Co grozi firmie za opóźnienie w opłacie faktur?

Co grozi firmie za opóźnienie w opłacie faktur?

Jeśli prowadzimy własną firmę, powinniśmy pamiętać o tym, żeby zawsze przestrzegać różnych terminów płatności – dotyczy to nie tylko opłaty składek czy podatków, ale także faktur wystawianych nam przez kontrahentów. Co grozi nam wtedy, gdy nie opłacimy fak...

Jeśli prowadzimy własną firmę, powinniśmy pamiętać o tym, żeby zawsze przestrzegać różnych terminów płatności – dotyczy to nie tylko opłaty składek czy podatków, ale także faktur wystawianych nam przez kontrahentów. Co grozi nam wtedy, gdy nie opłacimy faktury na czas?

Gdyby każdy przedsiębiorca opłacał wszystkie faktury na czas, nie doszłoby do bankructwa wielu polskich przedsiębiorców. Eksperci wskazują, że z powodu zatorów płatniczych, do których dochodzi przez brak spłaty faktur, polska gospodarka może tracić nawet około 100 miliardów złotych rocznie! Niestety, problemy z opóźnieniem płatności faktur mogą zdarzyć się niemalże każdemu – oczywiście, najlepiej nie dopuszczać do ich powstawania, ale czasami sami możemy stać się ofiarą zatoru płatniczego.

Pilnuj terminu płatności faktury

Zarówno wtedy, gdy masz zapłacić fakturę, jak i wtedy, gdy oczekujesz na płatność, warto pamiętać o pilnowaniu terminu płatności. Ma to kilka zalet. Przede wszystkim wiemy, kiedy oczekiwać zapłaty i kiedy możemy rozpocząć działania mające na celu przyspieszenie zapłaty. Także wiemy, kiedy faktura powinna być opłacona, co pozwala na takie przygotowanie firmowego budżetu, aby nie doszło do nieprzyjemnych konsekwencji.

Zwykle termin płatności faktury wynosi kilka tygodni. Możemy także spotkać się z fakturami do zapłaty w dłuższym okresie. Zdarza się jednak, że nawet mimo wskazanego terminu nie można uregulować zapłaty punktualnie.Na co możemy się wtedy narazić?

1. Odsetki za nieterminową płatność

Przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy nie opłacają faktur w terminie, narażają się na powstanie odsetek za nieterminową płatność. Tutaj zastosowanie ma Kodeks cywilny. Odsetki możemy zacząć naliczać już od pierwszego dnia opóźnienia, zatem im dłuższe będzie opóźnienie, tym odsetki będą wyższe.

Jeśli wysokość odsetek za nieterminową płatność nie została określona z góry, w takim przypadku należą się odsetki ustawowe. Jednak w sytuacji, gdy wierzytelność jest oprocentowana wyżej od stopy ustawowej, wtedy wierzyciel także może zastosować odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

W przypadku transakcji handlowych, które określone są w Ustawie z dnia 12 czerwca 2003 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, zastosowanie mają odsetki podatkowe, chyba że strony uzgodniły inaczej.

2. Wpisanie na listę dłużników

Jeśli przedsiębiorca nie spłaci zobowiązania w terminie, także istnieje możliwość wpisania go na listę dłużników. Mowa tutaj o listach Biur Informacji Gospodarczej, czyli BIG. W tym przypadku przedsiębiorca musi posiadać co najmniej 500 złotych długu i powinno minąć minimum 30 dni od momentu niedotrzymania terminu.

Wpisanie na listę dłużników ma nieprzyjemne konsekwencje. Możemy mieć wtedy problemy z uzyskaniem pożyczki bankowej albo pozabankowej, wzięciem abonamentu na firmę. Nasze dane w bazach pozostają wtedy aż do momentu uregulowania zobowiązania.

3. Windykacja należności i komornik

Jeśli nie spłacimy zobowiązania w terminie, dług może być też przekazany do firmy windykacyjnej. Zajmuje się ona tak zwaną miękką czy polubowną windykacją na początku, ale potem sprawa może trafić do sądu. W konsekwencji może dojść nawet do zajęcia komorniczego, jeśli nie będziemy mogli opłacić naszych długów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.