Kary umowne – co warto o nich wiedzieć?

Kary umowne – co warto o nich wiedzieć?

Bardzo wiele przedsiębiorstw chcąc się odpowiednio zabezpieczyć, stosuje kary umowne. Zawarte są one w umowach z kontrahentami czy też pracownikami danej firmy. Dzięki temu właściciele konkretnych firm mają pewność, że zadania będące przedmiotem umowy zostaną wykonane sumiennie i na czas.

 

Kary umowne są niczym innym, jak konsekwencjami niewykonania należycie danego zadania. Trzeba podkreślić, że w zależności od firmy, która wprowadza je w danej umowie, mogą być one bardzo dotkliwe. Mają one jednak jeden ważny cel - zabezpieczają skutecznie interesy obu stron umowy. Dzięki temu każda strona ma pewność, że zadania i obowiązki, które sobie nawzajem narzuciły, zostaną wykonane w sposób prawidłowy z zachowaniem konkretnego terminu.

 

Zasady stosowania kar umownych

Kary umowne są bardzo często stosowane, ale istnieją wyjątki, kiedy dane przedsiębiorstwo nie może ich zastosować w umowie.

Wyjątek ten dotyczy chociażby możliwości zastrzeżenia sobie w umowie zapłaty określonej sumy pieniędzy za daną usługę. Tego typu zapis nie jest karą umowną i nie może być stosowany, gdyż kary umowne dotyczą tylko zobowiązań niepieniężnych. Oznacza to w praktyce, że żądać w umowie można wykonania konkretnego zadania, a nie wypłacenia pieniędzy.

Oczywiście konsekwencją niewykonania należycie danego zadania, wiąże się z karą grzywny. Oprócz tego warto zaznaczyć, że osoba, która podjęła się wykonania danego zadania, nie może z niego zrezygnować i zapłacić konkretnej kary pieniężnej. Trzeba podjąć się wykonania zadania, które stanowi treść umowy, gdyż kara umowna nie stanowi jego zamiennika.

 

Dobór kar umownych

Dobór odpowiedniej kary umownej jest bardzo ważny, gdyż dzięki temu będzie ona motywowała kontrahenta do wykonania zadania. Tego typu kary muszą być także sformułowane w taki sposób, aby zostały one zaakceptowane przez osobę podejmującą się wykonania zadania. Nie należy jednak znacznie obniżać wartości kary umownej, gdyż może to spowodować, że kontrahent nie będzie bał się konsekwencji wynikających z niewykonania czynności będących treścią umowy.

Trzeba więc umiejętnie naliczyć wysokość kary umownej w oparciu o cenę całkowitą za dane zadanie. W przypadku dużych sum, warto określić w umowie konkretny procent potrącany od wynagrodzenia za wykonanie zadania, za każdy dzień zwłoki. Warto też pamiętać, że w przepisach nie jest podana dokładna kwota minimalna, ani też maksymalna kary za nie wywiązanie się z umowy.

 

Dochodzenie kary umownej

Chcąc otrzymać od osoby, która nie wywiązała się z umowy, pieniądze będące przedmiotem kary umownej, można to zrobić w dwojaki sposób. Można potrącić jej daną sumę pieniędzy z wynagrodzenia za wykonanie określonego zadania lub też skierować sprawę do sądu w przypadku, gdy strona umowy odmawia zapłaty danej sumy pieniędzy.

Osoby będące wykonawcami zadania także mogą dochodzić swoich praw w sądzie, jeżeli uznają, że naliczenie im kary umownej było niezasadne. Wówczas to dane przedsiębiorstwo musi przedstawić w sądzie dowody na to, że kontrahent nie wywiązał się z powierzonego mu zadania i zaistniała konieczność naliczenia kary umownej.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.