Na czym polega mediacja?

Na czym polega mediacja?

Gdy pomiędzy przedsiębiorcami dochodzi do sporu, nie musi on wcale kończyć się w sali sądowej. Są także alternatywne rozwiązania – jednym z nich jest mediacja. Na czym dokładnie polega mediacja i jak ją rozpocząć?

Mediacja to forma polubownego rozwiązywania sporów, także w kontekście biznesowym. To poufna, polubowna, pozasądowa metoda rozwiązywania sporów, w której uczestnicy profesjonalny mediator – jest to osoba, która jest niezależna, bezstronna i posiada doświadczenie w tej dziedzinie.

Dokładne informacje prawne dotyczące mediacji możemy znaleźć w Kodeksie postępowania cywilnego, a także w Ustawie z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.

Zalety mediacji:

- pozwala na szybsze zakończenie sporu pomiędzy sądami poprze zawarcie ugody

- zmniejszenie kosztów – nie ma potrzeby wkraczania na ścieżkę sądową, a jeżeli będzie to jednak konieczne, wtedy zawarcie ugody w toku postępowania sądowego powoduje zwrot 3/4 opłaty sądowej od pozwu

- satysfakcjonujące dla każdej strony porozumienie, które pozwala na rozstanie się w dobrych relacjach, a także na dalszą współpracę

- elastyczność – strony mogą same określić, jak mediacja będzie prowadzona, a także wybierają osobę mediatora

- niejawność – postępowanie mediacyjne nie jest jawne, mediator zobowiązany jest do zachowania wszystkich informacji w tajemnicy

Na czym polega mediacja?

Jak wskazaliśmy wcześniej, mediacja jest sposobem rozwiązywania sporów pomiędzy stronami. Na czym jednak polega ona dokładnie?

W mediacji duże znaczenie pełnią negocjacje, które są „zarządzane” przez mediatora. Wówczas strony mogą dojść do porozumienia łatwiej, a tym samym szybciej wypracować porozumienie.

Warto przy tym wskazać, że mediator sam nie rozstrzyga sporu i nie wskazuje, w jaki sposób powinien być on rozwiązany. Jego celem jest pomoc każdej ze stron w określeniu jej interesów, a także wsparcie w prowadzeniu owocnego dialogu. Oczywiście, warto też wskazać, że sam efekt mediacji zależny jest właśnie od mediatora – jego profesjonalizmu, doświadczenia, etyki zawodowej.

Jak rozpocząć mediację w biznesie?

Informacje o tym, że to mediacje będą stosowane w rozwiązywaniu ewentualnych sporów, możemy zawrzeć już w umowie podpisywanej z kontrahentem. Możemy nawet wskazać na konkretną osobę i ośrodek mediacji.

Przykładowa klauzula, która możemy zawrzeć w umowie, może brzmieć: „Wszystkie spoty wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią będą rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatora Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, stosownie do Regulaminu tegoż Sądu – obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację”.

W Polsce usługi tego rodzaju oferują Centra Arbitrażu i Mediacji, które działają z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju. Pomoc możemy uzyskać też w Centrum Mediacji przy Sądzie Arbitrażowym Krajowej Izby Gospodarczej.

Warto także wskazać, że mediację możemy zacząć po powstaniu sporu. Wówczas także można podpisać z drugą stroną umowę o mediację, gdy zgadza się ona na takie rozwiązanie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.