Co to jest know-how?

Co to jest know-how?

Każda firma ma swoje tajemnice jeżeli chodzi o sposób wytwarzania produktów czy też różnorodne strategie rozwoju, które są znane tylko osobom zatrudnionym w danym przedsiębiorstwie. Dzisiaj tego typu elementy nazywane są know-how i stanowią nieodłączną część umów zawieranych z nowymi pracownikami firmy.

 

Pojęcie know-how przywędrowało do nas z zagranicy. Z definicji oznacza ono wszelkiego rodzaju informacje związane z technologią i procesem produkcyjnym danego firmowego produktu. W skład know-how wchodzi również całe doświadczenie i wiedza przedsiębiorstwa w dziedzinach naukowych, handlowych czy też przemysłowych. Ogólnie rzecz ujmując są to więc poufne informacje na temat tego, co dana firma wytwarza i w jaki sposób to robi.

W zależności od profilu działalności firmy elementami know-how mogą być wszelkie receptury oraz przepisy w zakresie wytwarzania danego produktu, bazy danych danej firmy oraz jej klientów, a także strategie oraz procedury związane z zarządzaniem danym przedsiębiorstwem. Nie należy jednak mylić pojęcia know-how z tajemnicą firmy, gdyż ten drugi termin jest dużo bardziej rozległy i obejmuje wszystko to, co związane z danym przedsiębiorstwem, a nie tylko poszczególne informacje.

 

Umowy know-how

Każda firma, która chce w odpowiedni sposób zadbać o to, aby tajniki jej sukcesu nie wyszły na jaw, podpisuje z nowymi pracownikami umowy, w których zastrzega sobie możliwość ujawniania wszelkich informacji na temat produktów czy też strategii związanych z danym przedsiębiorstwem. Takie umowy know-how dotyczą tylko i wyłącznie dóbr niematerialnych w firmie oraz całej zgromadzonej wiedzy technicznej.

Taka umowa chroni więc przede wszystkim wynalazki, które nie zostały jeszcze opatentowane oraz wszelkich innych informacje techniczne w zakresie wytwarzanych produktów. Chronić może także wszelkie doświadczenie administracyjne oraz organizacyjne związane z danym przedsiębiorstwem. Właściciele firm, którzy podpisują ze swoimi pracownikami tego rodzaju umowy, zobowiązani są do przekazania nowym pracownikom wszelkich informacji i wiadomości, które są przedmiotem danej umowy.

Tacy pracownicy muszą więc zapoznać się z całym procesem produkcyjnym i zasadami działania firmy. Każdy pracownik podpisujący taką umowę, musi zachować wszelkie te informacje dla siebie, gdyż niedochowanie tajemnicy, wiąże się z bardzo wysokimi karami.

 

Kary za naruszenie umowy know-how

Wszelkie naruszenia zawartych w umowie know-how elementów, grozi odpowiednimi sankcjami. Ujawnienie informacji będących przedmiotem takiej umowy traktowane jest bowiem jako czyn nieuczciwej konkurencji. Kary za ujawnienie treści umów są bardzo wysokie. Wśród nich jest nie tylko kara grzywny, ale także kara pozbawienia lub też ograniczenia wolności.

Jedną z najcięższych kar stosowanych w przypadku ujawnienia informacji zawartych w umowie know-how jest zakaz zajmowania określonego stanowiska lub też nawet zakaz wykonywania konkretnego zawodu. Okazuje się więc, że ujawnianie wszelkich tajników danej firmy, może nas rzeczywiście drogo kosztować.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.