Czarny PR – co warto o nim wiedzieć?

Czarny PR – co warto o nim wiedzieć?

Działania w zakresie public relations mogą przybierać różne formy – najczęściej skupiają się na tym, aby poprawić wizerunek konkretnego przedsiębiorstwa, ale mogą przybrać też inny obrót, a mianowicie spowodować, że dojdzie do pogorszenia czyjegoś wizerunku.

Public relations, czyli PR to ogół działań, które prowadzone są w celu kształtowania stosunków publicznie działającego podmiotu z jego otoczeniem. Głównym celem działań dotyczących public relations jest zadbanie o odpowiedni wizerunek konkretnego podmiotu, jego akceptację oraz zjednanie sobie życzliwości.

Działania prowadzone w zakresie PR najczęściej odnoszą się do strefy biznesowej – firma, która posiada pozytywny wizerunek, jest w stanie uzyskać znacznie więcej niż ta, która nie dba o niego. Specjaliści w zakresie PR mogą również pomóc innym klientom, na przykład politykom czy osobom znanym, które chcą poprawić swój wizerunek.

Skupmy się jednak na jednej z odmian PR, a mianowicie na czarnym PR. Czym dokładnie jest czarny PR? Jakie ma znaczenie? Czy można go stosować?

Czarny PR – co to jest?

Terminem czarnego PR określa się system metod, posunięć i działań propagandowych, także manipulacyjnych, które mają przede wszystkim na celu dyskredytację jakiejś osoby czy firmy. Takie działania prowadzone są często w ramach polityki, niemniej jednak także spotykają z nimi przedsiębiorstwa.

Zatem celem czarnego PR jest przede wszystkim sprawienie, że przeciwnik utraci swój dobry wizerunek, ale jednocześnie pozwala na zdobycie przychylności odbiorców tej firmie czy osobie, która czarny PR prowadzi.

Wobec tego mamy do czynienia z oczernianiem innych osób czy podmiotów, które nie mają podstaw. Stosuje się wtedy różnego rodzaju działania, na przykład w postaci przecieków prasowych, które stawiają przeciwnika w niekorzystnym świetle. Dzisiaj jednak najczęściej czarny PR odbywa się w internecie, gdzie każdy może przedstawić swoją opinię.

Czy czarny PR jest karalny?

Oczywiście, jeśli dojdzie do rozprzestrzenienia nieprawdziwych, szkalujących informacji, osoba czy podmiot, które takie informacje podały, mogą narazić się na nieprzyjemne konsekwencje wynikające z przepisów prawa.

Właśnie dlatego czarny PR jest również uznawany za niebezpieczną metodę uprawniania public relations, ponieważ na jej podstawie można uzyskać oczekiwane efekty, niemniej jednak najczęściej są one związane z niekorzystnymi konsekwencjami – na ogół z wysokimi karami pieniężnymi.

Oprócz wytoczenia sprawy firma czy osoba, które stały się ofiarą czarnego PR, mogą również na własną rękę prowadzić własne działania public relations, które mają na celu zaprezentowanie prawdziwej strony danej sprawy.

Organizacje branżowe przeciwko czarnemu PR

Warto zaznaczyć, że działające w Polsce organizacje branżowe związane z PR, w tym między innymi Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Związek Firm Public Relations nie zgadzają się z czarnym PR i stale szukają nowych rozwiązań, które miałyby pomóc w zwalczaniu takich nieuczciwych praktyk, które nadal spotykane są w wielu branżach.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.