Biały wywiad gospodarczy – co to jest?

Biały wywiad gospodarczy – co to jest?

Firma nie działa nigdy w próżni – otaczają ją konkurenci, konsumenci, informacje, które wpływają na to, jak funkcjonuje. Aby rozwijać się, firma może również wykorzystać te wszystkie dane na swoją korzyść. W tym celu przeprowadza się między innym białe wywiady.

Firma nie działa nigdy w próżni – otaczają ją konkurenci, konsumenci, informacje, które wpływają na to, jak funkcjonuje. Aby rozwijać się, firma może również wykorzystać te wszystkie dane na swoją korzyść. W tym celu przeprowadza się między innym białe wywiady. Na czym dokładnie polegają wywiady tego rodzaju?

Informacje mają obecnie kluczowe znaczenie – stają się coraz cenniejsze i bardziej poszukiwane. Dzięki informacjom możemy podejmować w biznesie jeszcze lepsze decyzje. Możemy poszukiwać nowych rynków zbytu, możemy odpowiadać oczekiwaniom klientów, możemy sprawić, że konkurencja pozostanie daleko w tyle, a także możemy uniknąć różnych kłopotów związanych z prowadzeniem działalności.

Pozyskanie informacji może odbywać się na różne sposoby, między innymi z pomocą wyspecjalizowanych w tym agencji PR, a nawet agencji detektywistycznych. W przypadku białego wywiadu mamy jednak do czynienia z określonymi obostrzeniami.

Na czym polega biały wywiad?

Biały wywiad czy też wywiad źródeł jawnych, który w języku angielskim określany jest jako open-source intelligence, czyli w skrócie OSINT, jest formą wywiadu gospodarczego, która polega na zdobywaniu informacji jedynie z tych źródeł, które są ogólnie dostępne.

Taka metoda białego wywiadu jest obecnie prowadzona zarówno jako wywiad gospodarczy, prowadzony w celach biznesowych, jak również jako wywiad państwowy.

Wobec tego osoby zbierające wtedy informacje posługują się wtedy tylko etycznymi oraz jawnymi metodami pozyskiwania danych – nie wykorzystują w tym celu metod, które mogą wzbudzać podejrzenia natury etycznej.

Do białych źródeł zalicza się głównie:

  • internet, w tym w szczególności media społecznościowe, na przykład takie jak Facebook
  • życie publiczne
  • wypowiedzi przedstawicieli
  • badania społeczne
  • ogólnie dostępne rejestry
  • środki masowego przekazu, między innymi takie jak prasa czy telewizja
  • różnego rodzaju informacje marketingowe udostępniane przez firmy, na przykład jako biuletyny, informatory, reklamy
  • analizy produktów
  • dokumentacja, która musi być udostępniana przez przedsiębiorstwa zgodnie z wymogami prawnymi
  • sądowe ogłoszenia upadłości i postanowienia o postępowaniu układowym

Wobec tego istnieje szereg źródeł, z których możliwe jest pozyskanie informacji w celu przeprowadzenia białego wywiadu. Są to informacje dostępne dla każdego, dlatego nie dochodzi wtedy do nielegalnych i nieetycznych działań, na przykład wykradzenia niedostępnych publicznie danych.

Czy biały wywiad jest skuteczny?

W kontekście białego wywiadu często pojawiają się informacje, że tak naprawdę nie jest on efektywny, biorąc pod uwagę fakt, że nie wykorzystuje on informacji tajnych. Jednak tak naprawdę również jest on w stanie dać bardzo dobre efekty.

Właściwa selekcja oraz analiza informacji pozwalają na uzyskanie bardzo przejrzystych, rzetelnych danych, które następnie mogą być wykorzystane przez firmę, na przykład w celu stworzenia skutecznej strategii marketingowej, wyprzedzenia konkurencji czy też opracowania nowych produktów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.