PR a marketing – podobieństwa i różnice

PR a marketing – podobieństwa i różnice

Public relations oraz marketing często są ze sobą mylone, ale warto pamiętać o tym, że tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z dwoma różnymi terminami. Jakie są podobieństwa, a jakie różnice pomiędzy PR a marketingiem? Zapraszamy do sprawdzenia!

 

Do prawidłowego działania firma musi być odpowiednio zarządzana. Oznacza to również prawidłowe zarzadzanie w kontekście relacji z otoczeniem. Z drugiej strony firma powinna również prowadzić działania w zakresie marketingu, które mają na celu przyciągniecie do niej nowych klientów przez odpowiednią prezentację oferty.

 

W niektórych firmach zarówno public relations, jak i marketingiem zajmują się ci sami pracownicy. To między innymi z tego powodu działania PR oraz marketingowe mogą być mylone ze sobą. W rzeczywistości jednak mamy do czynienia z dwoma oddzielnymi obszarami, które jednak mogą nawzajem się uzupełniać.

 

Czym różnią się marketing i PR?

Generalnie, podczas gry marketing jest odpowiedzialny za zarządzanie relacjami pomiędzy firmą a jej klientami, PR skupia się konkretnie na relacjach pomiędzy firmą a jej otoczeniem – zalicza się do nich wówczas nie tylko klientów, ale również innych interesariuszy, na przykład pracowników firmy, inwestorów, samorządy, media, rządy czy nawet społeczność lokalną.

 

Wobec tego public relations mają w tym zakresie znacznie szersze znaczenie, ale również PR jest w stanie wspierać marketing, gdyż specjaliści w dziedzinie PR dysponują szeroką wiedzą dotyczącą relacji z mediami, strategii i programów komunikacyjnych.

 

Głównym założeniem marketingu jest dążenie do tego, aby zaspokoić ludzkie potrzeby. Dzięki swoim działaniom marketerzy są w stanie kreować te potrzeby oraz zaspokajać je, czyli sprzedawać konsumentom określone produkty czy świadczyć dane usługi. W tym kontekście ważne jest między innymi określenie odpowiedniej grupy docelowej, która będzie najbardziej zainteresowania konkretną ofertą, a tym samym pomoże w osiągnieciu ekonomicznych założeń firmy.

 

Z kolei public relations jest długofalowym budowaniem i utrzymywaniem dobrych relacji z otoczeniem firmy – mowa tutaj zarówno o otoczeniu wewnętrznym, jak i zewnętrznym. PR nie ma na celu tworzenia potrzeb, ale służy przede wszystkim do budowania pozytywnego wizerunku oraz do zjednania sobie akceptacji oraz życzliwości ze strony innych podmiotów.

 

Wobec powyższego zarówno działania marketingowe, jak i PR mają swoje znaczenie i są w stanie uzupełniać się wzajemnie.

 

Jak zadbać o marketing i PR w firmie?

Firmy, które chciałyby zadbać o marketing oraz o PR, mogą prowadzić działania w tym zakresie samodzielnie, ale również mogą skorzystać z pomocy ekspertów w tej dziedzinie.

 

Ich głównym celem jest wtedy opracowanie optymalnego planu mającego na celu poprawę wizerunku firmy oraz pozyskanie dla niej nowych klientów przez zaprojektowanie i wdrożenie skutecznej kampanii marketingowej.

 

Aktualne oferty, cenniki oraz adresy firm zajmujących się marketingiem oraz PR można znaleźć przez internet. Koszty obsługi zależne są głównie od wybranego zakresu współpracy oraz od czasu podpisania umowy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.