Poręczenie pożyczki biznesowej – prawa i obowiązki poręczyciela

Poręczenie pożyczki biznesowej – prawa i obowiązki poręczyciela

Kwoty pożyczek na działalność gospodarczą opiewają często na wysokie sumy. Rozwijanie własnej firmy wiąże się bowiem niejednokrotnie z dużymi kosztami. Chcąc zaciągnąć taką pożyczkę każdy przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że bank lub też instytucja pozabankowa będą wymagać dodatkowego zabezpieczenia w postaci poręczyciela.

Kwoty pożyczek na działalność gospodarczą opiewają często na wysokie sumy. Rozwijanie własnej firmy wiąże się bowiem niejednokrotnie z dużymi kosztami. Chcąc zaciągnąć taką pożyczkę każdy przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że bank lub też instytucja pozabankowa będą wymagać dodatkowego zabezpieczenia w postaci poręczyciela. Jeżeli to właśnie nas właściciel firmy poprosił o poręczenie takiej pożyczki, to warto poznać swoje prawa i obowiązki przed podjęciem decyzji o jej poręczeniu.

 

Poręczeniu pożyczki biznesowej wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Zgadzając się na takie poręczenie, zobowiązujemy się bowiem do spłacania długu właściciela firmy, jeżeli ten z jakiegoś powodu nie będzie w stanie go spłacać. Decyzja o poręczeniu jest więc bardzo istotna z punku widzenia naszej przyszłości.

Trzeba więc dokładnie przemyśleć wszelkie za i przeciw. Na szczęście przepisy nie tylko nakładają na poręczyciela pewne obowiązki, ale także dają mu możliwość dochodzenia także swoich praw w związku z poręczeniem pożyczki biznesowej.

 

Obowiązki poręczyciela pożyczki

W głównej mierze obowiązkiem poręczyciela pożyczki jest spłacenie długu w całości lub też w pewnej jego części, jeżeli pożyczkobiorca nie jest w stanie spłacać zadłużenia ze swojego majątku. Kwota, którą poręcza taki gwarant musi być jednak dokładnie określona w umowie pożyczki. Z tego też powodu poręczyciel ma obowiązek wskazać w oświadczeniu dokładny zakres swojej odpowiedzialności za dług.

Musi więc on wpisać konkretną kwotę, za którą będzie ręczył. Tylko wówczas bank czy też instytucja pozabankowa nie będzie miała żadnych wątpliwości co do sumy, którą będzie można ściągnąć od poręczyciela. W tym przypadku trzeba więc odpowiednio zadbać o swoje interesy i określić kwotę, która odpowiada naszym możliwościom finansowym, a także poinformować właściciela firmy, dla którego jesteśmy poręczycielem pożyczki o sumie, jaką jesteśmy w stanie dla niego poręczyć. Wówczas wszystko będzie jasne pod względem prawnym zarówno pomiędzy pożyczkobiorcom, poręczycielem oraz instytucją udzielającą takiej pożyczki.

 

Prawa poręczyciela pożyczki

Poręczyciel pożyczki biznesowej ma prawo do ustalenia kwoty, której będzie dotyczyło poręczenie, o czym wspomniano wyżej.

Oprócz tego może także ograniczyć czas co do trwania takiego poręczenia. Bardzo korzystnym z punktu widzenia poręczyciela jest przepis, który daje mu prawo do korzystania z zarzutów wobec dłużnika nawet wówczas, kiedy dłużnik się ich zrzeknie. Dzięki temu poręczyciel może bronić się przed spłatą zadłużenia, przedstawiając konkretne dowody. Może chociażby skorzystać wówczas z prawa przedawnienia się zwrotu pożyczki.

W przypadku pożyczek biznesowych termin ten wynosi trzy lata. Warto również podkreślić, że poręczyciel ma także prawo ściągać należność od pożyczkobiorcy. Oprócz tego należy zaznaczyć, że bank lub też instytucja pozabankowa ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić poręczyciela o tym, że główny pożyczkobiorca nie płaci rat. Dzięki temu poręczyciel może wcześnie zareagować na zaistniałą sytuację i uchronić się przed odsetkami za zwłokę.

 

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.