Arbitraż – co to jest?

Arbitraż – co to jest?

W okresie prowadzenia działalności gospodarczej firma może spotkać się z terminem arbitrażu. Czym dokładnie jest arbitraż? Do czego się odnosi? Jakie są jego zalety?

Arbitrażem określa się pozasądową metodę rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami. Jest to metoda odformalizowana odbywająca się przed sądem polubownym, czyli arbitrażowym. W przeciwieństwie do postępowania sądowego arbitraż ma wiele zalet, między innymi jednoinstancyjność, mniejsze koszty, które są z góry możliwe do określenia, a także szybkość.

Strony postępowania arbitrażowego mogą wtedy łatwiej dojść do wspólnego porozumienia i zachować pomiędzy sobą dobre stosunki, a nawet kontynuować współpracę. Jednocześnie warto wskazać, że wyrok sądu arbitrażowego po stwierdzeniu wykonalności ma taką samą moc wiążącą, co wyrok sądu powszechnego.

Dokładne informacje dotyczące postępowania arbitrażowego można znaleźć w Kodeksie postępowania cywilnego.

Główne zalety arbitrażu

Arbitraż przede wszystkim pozwala na uzyskanie odpowiedniej elastyczności. W tym przypadku to strony sporu decydują o tym, z jakimi arbitrami i w jakim sądzie będą pracować nad rozwiązaniem problemu.

Arbitrzy to doświadczeni specjaliści, którzy znają realia rynkowe oraz specyfikę konkretnych branż, na przykład możemy wybrać arbitrów, którzy znają się na branży budowlanej czy na sektorze nieruchomości. To pozwala na skuteczniejsze rozwiązanie sporu.

Warto również wskazać, że postępowania arbitrażowe są poufne, wobec tego możemy wtedy zachować wszelkie tajemnice handlowe. Są także prowadzone w komfortowej dla stron atmosferze.

Gdzie działają sądy arbitrażowe?

Gdy przedsiębiorcy chcą skorzystać z pomocy sądów arbitrażowych, w takim przypadku należy poszukiwać ich przede wszystkim przy lokalnych izbach gospodarczych. Działają one w oparciu o swoje własne regulaminy i współpracują z wieloma arbitrami.

Sądy arbitrażowe mają również określone cenniki. Zapłata za pomoc odbywa się w formie prowizji. Z kosztami możemy zapoznać się z góry, więc wtedy strony mogą pomiędzy sobą uzgodnić kwestie dotyczące ich poniesienia. Kalkulatory kosztów możemy znaleźć też na stronach internetowych wybranych sądów arbitrażowych.

Zapisanie się na sąd polubowny

Z arbitrażu możemy skorzystać w kilku przypadkach. To opcja dostępna wtedy, gdy w podpisanej pomiędzy stronami umowie wskazano na sąd polubowny. Gdy doszło do zawarcia dodatkowej umowy o poddaniu się pod arbitraż wtedy, gdy pojawi się spór. Także klauzula o arbitrażu może być wprowadzona do statutu spółki, stowarzyszenia czy fundacji.

Przykładowa klauzula arbitrażowa brzmi: Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy (sąd) w (miejscowość) stosownie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu”.

Gdy wobec tego pojawia się problem, strony mogą skorzystać z pomocy sądu polubownego. W tym celu konieczne jest dokonanie zapisu na sąd polubowny – zapis ten powinien być sporządzony na piśmie. Dokładne informacje o tym, jak zapisać się na sąd znajdziemy na stronach internetowych sądów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.