunkowy symetryczny

W tym modelu zakłada się wymianę informacji i opinii zachodzącą pomiędzy odbiorcami a firmą. Zgodnie z tym modelem, specjaliści w zakresie PR są mediatorami, który chcą przybliżyć odbiorcom stanowisko firmy.

Aktualnie model ten jest dość rzadko wykorzystywany. Przede wszystkim stosowany jest on przez firmy działające na rynkach z małą konkurencją, które mogą skoncentrować się na odbiorcach, bez potrzeby podkreślania swoich dobrych stron, jak ma to miejsce w modelu asymetrycznym.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.