Formy prowadzenia działalności i odpowiedzialność majątkowa

Formy prowadzenia działalności i odpowiedzialność majątkowa

Działalność gospodarczą możemy prowadzić na kilka różnych sposobów. Od tego, na co się zdecydujemy, zależy także nasza odpowiedzialność majątkowa w przypadku problemów finansowych firmy.

Firmę możemy prowadzić samodzielnie, ale możemy również robić to w formie spółki. Zanim zdecydujemy się na konkretną formę prowadzenia działalności, warto dowiedzieć się, jaka będzie wówczas nasza odpowiedzialność majątkowa. To pomoże nam w ewentualnym rozwiązywaniu sporów biznesowych.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

To obecnie jedna z najbardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej – zarówno jako samozatrudnienie, jak i przy zatrudnianiu innych pracowników. Działalność tą prowadzi się w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorca, który wpisany jest do CEIDG odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy. Wobec tego występuje wtedy nieograniczona odpowiedzialność za zobowiązania biznesowe. Wierzyciele mogą wówczas dochodzić spłaty zobowiązań także z jego majątku prywatnego.

Spółka cywilna

Do założenia spółki cywilnej konieczne jest podpisanie umowy spółki – muszą zrobić to minimum dwie osoby chcące być wspólnikami.

Majątek spółki cywilnej, który określany jest jako współwłasność łączna, to majątek wspólny wspólników. Za długi spółki cywilnej dłużnicy odpowiadają wspólnie swoim całym majątkiem, w tym także tym majątkiem, który jest inny od majątku spółki. Wierzyciel może dochodzić swoich praw i otrzymać spłatę od jednego, wybranych czy wszystkich wspólników.

Spółka jawna

Przy spółkach jawnych odpowiedzialność za zobowiązania kształtuje się podobnie, jak w przypadku spółki cywilnej. Zobowiązania spółki są realizowane przede wszystkim z jej majątku.

Spółka partnerska

W przypadku tych spółek zakres odpowiedzialności osobistej partnera zależny jest od źródła zobowiązania. W spółce partnerskiej partnerzy solidarnie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Partnerzy jednak nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki wynikające z wykonania przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, a także za długi będące skutkiem zaniechań czy działać osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego podlegających kierownictwu innego partnera przy prowadzeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

Spółka komandytowa

Wspólnicy spółki komandytowej, którzy nazywani są komplementariuszami, odpowiadają za długi spółki bez ograniczenia swoim majątkiem prywatnym. Odpowiedzialność ta jest jednak ograniczona – zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza w stosunku wierzycieli dotyczy wysokości oznaczonej kwotowo w umowie spółki.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W tym przypadku wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, gdy nie są członkami zarządu tej spółki. Ponoszą tylko ograniczoną odpowiedzialność – dotyczy ona limitu wartości wniesionych przez nich wkładów.

Jeśli egzekucja przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością okaże się bezskuteczna, za jej zobowiązania solidarnie odpowiadają członkowie zarządu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.